You are here

İLKOKULA 60. AYINDA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN YAZI BECERİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

TO ANALYSIS OF 60 MONTHS OLD STUDENTS’ DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_630

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research aims to investigate the students’, start primary school in 60 months old, levels of readiness and development of writing skills. In this study, the students were investigated readiness levels of in order seating, hand, arm, muscle and eye coordination, to hold a pencil, use of the notebook, painting and regular line drawing skills, and development of writing skills. Feature of this study is qualitative research survey model. Findings could be achieved by observation technique and they evaluated with descriptive and content analysis techniques. The study group consist 56 students who start primary school in 60 months old. The working group were selected from moderate level of socio-economic level of the students in order to bear similarities with the average of Turkey. In research process, video recordings, photographs, student work sheets and books were created the data source for evaluation. On the sixteen week duration, researcher was discussed with participating teachers at least two times each week for continuity of the study. Data was obtained with "Development of Writing Skills of 60 Months Old Students in Primary School’s Observation Form ". Findings were analyzed with researcher and teachers. At the beginning of the study, the students sitting and painting skills are adequate; however, readiness of seating, hand, arm, muscle and eye coordination, to hold a pencil, use of the notebook is insufficient. On the end of the sixteen weeks of training, a significant portion of students has skills deficiencies in seating, hand, arm, muscle and eye coordination, to hold a pencil, use of the notebook still now.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ilkokula 60. ayında başlayan öğrencilerin yazma öğretimine ilişkin hazır bulunuşluk düzeyleri ve yazı becerisi gelişimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öğrencilerin, sırada oturma, el, kol, kas ve göz koordinasyonu, kalem tutma, defter kullanımı, boyama ve düzenli çizgi çizme becerilerine yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri ve yazı becerisi gelişimleri araştırılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma özelliğinde olup tarama modelindedir. Araştırma bulgularına gözlem tekniği ile ulaşılmış ve ulaşılan bulgular betimsel ve içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, ilkokula 60. ayında başlayan, 56 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu, Türkiye ortalaması ile benzerlikler taşıması amacıyla, sosyo ekonomik düzeyleri orta seviyede olan öğrencilerden seçilmiştir. Araştırma sürecinde, video kayıtları, fotoğraflar, öğrenci çalışma yaprakları ve defterleri, verileri değerlendirme sırasında kaynak oluşturmuştur. On altı haftalık çalışma süresince çalışmaya katılan sınıf öğretmenleriyle her hafta en az iki kez görüşülerek çalışmanın devamlılığı sağlanmıştır. Veriler, “İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Becerisi Gelişimi Gözlem Formu” ile elde edilmiştir. Verilerin analizini öğrencilerin öğretmeni ve araştırmacı birlikte yapmışlardır. Araştırmanın başında, öğrencilerin sırada oturma ve boyama becerilerinin yeterli olduğu ancak, düzenli çizgi çizme, el, kol, kas ve göz koordinasyonu, defter kullanım ve kalem tutma becerileri hazır bulunuşluklarının yazı yazmayı öğrenmeye başlamaları için yetersiz olduğu söylenebilir. On altı haftalık eğitimin sonunda, öğrencilerin önemli bir kısmının, düzenli çizgi çizme, el, kol, kas ve göz koordinasyonu, defter kullanım ve kalem tutma becerilerindeki yetersizliklerinin hâlâ devam ettiği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

AÇEV (2012). “222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi” ile ilgili görüş ve öneriler. *Erişim+: http://www.acev.org
AKYOL, H. (2000). Yazı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 146, 37-48.
AKYOL, H. (2005). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Eğitimde yeni yansımalar VII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
AMUDSON S. J. (2001). Prewriting and handwriting skills, case-smith j. occupational therapy for children. St. Louis, Missouri: Mosby. Ankara Üniversitesi. (2012). Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin görüşü. *Erişim+: http://www.ankara.edu.tr
ARAL, N., BARAN, G., BULUT, Ş. ve ÇİMEN, S. (2001). Çocuk Gelişimi 1- 2. İstanbul: YA-PA.
BAYHAN, P. S. ve ARTAN, İ. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa.
İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi 1084
Boğaziçi Üniversitesi. (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin güncellenen görüşü *Erişim+: http://www.fed.boun.edu.tr
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
DURAN, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Eğitim-İş. (2012). Eğitim-İş Raporu Ağustos 2012. *Erişim+: http://www.egitimis.org.tr.
Eğitim-Sen. (2012). Eğitim-Sen Bülteni Eylül-Ekim 2012, (23), 18-21.
FEDER, K. & MAJNEMER, A. (2007). Hantwriting development competency an ıntervention. Developmental Medicine & Child Neurology, (49), 312–317.
GİRGİN, Ü. (2002). Okul öncesi eğitimde okuma ve yazma, konuşma ve yazma eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
GÜLERYÜZ, H. (2002). Türkçe ilkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem.
GÜNEŞ, F. (2007) Ses temelli cümle yöntemi ve zihinde yapılandırma. Ankara: Nobel.
GÜVEN, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi Yasa Tasarısı Reform mu? İlköğretim Online, 11(3), 556-577. *Erişim+: http://ilkogretim-online.org.tr
Hacettepe Üniversitesi. (2012). Hacettepe Üniversitesi Senatosu’ndan “4+4+4” Eğitim düzenlemesiyle ilgili olarak kamuoyuna açıklama. *Erişim+: www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/238
HARMAN, G. ve ÇELİKLER, D. (2012). Eğitimde hazır bulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 140-149.
KAVCAR, C., SEVER, S. ve OĞUZKAN, F. (2004). Türkçe öğretimi. Ankara: Ergin.
MEB. (2012a). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
*Online Erişim: http:// http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html]
MEB. (2012b). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı
*Online Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari]
MEB. (2012c). Türkçe (1-5. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu.
*Online Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari]
ODTÜ. (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında odtü eğitim fakültesi ilköğretim bölümü görüşü. *Erişim+: http://www.fedu.metu.edu.tr
1085
Erol DURAN
OKTAY, A. (2004). Yasamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon. SENEMOĞLU, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem. SERT, G., KURTOĞLU, M., AKINCI, A. ve SEFEROĞLU, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir İçerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3. Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak.
TAVŞANCIL, E. ve ASLAN, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon
TEKIŞIK, H. H. (1994). Türkçe öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Tekışık.
Türk Eğitim-Sen. (2012). Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Haber Bülteni, (99), 12.
ÜNÜVAR, P. ve ÇELİK, K. (2001), ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı- ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
YANGIN, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305.
YAPICI, M. (2004). İlköğretim 1. sınıfa başlayan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi,1(1): 1-8. *Online Erişim: http://www.insanbilimleri.com/ojs/ index.php].
YAVUZER, H. (2005). Bedensel, zihinsel ve sosyal gelisimi ile çocugunuzun ilk 6 yılı. İstanbul: Remzi.
YELEĞEN, M. (1997). İlk okuma yazma öğretimi. İzmir: İz.
YEŞİL-DAĞLI, Ü. (2012). Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden velilerin ilkokula hazır bulunuşlukları ile ilgili görüşleri. AKEV, Akademi Dergisi, 16(52), 231-243.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com