You are here

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN (ÖTMTDYTÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPMENT OF ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DEVELOPMENT COURSE SCALE (ATITMDCS): A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_565
Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to develop a measurement instrument to be used to investigate prospective teachers’ attitudes towards Instructional Technologies and Material Development course and to conduct reliability and validity analyses of the instrument. Development, reliability and validity studies of the instrument (ATITMDCS) were conducted in the fall semester of the 2012-2013 academic year at Ziya Gokalp Faculty of Education of Dicle University. The study was carried out on three different groups of students who completed Instructional Technologies and Material Development course successfully. Construct validity, internal consistency reliability and item analyses of the scale were tested on the first group consisting of 358 (174 male, 184 female) students. 79 (42 male, 37 female) students in the second group participated in the study of concurrent validity, and test-retest reliability study was conducted with participation of 106 (52 male, 54 female) students in the third group. For the analysis of concurrent validity, ‚Attitudes towards Instructional Technologies Scale (ATITS)‛ developed by Metin, Kaleli Yılmaz, Coskun and Biriscii (2012) was employed. Meanwhile, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were conducted for construct validity. Results of the factor analyses demonstrated that the scale has a three-dimensional structure. To ensure concurrent validity of the scale, correlation between ATITS and ATITMDCS was examined. There was a positive and significant (.535) correlation between the two scales. Cronbach Alpha was .90 for the whole scale, while internal consistency coefficient ranged between .78 and .95 for sub-dimensions of the scale. Test-retest reliability was .90 for the whole construct;on the other hand, it ranged between .76 and .88 for the sub-dimensions. Findings of the item analyses indicated that corrected item-total correlations ranged between .319 and .710. Overall findings revealed that the scale is a reliable and valid instrument to measure prospective teachers’ attitudes towards Instructional Technologies and Material Development course.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tarsımı dersine yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmek, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. ÖTMTDYTÖ’nün geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 2012-2013 Yılı Güz Döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde okuyan ve öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini başarıyla tamamlamış öğrencilerden oluşan üç farklı grup üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği, iç tutarlık güvenirliği ve madde analizleri çalışmalarının yürütüldüğü birinci grup 358 (174 erkek. 184 kadın), uyum geçerliği çalışmasının yapıldığı ikinci grup 79 (42 erkek, 37 kadın) ve test tekrar test güvenirlik çalışmasının yürütüldüğü üçüncü grup 106 (52 erkek, 54 kadın) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada uyum geçerliği çalışmasını yürütmek amacıyla Metin, Kaleli Yılmaz, Coşkun ve Birişçi (2012) tarafından geliştirilen ‚Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖTYTÖ)‛kullanılmıştır. Yapı geçerliği çalışmaları için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapı geçerliği çalışması sonucunda ölçeğin üç boyutlu bir yapı sahip olduğu belirlenmiştir. Uyum geçerliği çalışması için ÖTMTDYTÖ ile ÖTYTÖ arasındaki korelasyona bakılmıştır. İki ölçek arasında pozitif yönde ve anlamlı .535’lik bir korelasyon tespit edilmiştir. Hesaplanan iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .94 ve ölçeğin alt boyutları için .78 ile .95 arasında; test tekrar test güvenirliği ölçeğin tümü için .90 ve ölçeğin alt boyutları için .76 ile .88 arasında hesaplanmıştır. Madde analizinden elde edilen bulgular, alt ölçeklerin düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .319 ile .710 arasında değiştiğini göstermektedir. Elde edilen bütün bulgular ÖTMTDYTÖ’nün öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumlarını ölçebilen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
697-713

REFERENCES

References: 

AKBULUT. Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
BAYRAM, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
BÜYÜKÖZTÜRK. Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15.Baskı).Ankara: Pegem Akademi Yay.
BENTLER, P. M. (1980). Multivariate Analysis with Latent Variables: Causal Modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456.
BENTLER, P. M., & BONETT, D. G. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88 (3), 588-606.
ÇOKLUK. Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
DELİCE, A., ERTEKİN, E., AYDIN, E. ve DİLMAÇ B. (2009). Öğretmen Adaylarının Matematik Kaygısı İle Bilgibilimsel İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1), 361-375.
EKİCİ, G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22. 62-66.
EKİCİ, G. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları İle Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, V (I), 111-132.
ERARSLAN, L. (2008). Yenilenen Öğretmen Öetiştirme Programları Bağlamında Sınıf Sğretmenliği Programının Değerlendirilmesi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , 2–3–4 Mayıs 2008. Çanakkale.
ERDEN, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
ERİŞEN, Y. ve ÇELİKÖZ, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışlarına ilişkin yeterlilik algıları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4).
FRANKEL, J. R., WALLEN, N. E. & HYUN, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (Eighth Edition). New York: McGraw Hill.
GÖMLEKSİZ, M. N. ve KAN, A. Ü. (2012). Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğrenme. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7 (1).1159-1177.
GÜLTEKİN, M. (2002). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi Kapsamında İlköğretime Öğretmen Yetiştirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 49-65.
711
Bayram ÇETİN-Birsen BAĞÇECİ-İsmail KİNAY-Ömer ŞİMŞEK
GÜNDÜZ, Ş. ve ODABAŞI. F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 43-48.
HOOPER, D., COUGHLAN, J. & MULLEN, M. R. (2008) ‚Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit.‛ The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53 – 60. 13.11.2012, www.ejbrm.com
HU, L. & BENTLER, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
İNCEOĞLU, M. (2010.) Tutum Algı İletişim(5. Baskı). İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları. 16.11.2012, http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Uploads/ METIN%20INCEOGLU_Tutum-algi-iletisim.pdf
KARACA, E. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 213-230.
KÖSEOĞLU, K. (1994). İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanı yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KÜÇÜKAHMET, L. (2007). 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.
MARSH, H. W., HAU, K. T., ARTELT, C., BAUMERT, J. & PESCHAR, J. L. (2006). OECD’s Brief Self-Report Measure of Educational Psychology’s Most Useful Affective Constructs: Cross-cultural, Psychometric Comparisons across 25 Countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
METİN. M., KALELİ YILMAZ, G., COŞKUN, K.ve BİRİŞÇİ, S. (2012). Developıng an Attıtude Scale Towards Using Instructional Technologıes for Pre-Servıce Teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 11 (1). 36-45.
NUNNALY, J. C. & BERNSTEIN, I. H. (1994). Psychometric Theory (Third Edition). McGraw Hill.
PALLANT, J. (2005). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Australia: Australian Copyright.
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin… 712
PAPANASTASIOU, C. (2002). School, Teaching and Family Influence on Student Attitudes Toward science: Based on TIMSS Data for Cyprus. Studies in Educational Evaluation, 28, 71-86.
RAINES-EUDY, R. (2000). Using structural equation modeling to test for diffenratial reliabilityand validity: An empsirical demonstration. Structural Equation Modeling, 7(1), 124-141.
SCHERMELLEH-ENGEL, K., MOOSBRUGGER, H. & MÜLLER, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
SEFEROĞLU, S. S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
SÖNMEZ, V. (2009). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı (15. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
TAN, Ş. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
TAN, Ş. ve ERDOĞAN, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
TAVŞANCIL, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TUAN, H. L., CHIN, C. C. & SHIEH, S. H. (2005). The Development of a Questionnaire to Measure Students’ Motivation towards Science Learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). 02.10.2012, http://www.yok.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com