You are here

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SOCIAL STUDIES PRESERVICE TEACHERS’ OPINIONS REGARDING VALUES IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1617

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study was aimed to determine that social studies preservice teacher in elementary social studies curriculum (6th and 7th classes) the opinions of the values. Research, 2010-2011 academic year in the spring, executed participating in a voluntary survey conducted with 70 teachers rather than Ahi Evran University Faculty of Education Social Studies Education department 125 preservice teachers in the last year of studying. Research a qualitative study consisting of a structured interview form which consisted an open-ended questions. Content-analysis was applied in analyzing the data.The purpose of this study is to determine Social Studies preservice teachers’ opinions about on values and value education in the Social Studies curriculums.Social Studies preservice teacher identified by this general purpose, the following questions were asked;What is value? and 6th and 7th classs direct gains of the social studies curriculum (fairness, peace, science, diligence, sensitivity, integrity, aesthetics, respect, responsibility, patriotism and philanthropy) separately for each of 11 values;What is it?, Why are taught?, Seek ways in which the value in teaching?, What are the factors that are effective in bringing the value?.According to results of study preservice teacher have emphasized that; The concept of value is divided into 5 themes. Preservice teacher values, attributed to the definitions in the program have used similar expressions. However, diligence, responsibility and sensitivity values of the definition in the program have done differently. The teaching of student teachers in general, expressing their values at the beginning of the factors acting family, teachers, school is coming, as well as environmental and social structures, media, friend circle, model, people, religion, beliefs and culture are also included with the state's political policy. During the preservice teachers to gain the values expressed that particularly drama, visual materials, including case studies and research assignments given (pictures, video, etc.) the use of illustrative stories and stories benefit, travel, In the observation and analysis, discussion, project work, work with the Union, such as learning paths . As a result ıt can not be said that preservice teachers know exactly what they mean the values in the existing program and they have enough information about the approaches used in value education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmeni adaylarının ilköğretim sosyal bilgiler programında yer alan (6. ve 7.sınıf) değerlere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2010–2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü son sınıfında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayından, araştırmaya gönüllü olarak katılan 70 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme ile elde edilerek içerik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda “değer nedir?” sorusu ile başlayıp programda doğrudan kazandırılması öngörülen 11 değer verilerek öğretmen adaylarının bu değerlere yükledikleri anlamları, niçin öğretilmesi ve öğretirken hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği ile bu değerlerin öğretiminde etkili olan faktörleri önem derecesine göre yazmaları istenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde öğretmen adayları değer kavramına ve bazı değerlere programda atfedilen tanımlara benzer ifadeleri kullanmışlardır. Ancak çalışkanlık, sorumluluk ve duyarlılık değerlerini programdaki tanımdan farklı olarak yapmışlardır. Öğretmen adaylarına göre, değerler eğitiminde etkili olan faktörlerin başında aile, öğretmen ve okul gelmekte olup bunun yanı sıra çevresel ve toplumsal yapı, medya, arkadaş çevresi, model kişiler, din, inanç ve kültür ile devletin siyasi yapısı da yer almaktadır. Ancak burada öğretmen adayları değerler eğitiminde etkili olan faktörlerden çocuğun gelişim düzeyinden hiç bahsetmemişlerdir. Değerlerin kazandırılması sırasında başta drama, örnek olay gibi yöntemlere başvurulması ve araştırma ödevleri verilmesi olmak üzere görsel materyallerin(resim, video gibi) kullanılması, ders verici öykü ve hikâyelerden faydalanılması, gezi, gözlem ve inceleme yaptırılması, tartışma, proje çalışmaları, iş birlikli öğrenme gibi yollara başvurulabileceğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının programda var olan değerlerin tam olarak ne anlama geldiklerini bildikleri ve değer eğitiminde kullanılan yaklaşımlar hakkında yeterince bilgi sahibi oldukları söylenemez

REFERENCES

References: 

