You are here

SUNGURLU-BOĞAZKALE YÖRESİNİN İKLİM TİPLERİ VE BAZI ÖNERİLER

SUNGURLU, BOGAZKALE’S CLIMATES TYPES AND SUGGESTIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_670

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey has recently become an industrialised country. However, it is impossible to say that the country has been developed as much as in agriculture when compared to the industry. The agriculture sector has been regarded as unimportant and it is aimed that the ratio of the agriculture has been decreased in economics within the European process. Turkey should never give up becoming a member country in the European Union. The country should try to do its best to improve the industry, the industrialists shoulb be supported and the policies of enlarging the marketing areas should be kept sustainable. Nevertheless, the agriculture sector should never be disregarded besides these efforts. The reasons why the agriculture is not improved are the agricultural policies are wrong and the preference of the products are chosen wrongly. Related to the agricultural activities, it is important to be careful about the climate conditions especially heat, rain, evaporation and the shortage and the excessibility of water in the soil. Some studies to determine the problem show that some formulas accepted as convinient to the conditions of the country yield very close results to the reality. In this study, the climate types of Boğazkale and Sumgurlu situated on the South point of the Budaközü river valley where there has been a setllement since B.C.3000 have been investigated according to the Thornthwaite and Erinç indis formulae. At he end of the study, it has been seen that the district has a climate type of dry-little moustrious, mild warm(mesothermal),shortage of water in summer and excess of water in winter.When these features taken into consideration, it is thought that the problem can only be solved by irrigation.
Abstract (Original Language): 
Türkiye son dönemde sanayileşme yolunda hızla ilerleyen bir ülkedir. Ancak, sanayileşme ile birlikte tarımında aynı oranda geliştiğini söylemek pek mümkün değildir. Tarım sektörü adeta kaderine terkedilmiş, AB uyum sürecinde ekonomide tarımın payının giderek aşağı seviyelere inmesi hedeflenmiştir. Türkiye elbette AB ne tam üye olma hedefinden asla vazgeçmemeli, ekonomide sanayiyi teşvik adına her türlü düzenlemeler yapılmalı, sanayici desteklenmeli, sanayi ürünleri adına pazar oluşturma politikaları ivedilikle sürdürülmeli. Ne var ki Türkiye bütün bu çalışmaları sürdürürken, tarım sektörünü asla göz ardı etmemeli. Tarımın yeterli düzeyde gelişememesinin nedenleri arasında uygulanan politikaların yanlışlığı ve ürün tercihlerindeki hatalar ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde uygulanan tarımsal faaliyetler açısından iklim koşullarının, özellikle de sıcaklık, yağış ve buharlaşma elemanlarına bağlı olarak topraktaki su noksanlığı ve fazlalığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durumun tespitine yönelik olarak ortaya konulan çalışmalar arasında ülke koşullarına en uygun olarak değerlendirilen bazı formüller gerçeğe oldukça yakın sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada M.Ö. III. binden beri yerleşme görülen ve Budaközü çayı vadisinin güney ucunda kurulmuş olan Boğazkale ile Sungurlu yöresinin iklim tipleri, Thornthwaite ve Erinç indis formülleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda yörenin kurak-az nemli, orta derecede sıcak (mezotermal), yaz mevsiminde su noksanlığı kış mevsiminde orta derecede su fazlalığı ile deniz tesirine yakın bir iklim tipine sahip olduğu görülmüştür. Bu özellikler dikkate alındığında tarımsal faaliyetlerdeki sorunun, ancak sulama ile giderilebileceği düşünülmektedir.
149-158

REFERENCES

References: 

ARDEL, A., KURTER, A., DÖNMEZ, Y. (1969). Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:l 123, İstanbul.
ATALAY, İ. (1990). Vejetasyon Coğrafyasının Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ISBN:0901 DK-89-004-056, İzmir.
DÖNMEZ, Y. (1979). Umumi Klimatoloji ve iklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:2506. İstanbul.
DÖNMEZ, Y. (1985). Bitki Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3319, İstanbul.
ERİNÇ, S. (1969). Klimatoloji ve Metodları İst. Ün. Yay. No: 994, Coğrafya Ens. Yay. No: 35, İstanbul.
ERTÜRK, A K.. BAYAR. F.A. (1984). Türkiye’nin İklim Tasnifi (Erinç Kuraklık indis Formülüne Göre), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
KOÇMAN, A. (1993). Türkiye İklimi. Ege Ün. Edebiyat Fak. Yayınları No: 72 İzmir.
GÜÇLÜ, Y. (2003). Thornthwaite ve Erinç İndislerine Göre Köyceğiz-Fethiye Yöresinin iklim Tipleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:7, Sakarya

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com