You are here

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN CİNSİYET VE SEÇİLEN ALAN AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ PROBLEM SOLVING AND LOGICAL THINKING ABILITIES IN TERMS OF GENDER AND PREFERRED FIELD

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate levels of 9th,10th and 11st grade students’ problem solving and logical thinking skills with respect to sexuality variable. The study was administered to five high school selected randomly from Zonguldak in 2004–2005 semester. These schools had been consisting of 325 students whom were 199 female and 126 male. These students who were in 9th,10th and 11st grade had been receiving an education in public high school and high school based on foreign language. Problem Solving Inventory and Logical Thinking Group Test were used for getting the data. The data were analysed by MANOVA and as a result of this study, ıt was found that there was a statictically meaningful difference among the levels of 9th,10th and 11st grade students’ problem solving and logical thinking skills with respect to gender variable. In this study, ıt was determined that male students were better than female students in terms of the levels of problem solving and logical thinking skills.In addition, it was determined that student’s preferred science field were better than student’s preferred social sciences and foreign language fields in terms of logical thinking skills.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci sınıf öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2004–2005 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ilinde tesadüfî yöntemle seçilmiş 5 lisede yapılmış olup, normal ve yabancı dille eğitim yapan süper lisede okumakta olan 199’ü kız, 126’i erkek toplam 325 (9. 10. ve 11. sınıf) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak için Problem Çözme Envanteri ve Mantıksal Düşünme Grup Testi kullanılmış, veriler, MANOVA testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak cinsiyet değişkenine göre 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre problem çözme becerisi ve mantıksal düşünme düzeyleri açısından daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Ayrıca seçilen alan değişkeni açısından fen bilimleri alanını tercih edenlerin mantıksal düşünme düzeyleri, sosyal bilimler ve yabancı dil alanlarına göre anlamlı derecede farklılık göstermektedir.
125-136

REFERENCES

References: 

1. Aksu, Meral ve G. Berberoğlu (1991) Mantıksak Düşünmenin Belli Değişkenlere
Göre İncelenmesi, Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Bildiri Metinleri, İstanbul:
Kültür Yayınları, s. 291–294.
2. Altunçekiç, A, Yaman, S, Koray,Ö (2005).Öğretmen Daylarının Özyeterlik İnanç
Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli
Örneği), Katamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1),93-102.
3. Arslan, Coşkun (2001). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Problem Çözme
Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi,
Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
4. Barr, B.B. (1994). Research on problem solving: Elemantary school, (Ed: Gabel,
D. L.), Handbook of Resarch on Science Teaching and Learning, Simon &
Schuster MacMillan, New York.
5. Basadur, Mın, Mark A. Runco ve Luis A. Vega (2000) Understanding How
Creative Thinking Skills, Attitudes and Behaviors Work Together: A Causal
Process Model. Journal of Creative Behavior. 34(2)77–100.
6. Custer, Rodney L. (1999). Design and Problem Solving in Technology Education,
NASSP Bulletin, 83(608)24–33.
7. Çepni, Salih (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Genişletilmiş İinci
Baskı.Trabzon.s.20.
8. Ellis, Shari ve Robert S. Siegler (1994) Chapter 11: Development of Problem
Solving Thinking and Problem Solving-Handbook of perception and cognition
Edited by Robert J Sternberg, Academic Press, USA. p. 336–363.
9. Kalaycı, Nurdan. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar, Gazi
Kitabevi, Ankara
10. Katkat, D., Mızrak, Ö.(2003). Öğretmen Adaylarının Pedogojik Eğitimlerinin
Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Milli Eğim Dergisi, s.158
11. Korkmaz, Hünkâr (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı
Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Yayımlanmamış Doktora Tezi).
12. Korkmaz, Hünkar., Kaptan, F. (2001). Fen Eğitiminde Probleme dayalı öğrenme
yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 185–192.
13. Korkut, F. (2004). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 177-184.
14. Mayer, Richard E. (1992). Thinking Problem Solving Cognition, W.H. Freeman
and Company Second Edicition, New York, USA. p.361–454.
136 Özlem KORAY, Ali AZAR
Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
15. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2005). İlköğretim Programları. Ankara: Milli
Eğitim Basımevi.
16. Orstein, Allan C., Thomas J. Lasley (2000). Strategies For Effective Teaching,
Mcgraw-Hill Higher Education Companies, USA.
17. Prawat, Richard S. (2000). The Two Faces Of Dewey an Pragmatism: Inductionism
Versus Social Constructivism, Teachers College Record, 102(4) 805–841.
18. Sarı, Hilal (1998). Lise Yöneticilerinin Sorun Çözmede Yaratıcılığı, Kocaeli: Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
19. Serin, Oğuz. (2001). Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Fen Grubu Öğrencilerinin
Problem Çözme Becerileri, Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Başarıları
Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
20. Yaman, Suleyman. (2003) Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin
Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Ankara Gazi Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora
Tezi).
21. Yaman, Süleyman. (2005) Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin
Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Ankara Gazi Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora
Tezi).
22. Zaroiıadou, Erifyli., Tsaparlis, Georgios.(2000) Teaching Lower-Secondary
Chemistry With A Piagetian Constructivist And An Ausbelian Meaningful-
Receptive Method: A Longitudinal Comparis, Chemistry Education: Research And
Practice in Europe 2000, 1( 1)37–50

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com