You are here

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGISAL FARKINDALIKLARI

PERCEPTUAL AWARENESS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES REGARDING THE VALUES WITHIN THE CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_345

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the study, perceptual awareness of social studies teacher candidates regarding the values within the social studies curriculum has been analyzed. The working group of the study is composed of 71 social studies teacher candidates in total, 36 female (50.7%) and 35 males (49.3%), receiving education at Ahi Evran University. The study is qualitative, consisting of an interview form structured as open-end questions. Content analysis has been used in analyzing the data obtained within the scope of the study and the mentioned data were collected in June 2011. Perceptual awareness of prospective teachers regarding the value concept has been discussed under four main categories, in order to determine their opinions on teaching value. These four categories are respectively as follows; value-centered expressions (42.3% valuist), society-centered expressions (22.5% socialist), individual-centered expressions (19.7% individualist) and linguistics-centered expressions (15.59% linguist). Grading of social studies teacher candidates regarding the values within the curriculum has been achieved in the following order; Scientism, Respect, Patriotism, Sensitivity, Benevolence, Responsibility, Hard-Working, Honesty, Aesthetic, Being Fair, Peace, Tolerance, Love, Hospitality and Family Unity. When the opinions of pre-service teachers about why the values which they cite as important are necessary to be acquired; they stated that the followings are necessary to be acquired. Scientism value (f:32; %:17) with the pupose of ‘’To reach changing knowledge and technology (f:16)’’ and ‘’To be in level of contemporary civilizations (f:10)’’. Respect value (f:27; %:14,6) with the purpose of ‘To be respectful to differences (f:16)’’ and ‘’To save right and freedoms (f:11)’’ and Patriotism value (f:31; %:16,7) with the purpose of ‘To be beneficial to the motherland and to develop motherland (f:10)’’ and ‘’To prevent damage of people who don’t love motherland (f:6)‛.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler öğretimi programındaki değerlere yönelik algısal farkındalıkları incelenmiştir. Araştırmada çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 36’sı (%50,7) kız ve 35’i (%49,3) erkek olmak üzere 71 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formundan oluşan nitel bir çalışmadır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış olup veriler Haziran 2011’de toplanmıştır. Öğretmen adaylarının değer öğretimi konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla Öğretmen adaylarının değer kavramına yönelik farkındalık algıları 4 ana kategori altında ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla; değeri merkeze alan ifadeler (%42,3), toplumu merkeze alan ifadeler (%22,5), bireyi merkeze alan ifadeler (%19,7), dilbilimi merkeze alan ifadeler (%15,59)’dir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim programında geçen değerlere ilişkin yaptıkları dereceleme sırasıyla Bilimsellik, Saygı, Vatanseverlik, Duyarlılık, Yardımseverlik, Sorumluluk, Çalışkanlık, Dürüstlük, Estetik, Adil olma, Barış, Hoşgörü, Sevgi, Misafirperverlik ve Aile birliğine önem verme şeklinde gerçekleşmiştir. Öğretmen adaylarının önem atfettikleri değerleri niçin kazandırmaları gerektiğine ilişkin görüşleri incelendiğinde; bilimsellik değerinin (f:32; %:17) ‚Değişen bilgi ve teknolojiye ulaşabilmek (f:16)‛ ve ‚Çağdaş medeniyetler seviyesinde olma (f:10)‛ amacıyla, Saygı (f:27; %:14,6) değerinin ‚Farklılıklara saygılı olabilme (f:16)‛ ve ‚Hak ve özgürlükleri koruma (f:11)‛ amacıyla ve Vatanseverlik (f:31; %:16,7) değerinin ‚Vatanına yararlı olma ve onu geliştirme (f:10)‛ ve ‚Vatanını sevmeyenin ona zarar vermesini önleme (f:6)‛ amacıyla kazandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

REFERENCES

References: 

