You are here

ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR KULLANIM SIKLIKLARI, BİLGİSAYAR KULLANIM AMAÇLARI VE BİLGİSAYARDA TERCİH ETTİKLERİ OYUN TÜRLERİNİN İNCELENMESİ

CHILDREN'S COMPUTER USAGE FREQUENCES, COMPUTER USAGE AIMS AND INVESTIGATION OF THE GAME TYPES PREFERRED IN THE COMPUTER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to examine the frequency of children's use of computers, their intended use, and the types of games they prefer on a computer. The study was conducted with 145 parents in Tokat province. The questionnaire developed by the researcher was used in the study. This study is a descriptive (survey, survey) study based on quantitative data analysis to investigate research questions. The valid questionnaire form was transferred to the computer and analysis of the data was carried out in the SPSS 19.0 program. As a result of the research, it can be seen that when the computer is used at home usually by the mother, father and child alone, the children use the computer to play more games, the types of games the children play on the computer are examined and the children have more mental skills such as educational games, virtual reality games and racing games can be said to prefer.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, çocukların bilgisayar kullanım sıklıklarını, kullanım amaçlarını ve bilgisayarda tercih ettikleri oyun türlerini incelemektir. Çalışma Tokat ilinde 145 çocuğun ebeveyni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Bu çalışma nicel veri analizine dayalı, araştırma sorularını incelemeye yönelik yapılmış betimsel (Tarama, survey) bir çalışmadır. Geçerli sayılan anket formundaki veriler bilgisayara aktarılmış ve verilerin analizi SPSS 19.0 programında yapılmıştır. Araştırma sonucunda, bilgisayarı evde genellikle anne, baba ve çocuğun tek başına kullanmakta olduğu, çocukların bilgisayarı daha çok oyun oynamak amacıyla kullandıkları, çocukların bilgisayarda oynadıkları oyun türleri incelendiğinde, çocukların zihinsel beceri gerektiren eğitici oyunlar, sanal gerçeklik içeren oyunlar ve yarış oyunlarını diğerlerine göre daha fazla tercih ettikleri söylenebilir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akçay, D., ve Özcebe, H., (2012). “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çocuk Dergisi, 12(2):66-71.
Aktaş, A.,Y., (2005). “3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(4).
Cömert, I.,T., Kayıran, S.,M., (2010). “Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı”. Çocuk Dergisi, 10(4):166-170.
Deveci, S., E., Açık,Y., Gülbayrak, C., Demir, A., F., Karadağ, M., Koçdemir, E., (2007). “Klinik Araştırması- İlköğretim Öğrencilerinin Cep Telefonu, Bilgisayar, Televizyon Gibi Elektromanyetik Alan Oluşturan Cihazları Kullanım Sıklığı”. Fırat Tıp Dergisi, 12(4): 279-283.
Durdu, P., Tüfekçi, A. ve Çağıltay, K. (2005). “Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları Ve Oyun Tercihleri: ODTÜ Ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Eurasion Journal of Educational Research, 19, 66- 76.
Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A.,(2006). Çocuklar İçin Erken Uyarıcı Çevre ‘’Oyuncak, Televizyon, Bilgisayar ve Kitap’’. Morpa Kültür Yay.
Fromme, J. (2003). ‘’Computer games as a part of children’s culture’’. The International Journal of Computer Game Research, 3(1). http://www.gamestudies.org/0301/fromme, (Erişim Tarihi: 04.10.2013).
Kaşıkçı, N., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E., Ogan, C., (2014). “Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları ve Güvenli İnternet Kullanımı”. Eğitim ve Bilim, 39(171).
Tercan, İ., Sakarya, S. ve Çoklar, A.N.,(2012). “Çocukların Gözüyle Onların İnternet Kullanım Profilleri ve Ailelerin Getirdiği Sınırlamalar: Anamur İlçe Örneği”. Education Sciences, 7(1), 305-312.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com