You are here

SPOR TESİSLERİNİN REKREATİF AÇIDAN KULLANIMI

IN USAGE OF SPORT FACILITIES AS A VIEW OF RECREATIVE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
With the increase of requirements sports facilities spread all over the world and naturally construction of multi-purpose enterprises become inevitable from the standpoint efficient usage. People use these facilities both for sports and also for health, and as is due to fulfill the different individual and social needs within the same enterprise. The fact that sports facilities become the multi-purpose places not only for sportive activities but also for the exercise of recreative activities leads to the augmentation in the utilization of these facilities. Sport facilities, both private and state-owned are obliged to renew themselves in terms of integration with the society and the expansion of sports. This brings about establishment of modern facilities of high quality and consequently an increase in the standards. Even though rising standards increase the costs of facilities, the need for sports facilities which are nature friendly, compete not only with its rivals but with itself, that include the open spaces and suitable for the use of recreation is gradually increases every day.
Abstract (Original Language): 
Spor tesislerinin dünyada yayılması ile birlikte ihtiyaçların artması ve bunun doğal sonucu olarak çok amaçlı işletmelerin yapımı, verimli kullanım açısından kaçınılmaz olmuştur. İnsanlar hem spor hem de sağlık amaçlı tesislere yönelirken, aynı işletme içinde farklı bireysel ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Spor tesislerinin sadece spor amacıyla insanların faydalandıkları yerler olmasından ziyade, rekreatif faaliyetlerinde yapıldığı çok amaçlı tesisler olması, daha fazla kişinin buradaki hizmetlerden faydalanması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Spor tesisleri gerek özel gerekse kamuya ait işletmeler olarak toplumla bütünleşme ve sporun yaygınlaştırılması açısından kendilerini yenileme ve hizmet yelpazesini genişletme zorunda kalmaktadır. Bu durum daha kaliteli ve modern tesislerin ortaya çıkmasına dolayısıyla da standartların yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen standartlar; işletmeler açısından maliyetleri artırsa da, rekreatif kullanımına uygun, açık alanları da içine alan, yalnızca rakiplerle değil kendisiyle rekabet içinde olan, doğayla dost spor işletmelerine olan ihtiyaç, her geçen gün daha da artmaktadır

REFERENCES

References: 

1. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ank., 1979, s.63–74.
2. Aktepe, Eyyüp, İşletmecilik Bilgisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
3. Bayar, Doğan, Sanayi İşletmelerinde Yatırım Politikası, Eskişehir,1995.
4. Can, Halil; Tuncer Doğan; Ayhan Doğan Yaşar, Genel İşletmecilik Bilgisi, Ankara, 1995.
5. Cemalcılar ve Diğerleri, İşletmecilik Bilgisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1993.
6. Ceyhun, Serdar; Kamuya Ait Spor Salonlarının İşletmeciliğindeki Verimlilik, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 1998.
7. Daly, Jim, Recreation and Sport Planning and Design, Second Edition, Human Kinetics,
U.S.A, 2000.
8. Erdem, Ümit, “Ülkemiz Açık Spor Yerleri ve Kitleye Yönelecek Spor (Tesis) Politikasındaki
Yeri ve Önemi”, Türkiye Amatör Spor Dergisi, Sayı:15, Ankara, 1986, s. 25–27.
9. Erkal, Mustafa, Sosyolojik Açıdan Spor, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992.
10. Erdoğan, Meral, “Türkiye’de Spor Salonlarının ve Faaliyetlerinin Durumu ve
Yaygınlaştırılması”, T.M.O.K Dergisi, No:70, 1987, s.26-27.
11. İmamoğlu, A.Faik “ Spor Tesisleri İşletme Politikası”, TASK dergisi, Ankara, 1989, s. 29–30.
12. Karaküçük, Suat, Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Ankara,1999.
13. Kotler, Phillip, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Prentice Hall Inc.,
New York, 1972 .
14. Küçüktopuzlu F, Gözek K, Uğurlu A., “Boş Zaman Rekreasyon İlişkisi ve Üniversite
Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma”, 1. Gençlik
Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2003, s.33-45.
15. Örücü, Edip, Modern İşletmecilik, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003.
16. Serarslan, Zahit; “ Spor Pazarlaması: Sporun Topluma Yaygınlaştırılmasında Pazarlama
Tekniklerinden Yararlanma” Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1990.
17. Tezcan, Mahmut, Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 116, Ankara, 1982.
18. Tezcan, Mahmut. Boş Zamanlar Sosyolojisi, Doğan matbaası, Ankara, 1977.
19. Yetim, A.Azmi, “Sporun Sosyal Görünümü”, Gazi BESBD, Cilt V, Sayı:1, Ank., 2000, s.63–72.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com