You are here

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK KARİYERE YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Universities are regarded as the utmost institutions of all educational organizations and have an important position in social structure. The attitude of the academicians, who work in these institutions, towards academic career is important both for them and for their students’ development. So, in this study, it is aimed to determine the academicians’ attitude towards academic career, and investigate whether these attitudes vary by gender, doctorate attendance status, years of professional experience, and department variability. In this study, survey method was used and the sample consists of 60 academicians working in Rize and Trabzon. In this sense, data were collected by using “Academic Career Attitude Scale”, a five-point Likert scale of 33 items, validity and reliability study of which was made by Jacquot (2009) as part of his doctorate study. The data were analyzed with the help of SPSS 13.0. Cronbach alpha value was calculated as .87. In accordance with the data obtained, some significant differences were determined in terms of some variables, and suggestions for future studies to probe the reason of this were also included.

REFERENCES

References: 

Aksaraylı, M. ve Özgen, I. (2008). Akademik Kariyer Gelişiminde Duygusal Zekânın Rolü Üzerine Bir Araştırma.
Ege Akademik Bakış, 8(2), 755-769.
Altuğ-Özsoy, S., Ergül, Ş. ve Bayık, A. (2004). Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının
İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi, 6(2), 13-19.
Aytaç, S. (2005).Çalışanların İşlerine İlişkin Duygularının Stres Tepkileri Üzerindeki Etkisi. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(1), 834-851.
Aytaç, S. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer, Epsilon Yayınları, İstanbul.
Çam, O. (1995).Hemşirelik Yüksekokullarında Görevli Eğitimcilerin Yaşadıkları Çeşitli Duygu ve Düşüncelerin
İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1), 39-53.
Çam, O. (1994). Eğitimci Hemşirelerin Akademik Kariyer Düzeylerine Göre Değişim Gösteren Özellikler. Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(2), 1-13.
Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara.
Hackett, G. & Lent, R.W. (1992).Theoretical Advances and Current Inquiry in Career Psychology. In S. D. Brown
& R. W. Lent (Eds.). Handbook of Counseling Psychology (2nd Ed.) (pp. 419-452). New York: Wiley.
Hall, D. T. (1994). Career Development, The International Library of Management, Dartmouth Publishing Comp.
Jacquot, C. (2009). Gender Differences in Science, Math, and Engineering Doctoral Candidates’ Mental Models
Regarding Intent to Pursue an Academic Career, Doctorate Theses, The University of Texas at Arlington.
Kahveci, A., Southerland, S. A. & Gilmer, P. J. (2006).Retaining Undergraduate Women in Science, Mathematics,
and Engineering. Journal of College Science Teaching, 36(33), 34-38.
Karaman, F. ve Altunoğlu, A. E. (2007). Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen
Faktörler. Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 109- 120.
Kuşdil, E., Bayram, N., Aytaç, S. ve Bilgel, N. (2004). Çalışma Yaşamında Bireylerin Yaptıkları İşe İlişkin
Duygularının İş Stres Tepkileri Üzerine Etkisi. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(1).
Lambert, C. & Lambert, V.A. (1993). Relationships Among Faculty Practice Involvement, Perception of Role
Stress and Psychological Hardiness of Nurse Academicians. Journal of Nursing Education, 32(4), 171-179.
Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1996).Career Development From A Social Cognitive Perspective. In D.
Brown, L. Brooks, & Associates. Career Choice and Development (3rd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Özer, Y. (2001). İnsan Kaynaklarında Yeni Açılımlar: Ne Yalan Ama, Hayat Yayınları, İstanbul.
Özgür, G., Dülgerler, Ş. ve Arpa, N. (2007). Hemşire Eğitimcilerin Stresle Baş Etme Düzeylerinin İncelenmesi. Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 23(2), 51-68.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com