You are here

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARA YÖNELİK TUTUMLARI

ATTITUDES TOWARDS LABORATORY OF PRE – SERVICE SCIENCE TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_614

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate attitudes towards science laboratory of pre-service science teachers. A total of 163 pre-service science teachers ( 34 male, 129 female) in the fall semester of 2012-2013 academic year in the Department of Science Education at Pamukkale University was participated study. The study was conducted on 71 pre-service science teachers in the 1th grade, 92 pre-service science teachers in the 3th grade. In this study descriptive relational screening model was used in order to explain the current situation and consequently to determine the relation level of the variables (gender, class). The chosen pre-service science teachers were surveyed on attitudes towards science laboratory by using Likert type scale with five degrees, each consisting of 30 items. The obtained data were analyzed with the help of SPSS 15 package programme. Independent t -test was applied between classes according to the genders and class grades. In the survey, Cronbach Alpha inner consistency coefficient of the attitudes towards laboratory of pre-service science teachers scale was calculated as 0,92. There wasn’t a significant difference between attitudes towards laboratory of pre-service science teachers for genders. However, there was a significant difference for the points related to the attitudes towards laboratory of pre-service science teachers for class levels. The third year pre - service science teachers attitudes of prospective laboratory was more positive than the first year pre - service science teachers attitudes of prospective laboratory.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuara yönelik tutumlarının incelenmesidir. Çalışma grubunu 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılının güz döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda, öğrenim gören 163 fen bilgisi öğretmen adayı (34 erkek, 129 kız) oluşturmaktadır. Çalışmaya 1. sınıftan 71 fen bilgisi öğretmen adayı ve 3. sınıftan 92 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışma, mevcut bir durumu açıklamaya ve buna bağlı olarak da değişkenlerin (cinsiyet, sınıf) biriyle hangi düzeyde ilişkili olduğunu belirlemeye yönelik olması sebebiyle betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Seçilen fen bilgisi öğretmen adaylarına her biri 5’li likert tipi tutum ölçeğinden oluşan 30 sorudan meydana gelen Laboratuar Tutumu Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuara yönelik tutumlarının cinsiyetleri ve sınıf düzeyleri arasındaki farkın olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız t - testi uygulandı. Araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının Laboratuar Tutumu Ölçeğinin Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0,92 olarak hesaplandı. Çalışma sonucunda, fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre laboratuar tutumları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır. Bununla beraber sınıf düzeylerine göre fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar tutumları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. 3. sınıftaki fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuara karşı tutumları 1. sınıftaki fen bilgisi öğretmen adaylarına göre daha olumludur.

REFERENCES

References: 

AYAS, A. (1998). Fen bilgisi öğretiminde laboratuar kullanımı. Eskişehir: Açık Öğretim Yayınları.
BAHAR, M., AYDIN, F. POLAT, M. ve Bertiz, H.(2008).Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları ,1 - 2. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
BALCI, A. (2004) Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (4. Baskı).
Ankara:PegemA Yayıncılık.
BÖYÜK, U., DEMİR, S., & EROL, M. (2010). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar çalışmalarına yönelik yeterlik görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi, 3(3), 342-349.
CAN, Ş. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuar Uygulamalarına Yönelik Düşüncelerinin Cinsiyet, Öğretim Türü, Sınıf Düzeyi ve Lise Laboratuar Deneyimleri Açısından Araştırılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi. Yıl 9, Sayı 1.
COHEN, L., MANION, L. AND MORRISON, K. (2007). Research Methods Education, p:5- 48. Sixth Edition. Routledge Taylor and Francis Group. Printed in Great Britain.
ÇAKMAK, M.(2008).Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuar Tutumları ile Fen Bilgisine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi Kafkas Üniversitesi. Kars.
ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Genişletilmiş 3. baskı, Celepler Matbaacılık, s.35, Trabzon.
DEMİR, M, K. (2005). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Alanına karşı Tutumlarındaki Değişimin Tespiti”, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
ERÖKTEN, S. (2010). Fen Bilgisi Öğrencilerinde Kimya Laboratuar Uygulamalarının Öğrenci Endişeleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuara Yönelik Tutumları 852
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dergisi (H. U. Journal Of Education) 38: 107-114.
GÖKÇE, F. (2009). Değişme Sürecinde Devlet ve Eğitim (5. Baskı ). Pegem Akademi
GÜNEŞ, M. H., GÜNEŞ, O. VE HOPLAN, M. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I – Iı Dersine Yönelik Görüşleri. Journal Of Educatıonal And Instructıonal StudıesIn The World, Volume: 2 Issue: 1 Article: 16 Issn: 2146-7463
KAPTAN, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi, İstanbul: MEB Öğretmen Kitapları Dizisi. Fen Bilgisi Öğretimi, Anı Yayıncılık. Ankara.
KARASAR, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi (6. Baskı). Ankara:3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
KIRBAŞLAR, F.G., ÖZSOY GÜNEŞ, Z. VE DERİNGÖL, Y. (2008). Genel Kimya Laboratuar Uygulamalarında İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Davranışları. Sayı 10, 1-14 İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
MUNBY, H. and RUSSELL, T.(2003). Epistemology and Context in Research on Learning to Teach Science. International Handbook of Science Education, 643 – 665.Kluwer Academi Publishers, Printed in Great Britain.
ÖZDEMİR, M., AZAR, A. (2004). “Fen Öğretmenlerinin Laboratuar Derslerine Yönelik Tutumları”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
ÖZDEMİR, H. (2011). “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” Stratejisine Dayalı Laboratuar
Uygulamalarının, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asitler - Bazlar Konusunu
Anlamalarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi Pamukkale Üniversitesi. Denizli
ÖZMEN, H. VE YİĞİT, N. (2006). Teoriden Uygulamaya Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuar Kullanımı (2. Baskı). Anı Yayıncılık. Ankara.
SOYLU, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
TAYLOR, P. C. (2003). Contructivism: Value added. International Handbook of
Science Education, p : 1111 - 1123. Kluwer Academic Publishers, Printed in Great Britain.
TEMİZYÜREK, K. (2009). Uygulamalı Fen ve Doğa Bilimleri. Beta Basım Yayım
Dağıtım. İstanbul.
TOPSAKAL, S. (2006). İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıflar Fen ve Teknoloji Öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
WEINSTEIN, R. S. (2000). Promoting Positive Expectations in Schooling. How
Students Learn. Published by American Psychological Association, p:81-106. Washington. USA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com