You are here

FEN BİLGİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ (FEN VE TEKNOLOJİ) MÜFREDATINDAKİ ÜNİTE, KONU VE KAVRAMLARA DAİR FARKINDALIK DÜZEYLERİ

PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ LEVELS OF AWARENESS ABOUT TOPICS, UNITS AND CONCEPTS IN PRIMARY SCIENCE CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The propose of the study is to explore preservice science teachers’ levels of awareness about topics, units and concepts in primary science curriculum and reveal their levels of being ready the teacher profession.The study was carried out in second semester of 2005-2006 academic year. The sample for the study was composed of 60 undergraduate students selected randomly and (15 student for each grade) ranging grade one to grade four at the Department of Primary Science Education of Kazım Karabekir Education Faculty, Ataturk University. To explore preservise science teachers’ levels of awareness about topics, units and concepts in primary science curriculum, it was asked the students to choose or write down about topics, units and concepts existing in primary science curriculum to the lists prepared by researchers. In addition, it was asked the participants to write the way they are aware of being conscious about it and how they are aware about it. The findings from the analysis of the student written materials suggest that participants’ level of awareness about topics, units and concepts in primary science curriculum are quite low. To reveal the possible difference among the variety of grades with regard to the level of awareness, Variance Analysis (ANOVA) was conducted. The statistical results indicated that there is not statistically significant difference among the grades according to their level of awareness. The findings suggest that although the teacher profession practices in schools had contributed the final year students’ levels of awareness, the contribution was not as much as leading to create any difference statistically significant when compared with other three grades.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi Öğretmenliği programı öğrencilerinin, ilköğretim ikinci kademe fen bilgisi derslerinde işlenilen ünite, konu ve kavramlardan haberdarlık düzeylerini ortaya koymak ve böylece öğretmenlik mesleğine hazırlık düzeylerini tespit etmektir. 2005-2006 öğretim yılı ikinci döneminde gerçekleştirilen çalışmada, örneklem olarak (her sınıftan N=15 kişi) rasgele seçimle belirlenen 60 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi alınmıştır. Öğrencilerin ilköğretim fen bilgisi dersine ait ünite, konu ve kavramların ne düzeyde farkında olduklarını ortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan çizelgelerden derse ait ünite, konu ve kavramları öğrencilerden seçmeleri ya da yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bu ünite, konu ve kavramların fen bilgisi dersi içerisinde yer aldığını ne şekilde öğrendiklerini ortaya koymak amacıyla, bu kavram, ünite ve konuların hangi yoldan ve ne şekilde farkında olduklarını yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Elde edilen yazılı materyallerin analizinden öğrencilerin önemli bir kısmının, ilköğretim fen bilgisi dersi müfredatı ile ilgili farkındalık seviyelerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Farkındalık düzeyi bakımından sınıflar arasında bir farklılık olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan istatiksel analiz (ANOVA) sınıflar arasında önemli bir farklılığın olmadığını göstermiştir. Ayrıca, dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim okullarında daha fazla bulunmaları ve derslere katılmalarına rağmen farkındalık düzeylerinin bir, iki ve üçüncü sınıflara oranla değişmediği gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Deniz, S., Sahin, N., (2006) The Restruction Process of Teacher Training System
in Turkey: A Model of Teacher Training Based on Post-Graduate Education
(PGCE) Journal of Social Science, 2(1), 21-26
2. Riley, D.A. and Roach, M.A., (2006) Helping Teachers Grow: Toward Theory and
Practice of an “Emergent Curriculum” Model of Staff Development, 2006, Early
Childhood Education Journal, 33(5), 363-370
3. Ashburn, E. A., (1987) Three Crucial Issues Concerning the Preparation of Teachers
for Our Classrooms: Definition, Development, and Determination of Competence.,
-01-00, ERIC Clearinghouse on Teacher Education, Washington, DC.
4. Anderson, C.W., (2000) Challenges to Science Teacher Education, Journal of
Research in Science Teachnig, 37(4), 293-294
5. Seppälä, P. and Alamäki, H., (2003) Mobile Learning in Teacher Training,
Journal of Computer Assisted Learning, 19, 330-335
6. Burgess, H., (2000) What Future for Initial Teacher Education? New Curriculum
and New Directons, The Curriculum Journal, 11(3), 405-417.
7. David, H., (1998) Repeat Prescription: The National Curriculum for Initial
Teacher Training, British Journal of Educational Studies, 46(1), 68-83.
8. Cor, P.K., (1995) Bridging the Gap Between Initial Teacher Training and Teacher
Induction, Journal of Education for Teaching: International Research and
Pedagogy, 21(3), 333-346.
9. De Lima, J. A., (2003) Trained for Isolation: the Impact of Departmental Cultures
on Student Teachers’ Views and Practices of Collaboration, Journal of Education
for Teaching, 29(3), 197-218.
10. McLaughlin, M., (1993) What matters most in teachers’ workplace context?,
in: J.W. Little & M.W. McLaughlin (Eds) teachers’ Work: Individuals,
Colleagues, and Contexts (New York & London, Teachers College Press).
11. Lèonie, J. R., (2001) Teacher Collaboration in Curriculum Change: The
Implementation of Technology Education in the Primary School, Research in
Science Education 31, 49-69.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com