You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTROKİMYA KONUSUNDAKİ KAVRAMLARI ANLAMALARINA JİGSAW VE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARI TEKNİKLERİNİN ETKİSİ

THE EFFECTS OF JIGSAW AND COMPUTER ANIMATIONS TECHNIQUES ON UNDERGRADUATES’ UNDERSTANDING OF ELECTROCHEMISTRY CONCEPTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the effect of computer animations and jigsaw techniques on first year undergraduates’ understanding of electrochemical concepts in general chemistry, and differences in effects upon students of varying scientific reasoning ability are explored. The study included 82 first-year undergraduate students from two classes of a general chemistry course in a faculty of education in a university. One of the classes was defined as the Jigsaw group; the second was defined as the animation. In this study, the Test of Scientific Reasoning and Electrochemistry Concepts Understanding Test were used. Findings of the study suggest that teaching through computer animations and jigsaw techniques had equal effects on students’ conceptual understanding of electrochemistry topics. However, it is also found that students in the both groups had experienced difficulties in transferring the knowledge gathered into practice.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, iki farklı öğretim tekniği olan jigsaw ve bilgisayar animasyonları tekniğinin, öğrencilerin elektrokimya konusundaki kavramları doğru anlayıp anlamadıklarını ve bilimsel düşünme becerilerini tespit etmeye yöneliktir. Çalışmaya, eğitim fakültesinde genel kimya dersini alan iki sınıftaki toplam 82 fen bilgisi öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu sınıfların biri Jigsaw grubu diğeri ise Animasyon grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada Bilimsel Düşünme Testi ve Elektrokimya Kavramları Anlama Testi kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulguları bilgisayar animasyonları ve jigsaw teknikleri ile öğretimin öğrencilerin elektrokimya konularını kavramsal anlamaları üzerinde benzer etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte her iki gruptaki öğrencilerin teorik olarak kazandıkları bilgileri uygulamaya yansıtmada güçlüklerinin olduğu da bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

1. Seçken, N., Yücel, S., Morgil, F. İ., Yüksek öğretimde bazı kimya bilgilerinin sınıf düzeyi
ve cinsiyete göre dağılımı, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, C.19, Sayı: 2, s. 1-14,
2002.
2. Doymuş, K., Şimşek, Ü., Kimyasal bağların öğretilmesinde jigsaw tekniğinin etkisi ve bu
teknik hakkında öğrenci görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, C. 173, Sayı: 1, s. 231-243, 2007.
3. Nicoll, G., A Report of undergraduates bonding misconceptions, International Journal of
Science Education, C. 23, Sayı: 7, s. 707-730, 2001.
4. Piquette, J. S., Heikkinen, H. W., Strategies reported used by ınstructors to address student
alternate conceptions in chemical equilibrium, Journal of Research in Science Teaching,
C. 42, Sayı: 10, s. 1112–1134, 2005.
5. Ginns, I. S., Watters, J. J. An analysis of scientific understandings of preservice elementary
teacher education, Journal of Research in Science Teaching, C. 32, Sayı: 2, 205-222,
1995. 6. Nakiboğlu, C., Maddenin yapısı ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya
öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
C. 21, Sayı: 3, s. 131-143, 2001.
7. Akar, F., Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin
Akademik Başarlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2006.
8. Çelik, S., Şenocak, E., Bayrakçeken, S., ve diğerleri., Aktif öğrenme stratejileri üzerine
bir derleme çalışması, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 11, s. 155-185, 2005.
9. Herron, J.D., The Chemistry Classroom: Formulas for Successful Teaching, Washington:
American Chemical Society, Product Services Office, 1996.
10. Staver, J. R., Constructivism: Sound theory for explicating the practice of science and science
teaching, Journal of Research in Science Teaching, C. 35, Sayı: 5, s. 501-520, 1998.
11. Doymus, K., Teaching chemical equilibrium with the jigsaw technique, Research in Science
Education, C. 38, Sayı: 2, s. 249-260, 2008.
12. Cuevas, P., Lee, O., Hart, J., et al., Improving science ınquiry with elementary students of
diverse backgrounds, Journal of Research in Science Teaching, C. 42, Sayı: 3, s. 337-357,
2005.
13. Colburn, A., Inquiry scientists want to know, Educational Leadership, C. 62, Sayı: 1, s.
63-66, 2004.
14. Wu, H.-K., Krajcik, J.S., Soloway, E., Promoting understanding of chemical representations:
students’ use of a visualization tool in the classroom, Journal of Research in Science
Teaching, C. 38, Sayı: 7, s. 821-842, 2001.
15. Aronson, E., The Jigsaw Classroom, Beverly Hills: Sage Publications, 1978.
16. Slavin, R. E., Using Student Team Learning (3th Ed). Boltimore: The Johns Hopkins University,
1986.
17. Stahl, R., Cooperative Learning in Social Studies: A Handbook for Teachers, California:
Menlo Park, CA Addison-Wesley Publishing, 1994.
18. Holliday, D. C., Jigsaw IV: Using Student/Teacher Concerns to Improve Jigsaw III,
(ERIC Document Reproduction Service No. ED495687). Retrieved from ERIC database,
1995.
19. Hedeen, T., The Reverse Jigsaw: A process of cooperative learning and discussion, Teaching
Sociology, C. 31, Sayı: 3, s. 325-332, 2003.
