You are here

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

THE EFFECTS OF MASS MEDIA TOOLS ON CLASSROOM BEHAVIORS OF THE STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_377
Abstract (2. Language): 
The study’s universal of this research in which the question of “What are the viewpoints of the teachers about the effects of mass media on classroom behaviors of the students who are from first grade to fifth grade in primary school?” has been taken as the case is formed by the teachers who work in primary schools which are located in Çanakkale, central and Bayramiç. The sample of this descriptive study is choose 166 classroom teacher for random in population. In this point, a scale is created by the researchers, has been applied. At the end of the research the viewpoints of the primary school teachers about the effects of the mass media on the students’ classroom behaviours have been stated as midlevel. There hasn’t been a meaningful difference among the viewpoints of the primary school teachers about the effects of the mass media on the students’ classroom behaviours considering the gender. There hasn’t been a meaningful difference among the viewpoints of the primary school teachers about the effects of the mass media on the students’ classroom behaviours considering seniority of theacher. There has been a meaningful difference between the total points of the classroom teachers who work in the city center and the total points of the classroom teachers who work in the district. There has been a meaningful difference between the total points of the teachers whose students have resided in the city center and whose students have resided in the district.
Abstract (Original Language): 
“Kitle iletişim araçlarının ilköğretim 1. sınıftan 5. sınıfa kadar olan öğrencilerin sınıf içi davranışlarına etkisi üzerine öğretmen görüşleri nelerdir?” sorusunun temel problem olarak alındığı bu araştırmanın evrenini Çanakkale ili Merkez ve Bayramiç ilçesi İlköğretim Okullarının 1-5. sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu betimleyici çalışmanın örneklemi ise evren içerisinden random olarak seçilen 166 sınıf öğretmenidir. Araştırmada bu doğrultuda araştırmacılar tarafından geliştirilen davranış ölçeği kullanılmıştır. 21. yüzyıl teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkisinin yüksek düzeyde olduğu bir dönem olduğundan bu araştırma kitle iletişim araçlarının kullanımının çocukların sınıftaki davranışları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlaması bakımından önemlidir. Araştırma sonucunda ilköğretim sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre kitle iletişim araçlarının sınıf içi öğrenci davranışlarına etkisinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre kitle iletişim araçlarının sınıf içi öğrenci davranışlarına etkisinin öğretmen cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Öğretmen kıdemine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Çanakkale İl merkezinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin toplam puanları ile Bayramiç ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca öğrencileri ilde ikamet eden sınıf öğretmenlerinin toplam puanları ile öğrencileri ilçede ikamet eden sınıf öğretmenlerinin toplam puanları arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
587-608

REFERENCES

References: 

ATASEVEN, F. (1991). Teknolojik Gelişme, Kitle İletişim Araçları ve Okul, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 87-109.
AYDIN, A. (2000). Sınıf Yönetimi, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
BAŞAR, H. (2006). Sınıf Yönetimi, 13. Baskı, Anı yayıncılık, Ankara.
BEENTJES, J.W.J and others. (2001). Children’s Use of Different Media: For How Long
and Why?, In Sonia Livingstone & Moira Bovill (Eds.), Children and Their
Changing Media Environment. A European Comparative Study. Mahwah, New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
BENSLEY, L AND EENWYK, J.V. (2001). Video Games and Real-Life Aggression:
Review of the Literature”, Journal of Adolescent Health, 29, 244-257.
BOYACI, A. ve diğerleri. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. Editör:
Mustafa Çelikten, Anı Yayıncılık, Ankara.
Cumhuriyet Gazetesi, (Pazar Eki), sayı:1284, 31 Ekim 2010, s: 9.
DURUKAN, H. ve ÖZTÜRK, H.İ. (2005). Sınıf Yönetimi. Lisans Yayınları, İstanbul.
ERTÜRK, Y.D. ve AKKOR-GÜL, A. (2006). Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin,
Nobel Y, Ank.
Kitle İletişim Araçlarının Öğrencilerin Sınıf İçi Davranışlarına Etkisi 608
EVCİN, S. (2010). Bilgisayar Oyunlarının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin
Saldırganlık Eğilimine Etkisinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
İLGAR, L. (2000). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Beta Yayıncılık,
İstanbul.
İPŞİR, D. (2002). Sınıf Yönetiminde; Öğrencilerle Sağlıklı İletişim Kurabilmenin ve
Olumlu Sınıf Ortamı Yaratmanın Rolleri, Milli Eğitim Dergisi”, 153-154.
KARADAL, Ö. (2009). Kitle İletişim İnternetin Silifke Ortaöğretim Gençliği Üzerindeki
Etkileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19. Basım Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
KINCAL, R.Y. ve KARTAL, O.Y. (2009). Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Milli Eğitim
Dergisi, Kış, 181, 318-333.
MAKSUDOĞLU, F. (2006). Kitle İletişim Araçlarının Seçim Propagandalarında Kullanımı:
Antakya Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal
Üniversitesi, Hatay.
ÖZDEN, Y. (2000). Öğrenme ve Öğretme. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Sabah Gazetesi, The New York Times, “Kitaplar İnterneti Yeniyor”, 18 Temmuz 2010.
Sabah Gazetesi, The New York Times, Matt Richtel, “Aklını Teknolojiyle Bozmuş Yeni Bir
Nesil Yetişiyor”, 28 Kasım 2010.
SADIK, F. ve diğerleri. (2008). Sınıf Yönetimi, Editör: Birol Yiğit, Kriter Yayınevi,
İstanbul.
ŞEKER, T. (2009). Türkiye’nin İlk Çocuk Televizyonu: Yumurcak Tv”, Selçuk
Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Temmuz.
TERTEMİZ, N. (2001). Sınıf Yönetimi ve Disiplin, Sınıf Yönetimi, Editör: Leyla
Küçükahmet, Nobel Yayıncılık, Ankara.
UYSAL, A. (2003). Şiddet Karşıtı Programlı Eğitimin Öğrencilerin Çatışma Çözümleri, Şiddet
Eğilimleri ve Davranışlarına Yansıması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege
Üniversitesi, İzmir.
ÜRE, Ö. (Ed.). (2003). Sınıf Yönetimi, Mikro Yayınları, Ankara.
YAVUZER, H. (2006). Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevi, İstanbul.
YAVUZER, H. (2007). Ana-Baba ve Çocuk, Ak Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com