You are here

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSTMENT OF THE STATUS READINESS OF TO THE DUTIES OF ACADEMIC STAFF WHO TEACH TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1427
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Aim of this study is to determine of the status readiness of to the duties of academic staff who teach Turkish as a foreign language. Research was carried out the working group of 16 people consisting of 15 lecturers who served on Erciyes University. Those teachers participated in the course for teaching Turkish as a foreign language. In this study, which adapted a qualitative research approach, the data were obtained through interviews and document analysis method. Specifically, the data for the current study comes from the interview form that includes four questions. Besides this, the working papers, which were used after the instruction by the teacher with an aim of evaluation, were also collected for examination. Descriptive statistical methods were used in the analysis of the personal information of faculty members. In the analysis of the documents, the content analysis method was used. In the present study, content analysis was performed in compliance with the following steps. First, noteworthy data enumerated and the data were entered one by one into the tables. The data, were all entered, they were subjected to encoding via the content analysis method, which involved attempting to identify themes starting from the codes. In the final stage of the analysis, inferences, definitions, and interpretations were made from the given codes and emergent themes. The analysis revealed that almost all of the study group did not receive training and were not experienced in the field. Academic staffs who teach Turkish as a foreign language pointed out the need that periodic arrangements for preparatory training activities are required to be made in order to perform these kinds of trainings by using modern methods rather than traditional ones.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde görevlendirilecek eğitimcilerin görevlerine hazır bulunuşluk durumlarını belirlemektir. Araştırma, Erciyes Üniversitesinde görev yapan ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Eğitimcilerin Eğitimi Kursu’na katılan 15 öğretim elemanı ile bunlara kurs vermek amacıyla başka bir üniversiteden gelen bir öğretim elemanından oluşan 16 kişilik çalışma evreni/grubu üzerinden yürütülmüştür. Nitel araştırma yaklaşımında yürütülmüş olan bu araştırmada görüşme ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Veriler, temel veri toplama aracı olarak dört sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca, kurs hocasının kursiyerlere etkinlik sonrası uyguladığı iki sorudan oluşan değerlendirme amaçlı çalışma yaprakları da incelenecek doküman olarak toplanmıştır. Öğretim elemanlarına ait kişisel bilgilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler; değerlendirme amaçlı çalışma yapraklarından oluşan dokümanlar ile görüşme sorularıyla elde edilen verilerin analizinde ise, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada verilerin içerik analizinde şu aşamalar takip edilmiştir: İlk olarak elde edilen kayda değer veriler numaralandırılmıştır ve tablolarda ilgili bölümlere işlenmiştir. İşlenen veriler içerik analizi anlayışıyla kodlanarak bazı temalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Analizin son aşamasında da kod ve temalara göre verilerin tanımlama ve yorumlaması yapılmıştır. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlara göre, çalışma grubundaki öğretim elemanlarının tamamına yakınının daha önce bu alana yönelik bir eğitim almadıkları ve deneyimlerinin olmadığı görülmüştür. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görevlendirilecek öğretim elemanları, bu görevin geleneksel anlayışın dışına çıkarak çağdaş yöntem ve tekniklerle yürütebilmesi için bu tür göreve hazırlayıcı eğitim etkinliklerinin periyodik olarak düzenlenmesinin gereğine işaret etmişlerdir.
309-326

REFERENCES

References: 

CHAMOT, A. U. and KUPPER, L. (1989). ‚Learning Strategies in Foreign Language Instruction‛. Foreign Language Annals, 22, 13-14.
DEMİRCAN, Ömer (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Can Ofset.
DEMİREL, Özcan (1993). Yabancı Dil Öğretimi: İlkeler, Yöntemler, Teknikler (3. Baskı). Ankara: Usem Yayıncılık.
GAGNE, R. M. (1985). The Conditions of Learning and Theory of Instruction (4th Edn.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
GATTEGNO, C. (1972). Teaching Foreign Languages for English in Schools The Silent Way. (2th Edition) New York: Educational Solutions.
GÖÇER, Ali (2008). ‚Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Öğretimi Bakımından Öğretmenlik Mesleğine Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Niğde Üniversitesi Örneği)‛. Çağdaş Eğitim Dergisi, 358, 5-13.
GÖÇER, Ali (2009). ‚Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma‛. Dil Dergisi, 145, 28-47.
GÜZEL, Abdurrahman (2003). ‚Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruyuşu ve Hedefleri - I -‛. TÜBAR - Türklük Bilimi Araştırmaları: Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 7-17.
KARASAR, Niyazi (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22. Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık.
KAZU, Hilal ve YEŞİLYURT, Etem (2008). ‚Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım Amaçları‛. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 175-188.
OXFORD, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.
326
Ali GÖÇER
ÖZDEMİR, Asım (2002) ‚Sağlıklı Okul İkliminin Çeşitli Görünümleri ve Öğrenci Başarısı‛. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (1), 39-46.
PUNCH, Keith F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çev.: D. Bayrak, B. Aslan ve Z. Akyüz), Ankara: Siyasal Kitabevi.
RICHARDS, J. C. and Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com