You are here

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF DEĞERLENDİRME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT ALTERNATIVE ASSESSMENT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_779

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study which was carried out in order to describe views of social studies teachers about alternative assessment is a phenomenological case study from qualitative research models. Data of the study was obtained with focus group discussions composed of sessions. Focus group discussions were made with 11 social studies teacher; 6 male and 5 female. According to the findings, these results were attained: social studies teachers made such descriptions about alternative assessment; “Project-performance assessment”, “step-by-step assessment”, “observing the performance and progress of student in a specific period of time”, “socialization of student”, “controlling the process in a certain period” and “not only acquisition but also actualization of knowledge”. Social studies teachers describe performance homework, projects, portfolio, rubric, self-assessment, peer assessment, diaries, seminars and conferences as types of alternative assessment. Problems confronted by social studies teachers in alternative assessment and solutions they suggest for these problems were divided into four groups being system, teacher-students, school and parents. According to teachers, issues such as “exam system”, “school management changing notes in system” and “social studies course hours being inadequate” are the most common problems. The most common solutions stated by teachers are “exam system should be changed”, “MEB should examine and control notesystem” and “course hours of social studies should be increased”. Social studies teachers stated advantages of alternative assessment in social studies education under 17 titles. According to teachers; statements of “decreases the load of teacher”, “enables permanent learning” and “improves research skill of students” are the most stated advantages. Disadvantages of alternative assessment in social studies course was stated under 7 titles. According to the teachers statements of “bring extra load on teachers”, “causes time problem” and “has a high cost” are the most stated disadvantages.
Abstract (Original Language): 
Sosyal bilgiler öğretmelerinin alternatif değerlendirme konusundaki görüşlerinin betimlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma, nitel araştırma modellerinden fenomonolojik bir durum çalışması niteliğindedir. Araştırmanın verileri iki oturumdan oluşan odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Odak grup görüşmeleri, 6’sı erkek ve 5’i kadın olmak üzere toplam 11 sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal bilgiler öğretmenleri alternatif değerlendirme için “proje-performans değerlendirmesi”, “aşama aşama değerlendirme”, “belli bir süreçte öğrencinin performansını ve kat ettiği aşamaları görme”, “öğrencinin sosyalleşmesi”, “belli bir periyottaki işlemi kontrol altında tutma” ve “sadece bilgiyi edinme değil bilgiyi hayata geçirme” şeklinde betimlemelerde bulunmuşlardır. Sosyal bilgiler öğretmenleri performans ödevleri, projeler, portfolyo, dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme, akran değerlendirme, günlükler, seminerler ve konferansları alternatif değerlendirme çeşitleri olarak belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin alternatif değerlendirmede karşılaştıkları sorunlar ve bunlara önerdikleri çözümler sistem, öğretmen-öğrenci, okul ve veliler ile ilgili olmak üzere dört grupta toplanmıştır. Öğretmenlere göre “sınav sistemi”, “okul idarecilerinin notları sistemde değiştirmesi” ve “sosyal bilgiler ders saatinin az olması” en çok karşılaştıkları sorunlardan bazılarıdır. “Sınav sistemi değiştirilmeli”, “MEB not sistemini denetlemeli ve kontrol altına almalı” ve “Sosyal bilgiler ders saatlerinin artırılması” ise öğretmenlerin en çok ifade ettikleri çözümlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri, alternatif değerlendirmenin sosyal bilgiler dersi öğretimindeki avantajlarını 17 başlıkta ifade etmişlerdir. Buna göre “öğretmenin yükünü azaltır”, “kalıcı öğrenmeler gerçekleşir” ve “öğrencilerin araştırma becerisi gelişir” en çok ifade edilen avantajlardır. Alternatif değerlendirmenin sosyal bilgiler dersi öğretimindeki dezavantajları ise 7 başlıkta ifade edilmiştir. Öğretmenlere göre “öğretmene ek yük getirir”, “zaman sıkıntısı ortaya çıkar” ve “maliyeti çoktur” en çok ifade edilen dezavantajlardır.