20. Doymus, K., The effect of a cooperative learning strategy in the teaching of phase and
one-component phase diagrams, Journal of Chemical Education, C. 84, Sayı: 11, s. 1857-
1860, 2007.
21. Altıparmak, M., Nakipoğlu, M., İşbirlikli Öğrenmenin Dizi ve Serilerin Öğretimindeki
Etkililiği, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, 2002.
22. Atasoy, B., Genç, E., Kadayıfçı, H., ve diğerleri., Sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal
değişmeler ünitesini anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 32, s. 12-21, 2007.
23. Avcı, S., Fer, S., Birleştirme II tekniği ile oluşturulan işbirliğine dayalı öğrenme ortamının
öğrenciler üzerindeki etkisi: Kartal Mesleki Eğitim Merkezi’nde bir durum çalışması,
Eğitim ve Bilim, C. 29, Sayı: 134, s. 61-74, 2004. 24. Artut, P.D., Tarim, K., The Effectiveness of jigsaw II on prospective elementary school teachers,
Asia-Pacific Journal of Teacher Education, C. 35, Sayı: 2, s. 129-141, 2007.
25. Eilks, I., Experiences and reflections about teaching atomic structure in a jigsaw classroom
in lower secondary school chemistry lessons, Journal of Chemical Education, C. 82,
Sayı: 2, s. 313-319, 2005.
26. Lai, C.Y., Wu, C.C., Using handhelds in a jigsaw cooperative learning environment, Journal
of Computer Assisted Learning, C. 22, s. 284-297, 2006.
27. Shaaban, K., An Initial study of the effects of cooperative learning on reading comprehension,
vocabulary acquisition, and motivation to read, Reading Psychology, C. 27, s.
377-403, 2006.
28. Tamah, S. M., Jigsaw Technique in reading class of young learners: revealing students’
ınteraction, Washington, DC: Council on Postsecondary Accreditation, (ERIC No.
ED495487), 2007.
29. Tezcan, H., Yılmaz, Ü., Kimya öğretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel
öğretim yönteminin başarıya etkileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, C. 14, Sayı: 2, s. 18-32, 2003.
30. Large, A., Computer animation in an ınstructional environment, Library & Information
Science Research, C. 18, s. 3-23, 1996.
31. Weiss, R.E., Knowlton, D.S., Morrison, G. R., Principles for using animation in computer
based ınstruction: theoretical heuristics for effective design, Computers in Human Behaviour,
C. 18, s. 465-477, 2002.
32. Vermaat, H., Kramers-Pals, H., Schank, P. The Use of Animations in Chemical Education,
In Proceedings of the International Convention of the Association for Educational Communications
and Technology (pp.430-441), Anaheim, CA, 2004.
33. Burke, K. A., Greenbowe, T. J., Windschitl, M. A., Developing and using conceptual computer
animations for chemistry ınstruction, Journal of Chemical Education, C. 75, Sayı:
12, s. 1658-1661, 1998.
34. Sanger, M. J., Greenbowe, T. J., An analysis of college chemistry textbooks as sources
of misconceptions and errors in electrochemistry, Journal of Chemical Education, C. 76,
Sayı: 6, s. 853-860, 1999.
35. Yezierski, E. J., The Particulate of Matter and Conceptual Change a Cross-Age Study Unpublished
Doctoral Dissertation, Arizona State University, 2003.
36. Tobin, K., Capie, W., Development and Validation of a Group Test of Logical Thinking,
Educational and Psychological Measurement, C. 4l, Sayı: 2, s. 413-424, 1981.
37. Graves, A. P., An Investigation Comparing Traditional Recitation Instruction to Computer
Tutorials Which Combine 3-D Animation with Varying Levels of Visual Complexity, Including
Digital Video in Teaching Various Chemistry Topics, Unpublished Doctoral Dissertation,
The University of Oklahoma Graduate College, Norman, Oklahoma, 1998.
38. Okebukola, P.A., Attaining meaningful learning of concepts in genetics and ecology: an
examination of the potency of the concept-mapping technique, Journal of Research in Science
Teaching, C. 27, Sayı:10, s. 493-504 1990.
39. Yılmaz, A., İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Etkili ancak ihmal edilen ya da yanlış kullanılan
bir metot, Millî Eğitim Dergisi, C. 150, s. 46-50, 2001. 40. Güvenç, H., Açıkgöz, K. Ü., The effects of cooperative learning and concept mapping on
learning strategy use, Educational Sciences: Theory & Practice. C. 7 Sayı: 1, s. 117-127,
2007.
41. Jo, I., The Effects of Concept Mapping on College Students’ Comprehension of Expository
Text, Unpublished Doctoral Dissertation, Florida State University, Tallahassee, 2001.
42. Allsop, R. T., George, N. H., Redox in nuffield advanced chemistry, Education in Chemistry,
C. 19, s. 57-59, 1982.
43. Garnett, P.L., Treagust, D. F., Conceptua1 difficulties experienced by senior high school
students of electrochemistry: electrochemical (ga1vanic) and electrolytic cells, Journal of
Research jn Science Teachjng, C. 29, Sayı:10, s. 1079-1099, 1992.
44. Sanger, M. J., Greenbowe, T. J., Addressing student misconceptions concerning electron
flow in aqueous solutions with instruction including computer animations and conceptual
change strategies, International Journal of Science Education. C. 22, Sayı: 5, s. 521-534,
2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com