You are here

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÜZERİNE ÇİFTÇİ ALGISI: YEŞİLDERE ÖRNEĞİ (DENİZLİ)

FARMERS' PERCEPTION ON LAND CONSOLIDATION: YESİLDERE CASE (DENİZLİ)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_797

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to evaluate the perception of farmers on the land consolidation activities aspect to the expected benefit. Based on FAOs technical guidelines and food requirements for the world, the need of land consolidation for agricultural land is increasing rapidly. For this reason, the consolidating lands through land exchanges to form plots that are better adapted to their proper use (e.g. plots are larger and/or better shaped), a new idea started to be implemented in different areas of the world, has been a pioneer. In this context, land consolidation means a comprehensive reallocation procedure of a rural area consisting of fragmented agricultural or forestry enterprises or their parts. For rural development, land consolidation is used in several countries in the Continental Europe. Land consolidation projects have been implemented in Turkey since 1961. Acıpayam - Yeşildere is one of them completed in 2008. The data collection phase, the "structured interview" method was used to determine the differences and the similarities in the information obtained between the 31 farmers in order to make comparisons after the land consolidation. The interpretation of the obtained data, descriptive analysis was used to reduce the masses to identify and understandable manner. Due to a decrease in the presence of the land and no harvesting, land consolidation created the negativeperception on farmer. However, the most of farmers due to useful effects as irrigation, transportation, fuel efficiency, fertilization and land use has created a generally positive perception.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; arazi toplulaştırma çalışmalarının beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığına ilişkin çiftçi algısının ortaya konulmasıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yönergelerine göre dünya için gıda gereksinimleri, tarımsal arazi için arazi toplulaştırması ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu amaçla arazilerin doğru kullanımına uygun olan (örneğin araziler büyük ve / veya daha iyi biçimli) belirli geometrik formlarda parseller oluşturma olarak bilinen arazi toplulaştırması, dünyanın farklı alanlarında uygulanmaya başlanmış yepyeni bir düşüncenin öncüsü olmuştur. Bu bağlamda, arazi toplulaştırma parçalanmış tarım veya orman işletmelerinde kapsamlı bir düzenleme anlamına gelir. Kırsal kalkınma amaçlı arazi toplulaştırması kıta Avrupa'sındaki birçok ülkede kullanılmaktadır. Türkiye'de 1961'den beri çeşitli bölgelerde arazi toplulaştırma projeleri yürütülmektedir. Bunlardan bir tanesi de Acıpayam - Yeşildere'de 2008 yılında gerçekleştirilen arazi toplulaştırma projesidir. Veri toplama aşamasında, arazi toplulaştırması sonrası arazi sahiplerinin ve işletmecilerinden elde edilen bilgiler arasındaki paralelliği ve farklılığı saptamak ve buna göre karşılaştırmalar yapmak amacıyla 31 çiftçi ile yapılan ‚yapılandırılmış görüşme‛ yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilen yorumlanmasında veri yığınlarını tanımlamak ve anlaşılabilir biçimde indirgemek için betimleyici analiz kullanılmıştır. Arazi varlığındaki azalma ve hasat yapamamaktan kaynaklanan zararlar arazi toplulaştırmasına karşı olumsuz algıya karşın, çiftçilerin önemli bir kısmında sulama, ulaşım, yakıt tasarrufu, gübreleme ve araziyi kullanma kolaylığından dolayı genelde olumlu algı gelişmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKŞİT, S. (2004), ‚Tarımsal Topraklarda Sürüm Yöntemi İle Çizgi (Rill) Erozyonu Arasındaki İlişkinin Analizi‛, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı:1, Ankara
