You are here

INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING (SAMPLE OF MALATYA CITY)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_774

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Preschool teachers’ need to have positive attitudes towards the science teaching for increase the efficiency of the activities of science teaching. Preschool teachers’ attitudes towards science teaching undoubtedly affect childrens’ attitudes towards the science activities. The aim of this study was to find out the attitudes of early childhood teachers toward science teaching. The study is a descriptive research and it is carried out by survey model. The sample group of the study consisted of 143 teachers working in some public or private nursery schools/classes in Malatya with children at the age of six. The main data collection tool was “Early Childhood Teachers' Attitude Toward Science Teaching Scale” which was developed by Hyung-Sook-cho et al. (2003) and adapted to the research setting by the researchers. The scale is composed of 22 items under 4 sub-dimensions: 1) Comfort-discomfort, 2) Classroom preparation, 3) Managing hands-on science, and 4) Developmental appropriateness. In the statistical analysis of the data, t test, one-way variance analysis and LSD test were used. The findings demonstrated that the teachers’ level of education, term ofservice, in-service training have significant effect on their attitudes whereas the institutions where they work do not. The teachers with an undergraduate and master’s degree adopt a more positive attitude compared to the teachers who hold an associate degree or a high school (lycee) degree. The teacher who worked for 1 to 10 years adopt a more positive attitude compared to the teachers working for 11 to 15 years and more than 16 years.
Abstract (Original Language): 
Okul öncesi dönemde fen eğitimi faaliyetlerinin ve verimliliğinin artırabilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı tutumlarının olumlu olması gerekir. Okul öncesi dönem fen eğitiminde öğretmenlerin tutumu şüphesiz ki çocukların fen etkinliklerine karşı tutumunu da etkileyecektir. Bu araştırma Malatya ilinde görev yapan anaokulu/anasınıfı öğretmenlerinin fen eğitimine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, betimsel araştırma türlerinden tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu Malatya ili resmi ve özel anasınıflarında/anaokullarında 6 yaş grubu çocuklarıyla çalışan 143 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada öğretmenlerin fen eğitimine karşı tutumları Hyung-Sook-cho ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen ve ülkemize uyarlama çalışması yapılan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutum Ölçeği” kullanılarak belirlenmiştir. Bu ölçek “rahat-rahatsız, sınıf hazırlıkları, ilk elden fenin idaresi, gelişimsel uygunluk” olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin öğrenim düzeyleri, hizmet süreleri, hizmet içi eğitim almalarına göre anlamlı sonuçlar ortaya çıkarken, çalıştıkları kurumlara göre anlamlı sonuçlar elde edilemediği görülmüştür. Yüksek lisans ve lisans mezunu olan öğretmenlerin ön lisans ve lise mezunu öğretmenlere göre fen eğitimine karşı daha olumlu tutum sergiledikleri, hizmet süresi 1-10 yıl arası olan öğretmenlerin hizmet süresi 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri olan öğretmenlere göre daha olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür.

REFERENCES

References: 

