You are here

KIBRIS'TA SULTAN MURAD HAN'IN VALİDESİNE (KÖSEM SULTAN) AİT MÜLK ÇİFTLİKLER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Detailed Census Book no 64 which contains the first census records of Cyprus Province is found in the archives of the General Directorate of Land Registry and Cadastre. The farm records that are the subject of our study were added much later into the Book between the Baf and the Evdim district records. In the records of Kukla, Mamonya, Aselli and Bodime farms that belonged to the mother of Sultan Murad Han, the names of the fields in the farms, their size and their borders are stated. Total number of&fields and their size are also given at the end of each farm record. The number and size of the fields that belonged to the farms are calculated and their total amount is given at the end of the document. The Kukla farm is 1461000 square metres containing 34 fields, the Mamonya farm is 564000 square metres containing 14 fields, the Aselliye farm is 5517000 square metres containing 26 fields and the Bodime farm is 289000 square metres containing 15 fields.
Abstract (Original Language): 
Kıbrıs Eyaleti'nin ilk tahrir kayıtlarını ihtiva eden 64 nolu Mufassal Tahrir Defteri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivindedir. Çalışmamıza konu olan çiftlik kayıtları, bu defterin Baf nahiyesinin kayıtlarının bittiği ve Evdim nahiyesinin baş¬ladığı varakların arasına sonradan eklenmiştir. Sultan Murad Han'ın validesine ait Kukla, Mamonya, Aşelliye ve Bodime çiftliklerine ait kayıtlarda önce çiftliklere ait tarlaların ismi, dönümü ve tarlaların hudut¬ları belirtilmektedir. Her çiftliğe ait kayıtların sonunda da toplam tarla sayısı ile top--¬lam dönüm miktarı verilmiştir. Belgenin sonunda dört çiftliğe ait tarla sayısı ile dö¬nüm miktarları alt alta yazılarak toplam miktarlar verilmiştir. Sultan Murad Han'ın validesine ait mülk çiftliklerden Kukla çiftliği 34 tarla ve1461 dönüm,Mamonya çiftliği 14 tarla ve 564 dönüm, Aşelliye çiftliği 26 tarla ve 5517 dönüm, Bodime çiftliği ise 15 tarla ve 289 dönümdür. Çiftliklerde olan tarla sayısı 89 olup, toplam 7831 dönümdür.

REFERENCES

References: 

ALASYA, H. Fikret (1988). Tarihte Kıbrıs, Ankara.
BARKAN, Ömer Lütfi (1951). "Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Ko-lonizasyon Metodu Olarak Sürgünler", İFM, XI, İstanbul: 550-553
BARKAN, Ömer Lütfi (1993). "Çiftlik", İslam Ansiklopedisi III, İstanbul: 392¬397
BARKAN, Ömer Lütfi (1999). "Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274/1858 Tarihli Arazi Kanunu", Tanzimat I, İstanbul: 321-421
DÜNDAR, Recep (1998). Kıbrıs Beylerbeyliği (1570-1670). (Basılmamış Dok¬tora Tezi). Malatya:
DÜNDAR, Recep
(2002)
. "The Conquest and Settlement of Cyprus", Great Ottoman-Turkish Civilisation I. Ankara: 259-274
EMECEN,
Feridu
n (1993). "Çift Resmi", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, VIII. İstanbul: 309-310
ERCAN, Yavuz (1989). Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar. Ankara:
ERDOĞRU, M. Akif (2009). "Girne Milli Arşivinde Korunan 1633Tarihli Bir Mülknâme: Lefkoşa Kadısı Sa'deddin Efendi oğlu Ahmed Efendinin Mülkü", Kıbrıs'ta Osmanlılar II, Lefkoşa: 70-73
117
Recep Dündar
ERDOĞRU, Mehmet Akif (1993). "Kıbrıs'ın Türkler Tarafından Fethi ve İlk İskân Teşebbüsü", Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu, (Gazi Mağusa, 28 Ekim-2 Kasım 1991). Ankara: 45-57
GAZİOĞLU, Ahmet C. (1994). Kıbrıs'ta Türkler (1570-1878) 308 Yıllık Türk Dönemine Yeni Bir Bakış. Lefkoşa:
GÖKÇE, Turan (1999). "1572-73 Yıllarında Kıbrıs'ta iskân Edilmek Üzere
Karaman ve Rum Vilâyetlerinden Sürülen Âileler", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi III. İzmir: 9-74
HİLL,
Georg
e (1952). A. History of Cyprus IV, The Ottoman Provence. The British Colony 1571-1948. (nşr. H. Luke), Cambirdge:
İLGÜLER, Mücteba (2002). "Kösem Sultan", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An¬siklopedisi, 26. Ankara: 273-275
İNALCIK, Halil (1959). "Osmanlılar'da Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92.
Ankara: 575-610
İNALCIK, Halil (1985). "The Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Çalışmaları.
Londra: 105-126
İNALCIK, Halil (1987). Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar. Ankara: İNALCIK, Halil (1993). "Çiftlik", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,
VIII. İstanbul: 313-314
İNALCIK, Halil (2009). Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - I, Klasik Dönem (1302-1606), Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim. İstanbul: 245-256
İPŞİRLİ, Mehmet (2011). "Temlik-nâme", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An¬siklopedisi, 40. İstanbul: 430-431
JENNİGS,
Ronal
d C. (1993). Chiristians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World 1571-1640. New York University Press:
KÜTÜKOĞLU, Mübahat S. (2006). "Osmanlılarda Mühür", Türkiye Diyanet
Vakfı İslâm
Ansiklopedisi,
31. İstanbul: 530-531 ÖZ, Mehmet (1991). "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler", Vakıflar Dergisi, XXII. An--¬kara: 429-439
ÖZ, Mehmet (2000). "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", Osmanlı Dev---leti'nde Bilgi ve İstatistik. (Derleyenler: Halil İnalcık, Şevket Pamuk). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara: 16-27
PAKALIN, Mehmet Zeki (1983). Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I. İs---tanbul:
SAHİLLİOĞLU, Halil (1969). "Osmanlı idaresinde Kıbrıs'ın İlk Yılı Bütçesi",
Belgeler IV/7-8. Ankara: 1-33
ŞEMSEDDİN SAMİ (1996). Kâmûs-ı Türkî, I-II. İstanbul:
118
Kıbrıs'ta Kösem Sultan'a A i t Mülk Çiftlikler
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1940). "Osmanlı Devleti Zamanında Kul¬lanılmış Mühürler Hakkında Bir Tetkik", Belleten, IV/16. Ankara:
495-544
ÜNAL, Mehmet Ali (1989). XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566). An--¬kara:

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com