AKIN, U. ve ÖZDEMİR, M.(2009).Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,42(2),183-198
AKBAŞ, O.(2008).Sosyal Bilgilerde Değerler ve Öğretimi.(Edt. Bayram TAY ve Adem ÖCAL. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi).Pegem Akademi, Ankara.
AKBAŞ, O.(2009). İlköğretim Okullarında Görevli Branş Öğretmenlerinin Değer Öğretimi Yaparken Kullandıkları Etkinlikler: 2004 ve 2007 Yıllarına İlişkin Bir Karşılaştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 403–414.
AKTEPE, V.ve YEL, S.(2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının Betimlenmesi: Kırşehir ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7 (3), 607- 622.
ALTINAY, E. ve Yalçınkaya, Münevver (2011).Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 17(1), 5-28.
Aslan, R.(2007).Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Birinci Basamaktaki Öğrencilerin Temel Bilgi,Beceri ve Beceri ve Değerleri Kazanma Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
BAYDAR, P.(2009).İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri ve Bu Süreçte Yaşanılan Sorunların Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
BALCI, A.ve YELKEN, T.,Y, (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin “Değer” Kavramına Yükledikleri Anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 39, 81-90.
BAŞÇİFTÇİ, F., GÜLEÇ, N., AKDOĞAN, T. ve KOÇ, Z.(2011) Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri İle Epistomolojik İnançlarının İncelenmesi 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey
554
Tekin ÇELİKKAYA – Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
CAN, Ö.(2008).Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
CHAPİN,J.,.R.(2006). Elementary Social Studies:A Practical Guide Available at: http://books.google.com.tr/books?id=71UkAQAAMAAJ&hl=tr&source=gbs_navlin...
COŞKUN, Y.ve YILDIRIM, A.(2009). Üniversite Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (6), 311-328.
DEVECİ, H. ve DAL,S.(2008).Primary Scholl Teachers’Opinions On The Efficacy of Social Studies Program in the value gain.Humanity &Social Sciences Journal,3(1),1-11.
DEVECİ, H. ve SELANİK,A.,T.(2009).İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2(6),167-181.
DİLMAÇ, B., BOZGEYİKLİ, H. ve ÇIKILI, Y.(2008). Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 69-91.
DOĞANAY, A.(2009). Değerler Egitimi. (Edt.C. Öztürk ), Sosyal Bilgiler Ögretimi (ss. 226–254). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ERDEM, A., R.(2007). An Important Factor of Culture of Education Faculties: Values (A Case Study of the Education Faculty of PAU). Eurasian Journal ofEducational Research. Winter 26, 95–108.
ERDEN, M.ve AKMAN,Y.(1997).Eğitim Psikolojisi Gelişim –Öğrenme-Öğretme.Ankara:Arkadaş Yayınevi.
FİDAN, N.,K.(2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim, 2 (2), 1-18.
GLENN,C., L.(1998).What Real Education Requires.Journal of Education,180(3),41-50.
HALSTEAD, J. M.& TAYLOR, J. M. (2000). Learning and Teaching about Values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2),169-202.
KAN, Ç. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi ve Değerler Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 187,138–145. KATILMIŞ, A.(2010)Sosyal Bilgiler Derslerindeki Bazı Değerlerin Kazandırılmasına Yönelik Bir Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
KATILMIŞ, A.ve EKŞİ, H. (2011). Değerler Eğitimi Yaklaşımları.DİB Dergisi.Sayı:245. 11-15
KINCAL,R.,Y.(2007).Vatandaşlık Bilgisi(2.Baskı).Ankara:Nobel Yayınları.
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlere İlişkin< 555
KOCA, A., İ.(2009). Üniversite öğrencilerinin değerleri ve bireysel özellikleri ile kariyer tercihleri arasındaki ilişki: Çukurova Üniversitesi’nde bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
MEB(2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7.Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu (Taslak Basım). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.
MEB (2008). İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Gizem Yayıncılık, Ankara.
MEB (2010). İlköğretim 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. GizemYayıncılık, Ankara.
MEB TTKB (2010). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı B.08.0.TTK.0.72.02.00 Sayı, İlk Ders Konulu Genelge.
PRENCİBE, A. (2001).Children’s Reasoning About The Teaching of Values.(Master’s Thesis, Univeristy of Toronto,2001).ProQuest Dissertations and Thesis, AAT.MQ58877
SAMANCI, O.(2009).İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal İlişkilerinde Önem Verdikleri Değer ve Beklentiler. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 18-20 Haziran 2007, Adana, Ankara: MEB Devlet Kitapları Basımevi,287-291.
SARI, E.(2005). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği, Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10),73-88.
SEZER, T.(2008). İlköğretim 6.sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
SUPERKA, D.P., AHRENS,C.,HEDSTROM, J,E.,FORD,L.,J. & JOHNSON,P,L.(1976) Values Education Sourcebook: Conceptual Approaches, Materials Analyses, and an Annotated Bibliography.Social Science Education Consortium ERIC Clearinghouse For Social Studies Social Science Education
ŞEN, Ülker. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 Yılında Tavsiye Ettiği 100 Temel Eser Yoluyla Türkçe Eğitiminde Değerler Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
TAY, B.(2009). Prospective teachers’ views concerning the values to teach in the course of social sciences. Social and Behavioral Sciences, 1, 1187-1191. TDK (2011) Büyük Türkçe Sözlük. Available at: http://tdkterim.gov.tr/bts/
TURAN, S. ve AKTAN, D.(2008). Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar,6(2), 227-259.
556
Tekin ÇELİKKAYA – Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
TÜRNÜKLÜ, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24), 543-559
VARIŞ, F.(1998).Eğitim Bilimine Giriş,İstanbul:Alkım Yayınları.
YAPICI, A.ve ZENGİN, Z.,S. (2003).İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 173-206.
YAZICI, K. (2006). Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış. TÜBAR,19(1),499-522.
YEL, S. ve ALADAĞ, S.(2009).Sosyal Bilgilerde Değer Öğretimi. (Edt. Mustafa SAFRAN, Sosyal Bilgiler Öğretimi) Pegem Akademi,Ankara.
YILDIRIM, A.ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com