You are here

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ EKSENİNDE KADIN İSTİHDAMI VE EKONOMİK ŞİDDET

WOMEN EMPLOYMENT AND ECONOMIC VIOLENCE FROM THE ASPECT OF SOCIAL GENDER INEQUALITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.132
Abstract (2. Language): 
Through the socialization process, as a result of the roles assigned to men and women starting from the family based on the society’s traditions and social and cultural structure, the individuals internalize those roles. The gendered role assignments by the society, especially by the family, generally lead to the inequalities, which are generally against the women. Social gender inequality places men generally at the top of hierarchy as the representative of authority, while pushing women into the background and leading them to be subjected to discrimination in many domains such as education and employment. In this study, the examination of the economic violence, to which women are subjected under the effects of economic factors and which has significant reflections on the women employment in Turkey, of the social gender inequality will be performed.
Abstract (Original Language): 
Sosyalleşme sürecinde kadın ve erkeğe aileden başlamak üzere toplumun gelenek, görenek, sosyal ve kültürel yapı gibi unsurlarından kaynaklanarak biçilen roller neticesinde bireyler cinsiyet rollerini özümsemekte ve içselleştirmektedirler. Başta aile olmak üzere toplum tarafından dayatılan cinsiyetçi rol paylaşımı çoğu zaman kadınların aleyhine olacak biçimde eşitsizlik ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, genellikle erkekleri toplumsal hiyerarşinin en tepe noktasına otoritenin temsilcisi olarak yerleştirirken; kadının toplum yaşamında ikinci plana itilmesine, dışlanmasına, eğitim, istihdam gibi birçok alanda ayrımcılığa maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Türkiye’de kadın istidamı üzerinde nasıl yansımaları olduğu ve özellikle ekonomik faktörlerin etkisiyle kadınların uğradığı ekonomik şiddet olgusu üzerine inceleme yapılacaktır.
77
100