AKMAN, B. ÜSTÜN, E. & GÜLER, T. 2003. 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. [Using Science Process Skills in 6 Years Old Children], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 24:11-14.
ARNAS, Y. A. 2002. Okulöncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları *The Aim Of Science Education in Preschool Years]. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi [Journal of Child Development and Education], 6(7): 1-6.
AYVACI, H. Ş., DEVECİOĞLU, Y. & YİĞİT, N. 2002. Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Etkinliklerindeki Yeterliliklerinin Belirlenmesi. [Early Childhood Teachers’ Adequancy That Science And Nature Activities]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi [5th National Science And Mathematics Education Congress], METU Cultural & Convention Center, Ankara.
CHO, H. S., KIM, J. & CHOI, D. H. 2003. Early Childhood Teachers' Attitudes Toward Science Teaching: A Scale Validation Study. Educational Research Quarterly, 27(2): 33-42.
DEMİRİZ, S. & ULUTAŞ, İ. 2000. Okulöncesi Eğitim Kurumlarındaki Fen ve Doğa Etkinlikleri İle İlgili Uygulamaların Belirlenmesi *Determine of Science Activities in Preschools] IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi *4th Science Education Congress], Ankara, 86-90.
DERYAKULU, D. 2005. Bilgisayar Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi [The Examination of computer Teachers’ Levels of Burnout]. Eğitim Araştırmaları [Eurasian Journal of Educational Research] 19: 35-53.
Investigation Of Preschool Teachers’ Attitudes Towards Science Teaching
(Sample Of Malatya City) 797
DRONS, C. & GIVEN, H. 2005. An Exploration of How Water Moves: Available at http://www.tufts.edu/as/wright_center/lessons/pdf/docs/general_sci.html. Accessed 20 September 2005.
FAULKNER-SCHNEIDER, L. A. 2005. Child Care Teachers' Attitudes, Beliefs, and Knowledge Regarding Science and The Impact on Early Childhood Learning Opportunities Med dissertation. Pretoria: University of Oklahoma.
GÜLER, D. & BIKMAZ, H. 2002. Ana sınıflarında Fen Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri *Teachers’ Views On The Realization Of The Science Activities In Preschools]. Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları [Educational Sciences and Practice], 1(2): 249-267.
GÜRDAL, A., ÇAĞLAR, A., ŞAHİN, A. OKÇUN, F. & MACAROĞLU, E. 1993. Okulöncesi dönemle İlgili Fen Faaliyetlerine Örnekler [Examples of Science Activities in Early Childhood Years]. Ankara: YA-PA Publishing.
HADZIGEORGIOU, Y. 2001. The Role of Wonder and "Romance" in Early Childhood Science Education. International Journal of Early Years Education, 9(1): 63-69.
HARLAN, J. D. & RIVKIN, M. S. 2000. Science Experiences for The Early Childhood Years: An Integrated Approach. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
KALLERY, M. 2004. Early Years Teachers' Late Concerns And Perceived Needs in Science: An explotory Study. Europan Journal of Teacher Education, 27(2):147-165.
KARAER, H. & KÖSTERELİOĞLU, M. 2005. Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi.[The Determination Of The Methods Used In Teaching The Science Concepts By The Preschool Theachers Serving In Amasya And Sinop]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 13(2): 447-454.
KOCABAŞ, Ş. 2005. Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Değişim, [Change for Secondary Schools Teachers By In-Service Education.+ Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, [Great Patterns in Education Congress] Sabancı Üniversitesi, İstanbul. Available at
http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2005/bildiriler/sadiye-kocabas.doc. Accessed 15 March 2006.
LIND, K. K. 2000. Exploring Science in Early Childhood Education. USA: Delmar Thomson Learning.
MARTIN, D. J. 2001. Constructing early childhood science. USA: Delmar Thomson Learning.
798
Merve ÜNAL – Berrin AKMAN
PARLAKYILDIZ, B. & AYDIN, F. 2004. Okulöncesi Dönem Fen Eğitiminde Fen ve Doğa Köşesinin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme *Investigation of Usage of Science Tables in Preschools Years]. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, [13th National Educational Sciences Congress] Malatya, Turkey.
ŞİŞMAN, M. 1999. Öğretmenliğe Giriş [Introduction To Teaching] Ankara: Pegem Publishing.
ÜNAL, M. & AKMAN, B. 2006. Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Gösterdikleri Tutumlar *Early Childhood Teachers’ Attitudes Towards Science Teaching], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30: 251-257.
WEISBERG, J.& SAGIE, A. 1999. Teachers’ physical, mental, and emotional burnout: Impact on intention to quit. The Journal of Psychology, 133(3): 333-339.
WILSON, R. 2002. Promoting The Development of Scientific Thinking. Available at http://www.earlychildhood.com/Articles/. Accessed 18 October 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com