You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA DEPREM HAZIRLIKLARI: KIRIKKALE İL ÖRNEĞİ

EARTHQUAKE PREPAREDNESS IN ELEMENTARY SCHOOLS: KIRIKKALE’S SAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine earthquake preparedness in elementary schools. It has been examined earthquake preparedness in Turkey’s elementary schools with respect to Kırıkkale’s samples. In this study, earthquake preparedness were taken up to deal with 4 subheadings. This study which is applied on an administrator in each school is fulfilled with 54 schools in Kırıkkale. Furthermore, it was examined that are there any correlation between allocation units and earthquake preparedness.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarının depreme hazırlık durumlarını ortaya koymaktır. Türkiye’deki ilköğretim okullarındaki deprem hazırlıkları, Kırıkkale ili örnekleminde incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada deprem hazırlıkları 4 alt başlık altında ele alınmıştır. Her okuldan bir idareciye uygulanan bu çalışma, Kırıkkale ilindeki 54 ilköğretim okulu ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, okulların bulunduğu yerleşim birimleri ile deprem hazırlıkları arasında bir ilişki olup olmadığına da bakılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Barka, A. ve Başk. (2000). Yeryüzü Ve Deprem. İstanbul: Boyut Matbaacılık A.Ş.
2. Bozkurt, V. (1999). Deprem ve Toplum. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
3. D.P.T. (1999). Depremin Ekonomik ve Sosyal Etkileri-Muhtemel Finansman
İhtiyacı Kısa, Orta ve Uzun Vadede Alınabilecek Tedbirler. Ankara.
4. Ergünay, O. (1996). Afet yönetimi Nedir? Nasıl Olmalıdır. Ankara: Erzincan ve
Dinar Depremleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Yolları
Arayışları (TÜBİTAK Deprem sempozyumu) Bildiriler Kitabı. (Der. Tuğrul
TANKUT). 263-272.
5. Federal Emergency Management Agency. (1999). Earthquake Preparedness
Checklist For Schools. Washington, DC.
6. Federal Emergency Management Agency and The Arkansas Office of Emergency
Services. (2002). “School Earthquake Preparedness Guidebook”.
(http://quake.ualr.edu-04.03.2006).
7. İzbırak, R. (1991). Yerbilimi Bilgileri. İstanbul: M.E.B. Yayınları.
8. Karancı, A.N., Akşit B. ve Sucuoğlu H. (1996). Dinar’da Afet Yönetiminin Psiko-
Sosyal Boyutları. Ankara: Erzincan ve Dinar Depremleri Işığında Türkiye’nin
Deprem Sorunlarına Çözüm Yolları Arayışları (TÜBİTAK Deprem sempozyumu)
Bildiriler Kitabı. (Der. Tuğrul TANKUT). 273-283
9. Kasapoğlu, A. ve Ecevit M. (2001). Depremin Sosyolojik Araştırması. Ankara:
Sosyoloji Derneği Yayınları, No:8.
10. Koca, M.K. (2001) İlköğretimde Deprem ve Depremin Zararlarından Korunma
Yollarının Öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
11. Köknel, Ö. (1987). Zorlanan İnsan. İstanbul: Altın kitaplar Yayınevi.
12. Levy, M. ve Salvori M. (2000). Deprem Kuşağı: Deprem Nedir? Ne Değildir?
(Çev. Turgut GÜRER ). İstanbul: Doğan Kitapçılık A.Ş.
13. ÖCAL, A. (2003). İlköğretim Sosyal bilgiler Dersinde Deprem Eğitimnin
Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
12 Adem ÖCAL
Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
14. Özerdem, A. ve Barakat S. (2000). After Marmara Earthquake: Lessons For
Avoiding Short Cuts To Disasters. Third World Quaterly, 21, (3), 425-439.
15. Özey, R. (2006). Afetler Coğrafyası. İstanbul. Aktif Yayınevi
16. Pelling, M., Özerdem A. ve Barakat S. (2002). The Macro-economic İmpact of
Disaster. Progress in Devolopment Studies. 2,(4), 283-305.
17. Petal, M. ve Türkmen Z. (2002). abcd temel afet bilinci el kitabı. İstanbul: Beyaz
Gemi Yayınları.
18. Sür, Ö.(1993). Türkiye’nin Deprem Bölgeleri. Ankara Üniversitesi Türkiye
Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (2), 53-65.
19. Şahin, C. (1991). Türkiye Afetler Coğrafyası. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın
No:172, GEF Yayın No: 21.
20. Şahin, C. ve Sipahioğlu Ş. (2002). Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz
Eğitim ve Yayıncılık.
21. Taymaz, M. (2001). Doğal Afet Zararlarını Azaltma Çalışmaları. Afet (Eğitim-
Haber-Bilim Dergisi), Yıl:1, Sayı:2, 4-5.
22. Türkoğlu, N. (2001). Türkiye’nin Yüzölçümü ve Nüfusunun Deprem Bölgelerine
Dağılışı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, Sayı: 8, 133-148.
23. Watt, F. (2002). Depremler ve Yanardağlar. (Çev. Deniz Yurtören), 18. Basım.
Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları:71.
24. Yıldız, M. (2000). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Deprem Öncesinde ve
Deprem Sonrası Öğrenme ve Öğretme Başarıları ile Deprem Sonrası Oluşabilecek
Değişiklikler. İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com