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKINCI ÇÖTOK, N. , 2015, Toplumsal Cinsiyet Rolü Dahilinde Kadına Şiddet Olgusuna
Karşı Kadın Algısı, International Journal of Social Sciences and Education Research,
1 (3), 937-952.
ALTINAY, Ayşe Gül; ARAT Yeşim, 2007, Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet, Punto Baskı
Çözümleri, İstanbul, ISBN: 978-975-01103-2-0.
http://research.sabanciuniv.edu/7029/1/TurkiyedeKadinaYonelikSiddet.pdf [Erişim
Tarihi: 17.03.2016].
BAHAR, Halil İbrahim, 2011, Sosyoloji, Alioğlu Matbaacılık, İstanbul, ISBN: 978-605-5365-
17-2.
BARKER, Drucılla K., 2005, Beyond Women and Economics: Rereading “Women’s
Work”."Signs 30(4), 2189-2209.
BAŞAK, Suna; ÖZTAŞ Nail, 2010, Güven Ağbağları, Sosyal Sermaye ve Toplumsal
Cinsiyet, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 27-56.
BEDİR, Eyüp; ALPER, Yusuf; TOKOL, Aysen, ÖZAYDIN, Mehmet Merve; METİN, Banu,
2013, Sosyal Politika, Ed. Abdurrahman İlhan Oral, Yener Şişman, Anadolu
Üniversitesi Yayını No:2628, Eskişehir.
CAN, Yücel, 2014, Türk Ailesinde Aile İçi Şiddetin Kültürel Dinamikleri, Electronic Turkish
Studies, 9(8), 13-19.
COOK, Sarah; DONG, Xiao‐Yuan, 2011, Harsh Choices: Chinese Women's Paid Work and
Unpaid Care Responsibilities under Economic Reform, Development and Change,
42(4): 947-966.
CHEN, Martha; VANEK, Joann; LUND, Francle; HEİNTZ, James, 2005, Women, Work and
Poverty, United Nations Development Found for Women, Progress of The World’s
Women 2005.
ÇETİN, Mustafa ; ÖZTÜRK Başak Işıl, 2009, Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk ve Kadinlar,
Journal of Yaşar University, 4(16), 2661-2698.
DEDEOĞLU, Saniye, 2000, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın
Emeği, Toplum ve Bilim 86, 139-170.
DİNÇ KAHRAMAN, Selma, 2010, Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yönelik
Görüşlerinin Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Elektronik Dergisi, 3 (1), 30-35.
EŞKİNAT, Rana, 2013, Türkiye’de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, Temmuz, 289-302.
FAWOLE, Olufunmılayo I., 2008, Economic Violence to Women and Girls: Is It Receiving
the Necessary Attention?, Trauma, Violence, & Abuse, 9(3), 167-177.
FOLBRE, Nancy, 2012, The Care Economy in Africa: Subsistence Production and Unpaid
Care, Paper for the AERC Biannual Research Workshop, 2-6 December.
GIDDENS, Anthony, 2005, Sosyoloji, Hazırlayan: Cemal Güzel, Ayraç Yayınevi, Ankara,
ISBN: 975-8087-36-3. 2005.GÖKKAYA, Veda Bilican, 2014, Cam Tavan, Kadın ve Ekonomik Şiddet, International
Journal of Social Science, 26, 371-383, Summer II.
GÖKKAYA, Veda Bilican, 2011, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Sivas İli (Cumhuriyet
Üniversitesi) Örneği, Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der
Türken, 3(3), 129-145 .
GÜLDÜ, Özgür; ERSOY KART, Müge, 2009, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal
Tutumlar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,
64(3), 97-116.
GÜLER, Nuran; TEL, Hatice; ÖZKAN TUNCAY, Fatma, 2005, Kadının Aile İçinde
Yaşanan Şiddete Bakışı, CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(2), 51-56.
GÜNAY, Gülay; BENER, Özgün, 2011, Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde
Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 157-
171.
GÜRKAN, C. Özlem; COŞAR, Fatma, 2009, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki
Etkileri, Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-7.
HATİBOĞLU, Burcu, 2008, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Anarko-Feminist Bakış:
Makrodan Mikroya Sosyal Hizmet, Journal of Society & Social Work, 19(2), 97-109.
HIMMELWEIT, Susan, 1995, The Discovery of “Unpaid Work”: The Social Consequences
of The Expansion of “Work”, Feminist Economics 1(2), 1-19.
HOGG, A. Michael; VAUGHAN, Graham M., 2005, Sosyal Psikoloji/ Social Psychology,
Çevirenler: İbrahim Yıldız, Aydın Gelmez. Ütopya Yayınevi, Ankara, ISBN 978-975-
6361-58-0.
IŞIK, Nazik S., 2007 Türkiye’de Kadın Hareketi ve Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet, Aile
İçi Şiddet, Kadın Çalışmaları Dergisi, 2(4), 112-117.
İÇLİ, Tülin Günşen, 1994, Aile İçi Şiddet: Ankara, İstanbul ve İzmir Örneği, Edebiyat
Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 7-20.
KOCACIK, Faruk, 2001, Şiddet Olgusu Üzerine, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1),
1-7.
KORAY, Meryem, 2011, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Solfeminist
Bir Eleştiri, Çalışma ve Toplum Dergisi, 29, 13-53.
KORAY, Meryem, 2008, Sosyal Politika, Üçüncü baskı, İmge Kitabevi, Ankara, ISBN: 978-
975-533-464-6.
KORKMAZ, Adem; KORKUT, Gülsüm, 2012, Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımının
Belirleyicileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 17(2), 41-65.
KÖSE, Aslı; BEŞER, Ayşe, 2007, Kadının Değiştirilebilir Yazgısı “Şiddet”, Journal of
Anatolia Nursing and Health Sciences, 10(4), 114-121.
KUZGUN, Yıldız; SEVİM SEHER A., 2004, Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini
Yönelim Arasındaki İlişki, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 37(1), 14-27.KUZU, ŞENAY LEYLA, 2013, Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bağlamında Aile Ve Aile İçi
Şiddet, Nişantaşı University Journal of Social Sciences, 1(1), 16-27.
MACDONALD, Martha;PHIPPS, Shelley; LETHBRIDGE, Lynn, 2005, Taking Its Toll: The
Influence of Paid and Unpaid Work on Women's Well-being." Feminist Economics,
11(1), 63-94.
ÖKTEN, Şevket, 2009, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin
Toplumsal Cinsiyet Düzeni, Journal oş International Social Research, 2(8), 302-312.
ÖYEKÇİN, Demet Güleç; YETİM, Dilek; ŞAHİN, Erkan Melih, 2012, Kadına Yönelik
Farklı Eş Şiddeti Tiplerini Etkileyen Psikososyal Faktörler, Türk Psikiyatri
Dergisi, 23(2), 1-7.
ÖZÇATAL, Elif Özlem, Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına
Katılımı, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 1(1), 21-39.
PARLAKTUNA, İnci, 2010, "Türkiye'de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi,
Ege Akademik Bakış, 10(4), 1217-1230.
PINAR, Gül; TAŞKIN, Lale; EROĞLU, Kafiye, 2008, Başkent Üniversitesi Öğrenci
Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları,
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-57.
SALAÇİN, Serpil; TOPRAK ERGÖNEN, Akça; UYANIKER DEMİROĞLU, Zehra, 2009,
Kadına Yönelik Şiddet, Klinik Gelişim, Adli Tıp Özel Sayısı, 22, 95-100.
ŞİMŞEK, Hatice, 2011, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi:
Türkiye Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 119-126.
T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2014, Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, http://tkaa2014.kadininstatusu.gov.tr/
[Erişim Tarihi: 16.03.2016].
TOKOL, Aysen; ALPER, Yusuf, 2011, Sosyal Politika, Dora Basım-Yayın Ltd. Şti., Bursa.
TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2004-2014. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068
[Erişim Tarihi: 17.12.2015].
TÜİK, İşgücü İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul [Erişim Tarihi:
21.03.2016].
TÜİK, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İstatistikleri (2008).
https://biruni.tuik.gov.tr/kadinasiddetdagitim/kadin.zul [Erişim Tarihi: 17.12.2015].
TÜİK, Kazanç Yapısı Araştırması, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=103&locale=tr
[Erişim Tarihi: 21.03.2016].
TÜİK, Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri, 2002-2009.
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068 [Erişim Tarihi: 17.12.2015].
UNDP, Human Development Report, http://hdr.undp.org/en/composite/GII [Erişim Tarihi:
30.03.2016]
URHAN, Betül; ETİLER, Nilay, 2011, Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal
Cinsiyet Açısından Analizi, Çalışma ve Toplum, 2(29), 191-215.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com