You are here

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ VE BU YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

DETERMINING THE PROFICIENCY OF PRESCHOOL TEACHERS OF THE SCIENCE ACTIVITIES AND EXAMINING THESE COMPETENCE ACCORDING TO SOME FACTORS (KIRSEHIR SAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_432

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Pre-school education aims to freely express their thoughts and feelings, researchers, curious, enterprising, and alternatives that can produce solutions to the problems faced, capable of self-determination, respect for the rights of others, and the ability to maximize the potential of use in the best way, individuals can control their own self-educate. Pre-school science education is natural curiosity of children, using the environment to understand and to see the unknowns and children help you foresee the psychomotor, emotional, social and cognitive development provides a significant contribution to the education. This study aimed to determine the proficiency of pre-school teachers of the science activities. The study is a descriptive research and it is carried out by the survey model. In this study, the proficiency of the pre-school teachers of science activities are thought as a phenomenon and these phenomenons are related with each other by making descriptions in this study period. For this reason, research group is in the center of the province of Kirsehir and a total of 43 pre-school teachers who are working in 7 independent kindergartens. "Teacher Proficiency Scale for Preschool Activities in Science" developed by Özbey (2006) is used for data collecting tool. Scale consists of four sub-dimensions which names are "materials and methods used by teachers, teachers' practical knowledge level, the level of knowledge of science activities and science activities for the general behaviour of the application process" As a result of this study, it was determined that pre-school teachers see proficient by themselves. In addition to there was no significant difference between teachers' proficiency scores for activities and age, years of service, the schools which graduated. This research can be supported by qualitative studies, with preschool teachers’ interviews.
Abstract (Original Language): 
Okul öncesi eğitim; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, araştırmacı, meraklı, girişimci, karşılaştığı problemlere çözümler ve alternatifler üretebilen, kendi kendine karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, sahip olduğu potansiyeli maksimum düzeyde ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilen, kendi kendini denetleyebilen bireyler yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi fen eğitimi ise, çocukların doğal araştırma ve merakları kullanılarak, çevrelerinde bilinmeyenleri kavramalarına, görebilmelerine yardımcı olmakla birlikte çocukların psikomotor, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişmelerine de önemli katkı sağlayan eğitimdir. Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine yönelik yeterliliklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma türlerinden tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine yönelik yeterlilikleri birer olgu olarak düşünülmüş ve araştırma sürecinde de bu olgular betimlenerek ilişkilendirilme yoluna gidilmiştir. Bu sebeple araştırma grubunu Kırşehir ilinin merkezinde bulunan 7 bağımsız anaokulunda görev yapan toplam 43 okul öncesi öğretmeni araştırma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Özbey (2006) tarafından geliştirilen “Okul Öncesinde Fen Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, “öğretmenlerin kullandığı materyal ve yöntemler, öğretmenlerin uygulamaya ilişkin bilgi düzeyi, fen etkinliklerine yönelik genel bilgi düzeyi ve fen etkinliklerini uygulama sürecindeki davranışları” olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerinde kendilerini yeterli gördükleri saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin fen etkinliklerine yönelik yeterlilik puanları ile yaş, kıdem ve mezun oldukları okul arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu sonucun sebepleri konusunda okul öncesi öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak araştırma nitel çalışmalarla desteklenebilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKTAġ ARNAS, Y. (2002). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları. Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi Dergisi, 6,7, 1-6.
ALĠSĠNANOĞLU, F., ÖZBEY, S. ve KAHVECĠ, G. (2011). Okul Öncesinde Fen Eğitimi. (1.
Basım). Ankara: Maya Akademi.
ARI, M. (2003). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi. Erken Çocuklukta
GeliĢim ve Eğitimde Yeni YaklaĢımlar. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar içinde (31-35). Ġstanbul: Morpa Yayınları.
ARLI, M. ve NAZĠK, M. H. (1993). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmene Düşen
Görev. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve YaygınlaĢtırılması Semineri, Ankara,
Seminer Kitabı, Ġstanbul: Ya-Pa Yayınları.
AVCI, N. (2003). Fen ve Doğa Eğitiminde Proje YaklaĢımı. (Ed.) Müzeyyen Sevinç. Erken
Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde (359-365). Ġstanbul: Morpa
Yayınları.
AYKUT, Ö. (2006). Bazı DeğiĢkenlerin Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa
çalıĢmalarına ĠliĢkin GörüĢlerine Etkisi. (YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi), Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
BREWER, J. A. & Bacon, A. (2001). Introduction to Early Childhood Education Preschool
Through Primary Grades, Chapter 11.
BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENĠZ, ġ. ve
DEMĠREL, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları.
CHO, H.S. (1997). Early Childhood Teachers Attitudes Toward Science Teaching.
(Unpublished PhD Thesis). The Pennsylvania State Universty. UMI Number:
9732260.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri… 20
DEMĠRĠZ, S. ve ULUTAġ, Ġ. (2001). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Fen ve Doğa
Etkinlikleri Ġle Ġlgili Uygulamaların Belirlenmesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi
Kongresi, Bildiriler Kitabı, 89-90.
HARLAN, J. D. & RIVKIN, M. S. (2000). Science Experiences For The Early Childhood
Years: An Integrated Approach. New Jersey: Printice-Hall, Inc.
HEEWET, V. M. (2001). Examining The Regio Emilia Approach to Early Childhood
Education. Early Childhood Education Journal, 29(2), 95-100.
KALAYCI, ġ. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (3. Baskı).
Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
KARAER, H. ve KÖSTERELĠOĞLU, M. (2005). Amasya ve Sinop Ġllerinde ÇalıĢan
Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları
Yöntemlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 447-454.
KARAMUSTAFAOĞLU, S. ve KANDAZ, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen
Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve KarĢılaĢılan Güçlükler. GÜ, Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
KILDAN, O. ve PEKTAġ, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa Ġle Ġlgili
Konuların Öğretilmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin GörüĢlerinin Belirlenmesi.
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(1), 113-127.
OKTAY, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim ve Ġlköğretimin Çocuğun YaĢamındaki Yeri ve
Önemi. Ayla Oktay (Ed.), İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları içinde (s.
1-20). Ankara: Pegem Akademi.
ÖZBEY, S. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen
Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi. (YayınlanmamıĢ yüksek lisans
tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ġAHĠN, F. (2000). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri. Ġstanbul: Ya-Pa
Yayınları.
TANER DERMAN, M. ve BAġAL, H. A. (2010). Cumhuriyetin Ġlanından Günümüze
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi ve Ġlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel GeliĢmeler,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (11), 560-569.
TEMEL, F. Z. (1993).Okulöncesi Eğitimde Açık Eğitim Yaklaşımı. 9. Ya-Pa Okulöncesi
Eğitimi ve YaygınlaĢtırılması Semineri, Seminer Kitabı, Ġstanbul: Ya-Pa Yayınları.
s.193.
TUĞRUL, B. A. (1993).Okulöncesi Dönemde Etkin Öğretmen Modeli. 9. Ya-Pa Okulöncesi
Eğitimi ve YaygınlaĢtırılması Semineri, Seminer Kitabı, Ġstanbul: Ya-Pa Yayınları.
s.295.
UNUTKAN POLAT, Ö. (2006) Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık. Ġstanbul: Morpa
Yayınları.
ÜNAL, M. ve AKMAN, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karĢı
gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.
YAġAR, ġ. (1993). Okulöncesi Eğitim Öğrencilerinde Fene Yönelik DuyuĢsal Özelliklerin
GeliĢtirilmesi. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ġstanbul:
Ya-Pa Yayınları. s.140-142.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com