AKŞİT, S. (2003), ‚Damla Erozyonu ile Tarımsal Topraklarda Sürüm Yöntemi Arasındaki İlişkinin Analizi‛, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı:1, Ankara
ALTINTAŞ, G., AKÇAY, Y. (2009), ‚Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Üreticilerin Toplulaştırmaya Bakış Açılarını Etkileyen Faktörler (Tokat-Erbaa Örneği)‛, Tarım Ekonomisi Dergisi, 15(1) 35-43
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, http://www.tarimreformu.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=225(Erişim tarihi 14.09.2012).
BACKMAN, M. (2002). Rural Development by Land Consolidation in Sweden. Paper, FIG XXII International Congress. Washington, D.C. 19.-26.4.2002, 12 p.
BOYRAZ, Z. ÜSTÜNDAĞ, Ö. (2008), “Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi‛, e-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 3, Sayı: 3.
DEMİREL, Z. (1999), Arazi Toplulaştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayım Merkezi, 2. Baskı, İstanbul.
Denizli Acıpayam Yeşildere Arazi Toplulaştırması Parselasyon Haritası, Denizli İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2013.
ERDOĞAN, İ. (2003)Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı İstatistiksel Yöntemler Analiz ve Yorum, Erk Yayınları, ISBN:975931 30 30, Ankara.
FRİZZELL, R. (1979), The Valuation of Rural Property. Lincoln College, New Zeland.
18
Selahattin AKŞİT
KARASAR, N. (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, ISBN:9786055426583,Ankara.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1443.html (Erişme tarihi 23.09.2012)
MARIM, R. (2013), Yeşildere Arazi Toplulaştırması, 12.02.2013 tarihli E-posta bilgisi ramazanmarim@hotmail.com, Denizli İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü.
PARLAK, Z. (2010), ‚Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak Arazi Toplulaştırması‛http://www.tarimreformu.gov.tr/library/belge/b_Kirsal_alan_arazi_toplula..., (Erişim tarihi: 07.08.2012).
SONNENBERG, J. (2002). Fundamentals of Land Consolidation as an Instrument to Abolish Fragmentation of Agricultural Holdings. Paper, FIG XXII International Congress. Washington, D.C. 19.-26.4.2002, 12 p.
SÖNMEZ, N.K., SARI, M., DEMİRTAŞ, E. IŞIL, ALTUNBAŞ, S. (2005), ‚Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Farklı Toprak Derecelendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması‛, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3), 425-435
ŞEN, E. (1988), ‚Kırsal Çevrede Gecekondulaşma‛ Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:4, İzmir
TENKANEN, A. (1994). Environmental Aspects of Land Consolidation. Commission 7/Paper TS 704.3. FIG/XX Congress, Melbourne Australia 1994, 12 p.
TULUKCU, E., ÇAĞLA, H. (2005), ‚Çumra Tarımı ve Arazi Toplulaştırması‛,Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, Cilt 4, Sayı:1, Konya
ULGER, N.E. ve ÇAY, T. (2012) An Assessment about Land Consolidation in Turkey, Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage Rome, Italy, 6-10 May 2012 VEHBİ A. (1951), ACIPAYAM - Garbikaraağaç Halkının Asırlık Tarihçesi ve Köylerimize Serpilen Maarif Işığının Temeli Yüreğil’de Nasıl Kuruldu, Çankaya Matbaası, Ankara.
VITIKAINEN, A. (2004), An Overview of Land Consolidation in Europe, Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research VOL 1, p. 25-44, 2004
YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçkin Yayıncılık, Ankara
YOMRALIOĞLU, T., (1997) Eşdeğer İlkesine Dayalı Arsa ve Arazi Düzenlemesi Modeli, JEFOD Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Sayfa: 139-152, Trabzon
Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli)
19
YOMRALIOĞLU, T., (1992), ‚Arsa ve Arazi Düzenlemesi için Yeni bir Uygulama Şekli‛, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, No.73, s.30-43, Ankara.
YOMRALIOĞLU, T. (1990), "The Development of a Computer-Based Urban Land Readjustment System," A PhD Research Proposal, Department of Surveying, University.of NCL, Nevvcastle upon Tyne, UK.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com