REFERENCES

References: 

ACAT, M. B. ve DEMİR-UZUNKOL, E. (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 337-356.
ACAR, M. ve ANIL, D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Sürecindeki Değerlendirme Yöntemlerini Kullanabilme Yeterlikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2 (3), 354-363.
ADANALI, K. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
AKTÜRK, A. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürece dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
ATAMAN, M. ve KABAPINAR, Y. (2012). Sosyal bilgiler (4-5. sınıf) programlarındaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılma nedenleri ve uygulamaların yeterliliği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 94-114.
AYDOĞMUŞ, A. ve COŞKUN-KESKİN, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin süreç odaklı ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma durumları: İstanbul ili örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 110-123.
BAHAR, M., NARTGÜN, Z., DURMUŞ, S. ve BIÇAK, B. (2010). Ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Pegem Akademi.
BAL, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
BIÇAK, B. (2010). Performans değerlendirme. İçinde Gömleksiz, M. ve Erkan, S. (Eds.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (197-238). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
BİRGİN, O. (2008). Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1–24.
BLOOR, M. ve WOOD, F. (2006). Keywords in qualitative methods. London: Sage Publications.
CHENG, H. M. (2006). Junior Secondary Science Teachers' Understanding and Practice of Alternative Assessment in Hong Kong: Implications for Teacher Professional Development. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 6 (3), 227-243.
680
Bayram TAY
CORCORAN, A. C., DERSHIMER, L. E. ve TICHENOR, S. M. (2004). A teacher’s guide to alternative assessment –taking the first steps. The Clearing House, 77 (5), 213–216.
ÇELİKKAYA, T., KARAKUŞ, U. ve ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Ç. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 57–76.
ÇALIK, S. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
ÇORUHLU, T. Ş., NAS, S. E. ve ÇEPNİ, S. (2008). Fen ve teknoloji öğretmenleri için yeni ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programından yansımalar: Trabzon örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (2), 1-22.
DİLAVER, H. H. ve AKYÜREK TAY, B. (2008). Sosyal bilgilerde yapılandırmacılık. İçinde Tay, B. ve Öcal, A. (Eds.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (91-121). Ankara: Pegem Akademi.
DOCHY, F., SEGERS, M. ve SLUIJSMANS, D. (1999).The use of self- peer and co-assessment in higher education: A review” Studies in Higher Education, 24 (3), 331–350.
DORN, C.M., MADEJA, S. ve SABOL, R. (2004). Assessing expressive learning - a practical guide for teacher-directed authentic assessment in k–12 visual arts education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers (LEA).
DUBAN, N. ve KÜÇÜKYILMAZ, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
ERDAL, H. (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği).Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
GELBAL, S. ve KELECİOĞLU, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145
GİTOMER, D. H. Ve DUSCHL, R. A. (1997).Strategies and challenges to changing the focus of assessment and instruction in science classrooms. Educational Assessment, 4 (1), 37-73.
GÖZÜTOK, D., AKGÜN O. E. ve KARACAOĞLU, C. (2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim programlarını
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri 681
değerlendirme sempozyumu (14-16 Kasım 2005, Kayseri) bildiriler kitabı içinde, Ankara: Sim Matbaası, 17-39.
GREENSTEİN, L. (2010). What teachers really need to know about formative assessment. Alexandria, Virginia USA: ASCD
HAMAYAN, E.V. (1995). Approaches to alternative assessment. Annual Review of Applied Linguistics, 15, 212–226.
HAMBLETON, R. K. ve MURPHY, E. (1992). A psychometric perspective on authentic measurement. Applied Measurement in Education, 5(1), 1–16.
HERMAN, L. J. (1992). What research tells us about good assessment? Educational Leadership, 49 (8), 74–78.
JONSON, J. L. (1999). Understanding barriers to teachers' use of alternative classroom assessment, Unpublished Master Thesis, University Of Nebraska, Lincoln.
KARAKUŞ, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
KLEINERT, H. L., KENNEDY, S. ve KEARNS, J. F. (1999). The impact of alternate assessments: a statewide teacher survey. The Journal of Special Education, 33 (2), 93-102.
