You are here

TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ MOTİFLER VE İŞLEVLERİ

MOTIFS PREVALENT IN TURKISH FOLK MUSIC TUNES AND FUNCTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Our traditional Turkish Folk Music emerged as common people expressed their emotions and ideas about a number of events they experience within their lifetime from birth to death (love, death, homesickness, war, separation, murder, joy, sorrow etc.) impromptu with several tunes. The most distinguishing aspect of verbal and non-verbal tunes in Turkish Folk Music is that they are anonymous and performed with an authentic playing method according to the characteristics of the locality. In that respect, the motifs of local tunes have a number of specific characteristics. The motifs which are endowed with the rhythmical qualities of the melodic structure of tunes express the locality and type of the tune in line with the modal structure and tempo.
Abstract (Original Language): 
Geleneksel müziğimiz olan Türk Halk Müziği, halkın doğumdan ölüme kadar olan yaşam süresi içerisinde, yaşanan bazı olaylarla (aşk, ölüm, gurbet, savaş, ayrılık, cinayet, sevinç, acı, vb,.) ilgili olarak duygularını, düşüncelerini melodi ile doğaçlama olarak ifade etmesi sonucu oluşmuştur. Türk Halk Müziği sözlü ve sözsüz ezgilerinin en önemli özelliği anonim olması ve yörelerine ait çalma tavrı ile icra edilmesidir. Bu anlamda, yöre ezgilerinin motifleri kendine has karakteristik özellikler gösterir. Ezgilerin melodik yapısındaki ritmik özelliklere de sahip olan motifler, makamsal yapı ve usul ile uyumlu bir şekilde ezginin yöresini ve türünü ifade ederler.

REFERENCES

References: 

EKE Metin: (2012). "Türk Halk Müziği Repertuvarında Bulunan İstanbul Konulu
Türkülerin Analitik Olarak İncelenmesi", Türk Ve Dünya Kültüründe İstanbul, Bildiriler
IV, İstanbul’da Sanat: Mimari, El Sanatı, Resim, Müzik. Konya, s.995-1009.
EKE Metin: (2003). “Türk Halk Müziği Ezgilerinde İcra ve Yorum” Cumhuriyetimizin
80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya Bildiriler, s.352-356.
ÖNALDI Şenel: (1995).Yüksek Lisans- “Üslûp ve Repertuar” ders notları, İ.T.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TURA Yalçın: (2010). “Form Bilgisi” ders notları, İTÜ TMDK.
TÜFEKÇİ Nida: (1988) Türk Halk Müziği Bilgileri Ders Notları, İTÜ TMDK.
ALTINKAYNAK Erdoğan: (2016) Ağıtlar, Ardahan Üniversitesi Yayınları,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com