You are here

Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları

Teachers’ Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine teachers’ views about acquisitions of basic language abilities in 2005’ Turkish Lesson Curriculum. Teachers’ views were taken according to the criteria of ‘clearness, usefulness, applicability, measurability and fitness to the level’. For this purpose, “Questionnaire for Acquisitions of Turkish Lesson Curriculum”, which was designed by the researchers, was applied to 175 teachers. The collected quantitative data was analyzed with mean and standard deviation by using SPSS 16 program. At the end of the research, it was found that teachers stated their views about reading acquisitions ( =2.50), about listening acquisitions ( =1.72), speaking acquisitions ( =2.01), and writing acquisitions ( =1.67) according to the specified criteria.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Öğretmen görüşleri ‘açıklık, faydalılık, uygulanabilirlik, ölçülebilirlik ve seviyeye uygunluk’ ölçütleri doğrultusunda ele alınmıştır. Bu amaçla 175 Türkçe öğretmenine programdaki kazanımlardan hareketle, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarına Yönelik Görüş Anketi” uygulanmıştır. Toplanan nicel veriler, SPSS 16 programında ortalamaları ve standart sapmaları belirlenerek analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; belirlenen ölçütler bakımından öğretmenlerin okuma kazanımlarının =2.50, dinleme/izleme kazanımlarının =1.72, konuşma kazanımlarının =2.01 ve yazma kazanımlarının =1.67 oranlarında genel olarak ‘açık, faydalı, uygulanabilir, ölçülebilir, seviyeye uygun’ olduğuna dair görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Baş, B. (2012). İlköğretim Türkçe programına sözlü ve yazılı kültür temelli bir eleştiri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 20(1),
271-290.
Benzer, A. (2004). Türkiye’de ana dili eğitimi müfredat programı 1913-1981. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Çelenk, S. (2002). İlkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 1 (2),
40-47.
Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 1 (4), 182-202.
Gömleksiz, M., Yaşar, Ş., Sağlam, M., Hakan, A., Sözer, E., Gözütok, D., Saylan, N., Battal, N., Yıldıran, G., Kaya, Z.,
Ulusoy, A., Aksu, M. ve Yıldırım, A. (2005). İlköğretim 1-5. Sınıflar Öğretim Programlarını Değerlendirme Toplantısı Sonuç
Bildirisi. İlköğretim-Online, 5 (1), 1-8.
Karadağ, Ö. (2012). Anlama becerileri açısından Türkçe dersi öğretim programı (6, 7, 8. sınıflar)’na eleştirel bir bakış.
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), 97-110.
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınları.
Louis, C. ve Lawrence, M. (1997). Research Methods in Education. London: Routledge Press.
MEB (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Basım Müdürlüğü.
MEB EARGED (2006). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersi öğretim programı ile ilgili değerlendirme raporu.
(http://earged.meb.gov.tr/earged/subeler/olcme_degerlendirme/dokumanlar/m...
turkce.pdf 10.3.2009)
Özbay, M. (1997). Türkçe öğretiminde programın önemi. Çağdaş Eğitim, 232, 34-35.
Özbay, M. (2008). Yeni “ilköğretim Türkçe dersi öğretim programı (6,7,8. Sınıflar) nın” kazanımlarına eleştirel bir bakış.
(Sözlü Bildiri) I. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 20-21 Kasım Başkent Üniversitesi, Ankara.
Öztürk, N. (2007). Türkçe Öğretimi. İstanbul: Arı Matbaacılık.
Richards J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge University Press.
Sever, S. (1997). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Silverman, D. (2000). Doing Qualitative Research. London: Sage Publications.
Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim-Online, 6 (2), 284-304.
Yaman, H. (2009). Teachers’ views on the applicability of the Turkish course curriculum in crowded primary classrooms.
Educational Sciences: Theory and Practice, 9 (1).
Yapıcı, M. ve Leblebiciler, N. H. (2007). Öğretmenlerin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri. İlköğretim-Online, 6
(3), 480-490.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Yıldız, C. (2003). Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. Ankara: Anı Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com