AKBAġ, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuĢsal amaçlarının ilköğretim II.
Kademedeki gerçekleĢme derecesinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamıĢ doktora tezi. Ankara.
AKIN, U. VE ÖZDEMĠR, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin ÇeĢitli
DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği. Ankara
Eğitim Fakültesi Dergisi 42:2, 183-198.
ALLEN, M. G. AND STEVENS, R. L. (1998). Middle grades social studies: teaching and
learning for active and responsible citizenship. Allyn and Bacon: Boston.
ALLPORT, G.W. (1961). Pattern and growth in personality. NY: Holt, Rinehart & Winston.
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları 426
ALTUNIġIK, R., COġKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S. VE YILDIRIM, E. (2005). Sosyal
bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
ALTUNAY, E. VE YALÇINKAYA, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda
Değerlere ĠliĢkin GörüĢlerinin Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 17, Sayı 1, ss: 5-28.
AZĠZ, Aysel. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
BALCI, F. AyĢe. VE YANPAR YELKEN, Tuğba. (2010). Ġlköğretim öğretmenlerinin “değer”
kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
39: 81-90.
BURSALIOĞLU, Ziya. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranıĢ. Pegem Akademi
Yayınları: Ankara.
ÇENGELCĠ, Tuba. (2010). Ġlköğretim beĢinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin
gerçekleĢtirilmesine iliĢkin bir durum çalıĢması. Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamıĢ doktora tezi: EskiĢehir.
DĠLMAÇ, Bülent. VE BOZGEYĠKLĠ, Hasan. & ÇIKILI, Yahya. (2008). Öğretmen
Adaylarının Değer Algılarının Farklı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. Değerler
Eğitimi Dergisi. Cilt 6, No. 16, 69-91.
ERDEN, Münire. (TARĠHSĠZ). Sosyal bilgiler öğretimi. Alkım Yayınevi: Ġstanbul.
FĠDAN, Nuray. Kurtdede. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine ĠliĢkin GörüĢleri.
Kuramsal Eğitimbilim. 2 (2); 1-18.
GRAVES, Clara. W. (1970). Levels of existence: an open system theory of values. Journal of
Humanistic Psychology, 10 (2) 131-154.
MEB, (2005). Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. – 7. Sınıf Öğretim Programı ve Klavuzu.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı. Devlet Kitaplığı
Müdürlüğü: Ankara.
SARI, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği.
Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 73-88.
SCHUSSLER, D. L. VE BERCAW, L. A. & STOOKSBERRY, L. M. (2008). Using Case
Studies To Explore Teacher Candidates' Intellectual, Cultural and Moral
Dispositions. Teachear Education Quarterly. Spring:105-122.
TAY, Bayram. (2009). Prospective teachers’ views concerning the values to teach in the
course of social sciences. Social and Behavioral Sciences, 1, 1187-1191.
TÜRNÜKLÜ, Abbas. (2000). Eğitim bilim araĢtırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel
bir araĢtırma tekniği: GörüĢme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24),
ss:543-559
TDK. (2009). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.
YAZICI, Kubilay. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakıĢ. Türklük Bilimi AraĢtırmaları
Dergisi. Sayı:19; 489-498.
YILDIRIM, Kasım. (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A
phenomenological approach. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165-
184.
427
Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ & Tekin ÇELİKKAYA
YILDIRIM, Ali. VE ġĠMġEK, Hasan. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YILMAZ, Ercan. (2009). Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı DeğiĢkenler Açısından
Ġncelenmesi Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 7, No. 17, 109-128.
YILMAZ, Ercan., AVġAROĞLU, Selahattin. VE DENĠZ, Metin. (2010). An investigation of
teacher candidates’ value preferences. Social nad Behavioral Sciences, 2-2, 4943-
4948.
WĠLLEMSE, M. AND LUNENBERG, M. AND KORTHAGEN, F. (2005). Values in
education: a challenge for teacher educators. Teaching and Teacher Education 21:
205–217.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com