You are here

MODERN RESİM SANATÇILARININ ESERLERİNDE CENNET BAHÇELERİNDEKİ ADEM VE HAVVA YORUMLARI

THE WORKS OF ARTISTS IN MODERN PAINTING ADAM AND EVE IN THE GARDEN OF EDEN REVIEWS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The story of Adam and Eve in the garden of Eden over the centuries is a topic that is reviewed several times by different artists in different formats.The creation of the first pair, and the serpent in Paradise is explained in the Bible the story of situations, and shed light on the history of mankind. Our place in the world, why we are here, the state of the first man, came from a long line of how we relationship with God and people has always attracted attention. Research the most important state of human beings aims to analyze the format of the artist's reflection on the works of modern painting. In this study, in the garden of Eden of Adam and Eve is reflected in the works of Modern Art and how the artist interpreted and examined how. The study adopted a descriptive research model, various books, journals, articles, papers, literary and visual sources have been used etc. Research, interprets Adam and Eve in the garden of Eden paintings and works of Modern artists is limited. Research in the field of Modern Art to shed light on this subject, to gain a different perspective by aiming to create a unique resource for new resources in the field of art and the works of artists are analyzed.
Abstract (Original Language): 
Cennet bahçesindeki Adem ve Havva'nın öyküsü yüzyıllardır farklı sanatçılar tarafından farklı biçimde defalarca yorumlanan bir konudur. İlk çiftin yaratılışı, cennetteki durumları ve yılanla olan hikâyesi Kutsal Kitaplarda anlatılmış ve insanoğlunun geçmişine ışık tutmuştur. Dünyadaki yerimiz, neden burada olduğumuz, ilk insanın durumu, soyumuzun nasıl geldiği ve Tanrıyla münasebetimiz insanın hep ilgisini çekmiştir. Araştırma, insanoğlunun bu en önemli durumunu modern resim sanatçılarının eserlerine yansıtma biçimini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada Cennet Bahçelerindeki Adem ve Havva'nın modern resim sanatındaki sanatçıların eserlerine nasıl yansıdığı ve nasıl yorumladığı incelenmiştir. Araştırmada betimsel araştırma modeli benimsenmiş, çeşitli kitap, dergi, makale, bildiri vb görsel ve yazınsal kaynaklardan faydalanılmıştır. Araştırma, Modern Resim Sanatı ve eserlerinde Cennet Bahçelerindeki Adem ve Havva’yı yorumlayan sanatçılar ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada, modern sanat alanındaki bu konuya ışık tutmak, farklı bir bakış açısı kazandırmak ve sanat alanındaki kaynaklara yeni özgün bir kaynak oluşturmak hedeflenerek sanatçıların eserleri çözümlenmiştir.

REFERENCES

References: 

BATUR, E. (2000), Modernizmin Serüveni, İstanbul,YKY Yayınları.
BATUR, E.(2000) “Sanatta Çıplak”, P: Sanat Kültür Antika Dergisi, sayı.18.
BERGER, J. (2002), Görme Biçimleri, Çev: Salman, Y., İstanbul, Metis Yayınları.
BOTTERO, J.,(2015), “Adem ve Havva:İlk Çift”, Batı'da Aşk ve Cinsellik, Derleyen :
Duby, G., Çev: Gür,A., İstanbul, İletişim Yayınları.
BUYSSCHAERT, M., MALERBA, F.( Ed. ), (2007), Botero Works 1994-2007,
Milano, Skira Yayınları.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, (1997), Cilt :1-2-3, İstanbul ,YEM Yayınları.
ERGÜVEN, M.(1999), Pusudaki Ten, İstanbul ,Sel Yayınları.
FAERNA, J.M.(Ed.),(1997), Great Modern Masters Botero, NewYork, Harry
N.Abrams, Inc. Yayınları.
FOUCAULT, M. (1993), Cinselliğin Tarihi, Çev: Tufan, H. İstanbul, Afa Yayınları.
GOMN, S.C. (2014), Sanat Sanatın Gizli Dili, Çev:Deadato,L. İstanbul, İnkilap
Yayınları.
HAUSER, A. (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev: Gölönü, Y., İstanbul, Remzi
Kitabevi.
KOVULMAZ, B., (Ed.) (2011), Chagall 1887-1985, Çev: Kadıoğlu, B. İstanbul,YKY
Yayınları.
LEPPERT, R.D.(2009), Sanatta Anlamın Görüntüsü, Çev: Türkmen, İ., İstanbul,
Ayrıntı Yayınları.
LLOSA, M.V. (2000), “Bir Sergi: Botero,Form, Renk ve Hacim Aşkına”, P : Dünya
Sanatı, Sayı 52
LYNTON, N.(2004), Modern Sanatın Öyküsü, Çev: Çapan, C- Öziş, Ş. Çin, Remzi
Kitabevi.
ÖZTÜRK, Ş. (Ed.) (2012), Gauguin, Çev: Göktepe, E. İstanbul,Yky Yayınları.
RICHARD, L., (1991), Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi, Çev: Madra, B.,
Gürsoy,S., Usmanbaş, İ., İstanbul, Remzi Kitabevi.
THOMPSON, J. (2014), Modern Resim Nasıl Okunur, Çev: Çulcu, F.C., İstanbul,
Hayalperest Yayınları.
TURANİ, A. (1999), Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi.
WOLF, N. (2005), Dışavurumculuk, Ed: Grosenick, U. Taschan Yayınları- Remzi
Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com