KURAN, K. ve KANATLI, F. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,6 (12), 209-234.
LANGFORD, J. ve MCDONAGH, D. (2003). Chapter 1: Introduction. In Langford, J. ve McDonagh, D. (Eds.), Focus groups. Supporting effective product development (1-17). London and New York: Taylor & Francis Group.
MEB; (2005). 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programı. Ankara: MEB Yayınları.
METİN, M. ve DEMİRYÜREK, G. (2009). Türkçe öğretmenlerinin yenilenen Türkçe öğretim programlarının ölçme- değerlendirme anlayışı hakkındaki düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 37-51.
SADLER, R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18, 119–144.
SAĞLAM-ARSLAN, A., DEVECİOĞLU-KAYMAKÇI, Y. ve ARSLAN, S. (2009). Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.
STIGGINS, R. (2007). Assessment through the student’s eyes. Educational Leadership, 64 (8), 22-26.
682
Bayram TAY
STIGGINS, R. ve DUKE, D. (2008). Effective instructional leadership requires assessment leadership. Phi Delta Kappan, 90 (4), 285-291.
ŞAŞMAZ ÖREN, F. ve TATAR, N. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-I. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 15-27.
ŞİMŞEK, N. (2011). Sosyal bilgiler dersinde alternatif ölçme değerlendirme araçlarının kullanılması: nitel bir çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 149-168.
TOMAL, N. ve ŞENOL, E. (2007). Lise 1. sınıf coğrafya öğretim programının öğretmenlerce değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 67-97.
TOPTAŞ, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımı ile ilgili algıları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 205-219.
TUNCER, M. (2010). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirmede Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi Ve Bazı Değişkenler Açısından Performans Değerlendirmeye İlişkin Düşünceleri (Kahramanmaraş İli Örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
TUNCER, M. ve YILMAZ, Ö. (2012). Kıdem değişkeni açısından ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımı üzerine bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 41-48.
TYNJALA, P. (1998). Traditional studying for examination versus constructivist learning tasks: Do learning outcomes differ? Studies in Higher Education, 23 (2), 173-189.
YALÇINKAYA, E. (2009). İkinci kademede sosyal bilgiler öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinin incelenmesi (Erzurum örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
YANPAR, T. (2009). Etkili ve anlamlı öğrenme için kuramsal yaklaşımlar ve yapılandırmacılık. İçinde Öztürk, C. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi – Demokratik vatandaşlık eğitimi (51-76). Ankara: Pegem Akademi.
YAŞAR, Ş., GÜLTEKİN, M., TÜRKKAN, B., YILDIZ, N. ve GİRMEN, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi: Eskişehir ili örneği. Yeni İlköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu (14-16 Kasım 2005, Kayseri) bildiriler kitabı içinde, 51-63, Ankara: Sim Matbaası.
YEŞİLYURT, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 7(2), 1183-1205.
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri 683
YILDIRIM, F. ve KARAKOÇ ÖZTÜRK, B. (2009). Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme öğesi hakkında öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (37), 92-108.
YILDIRIM, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9, 79-92. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
YILDIZ, S. (2011). İlköğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ile ilgili branş öğretmenlerinin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
YİĞİT, N. ve BAK, Z. (2005). Çoklu zekâ kuramına göre yapılan planların uygulanmasında karşılaşılan güçlüklere yönelik öğretmen görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 798-803, Denizli: TÜBİTAK Yayınları.
YURDABAKAN, İ. (2011). Yapılandırmacı kuramın değerlendirmeye bakışı: eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1), 51-77.
YURDABAKAN, İ. (2012). Bloom’un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 11(2), 327-348.
WALDEN, G. R. (2008). Focus groups, Volume I- A selective annotated bibliography: Art and humanities, social sciences, and the nonmedical sciences. Lanham, Maryland, Toronto, Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc.
WEI, R. C. ve PECHEONE, R. L. (2010).Assessment for learning in preservice teacher education-performance-based assessments. In Kennedy, M. M. (Ed.), Teacher assessment and the quest for teacher quality: A handbook (69-132). San Francisco CA: Jossey Bass.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html adresine 10.12.2012 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com