You are here

ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİ İÇİN REPERTUVAR SEÇME İLKELERİ

THE PRINCIPLES IN CHOOSING REPERTOIRE FOR INTERMEDIATE PIANO EDUCATİON

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Intermediate piano education is a process that skills and behaviours about piano playing learned in beginning level are developed, and techniques and behaviours in new and next step are learned. As every stage of piano education so, in being acquired to required skills and behaviours to students, one of the most important tools is choosing correct and balanced repertoire which is appropriate for student’s level. Choosing appropriate repertoire involves a carefully balancing of skills, physical ability, musical interests, pedagogical value and student’s emotional maturity. In this article, by searching the national and foreign references which are related to this subject, intermediate piano education was defined, the knowledge about behaviours, skills and techniques that have to be acquised by a student in intermediate level was given, the principles on choosing a repertoire for intermediate piano repertoire were determined and choosing appropriate repertoire’s role and the importance of the piano education were emphasized
Abstract (Original Language): 
Orta düzey piyano eğitimi, başlangıç aşamasında öğrenilen piyano çalmaya ilişkin davranış ve becerilerin geliştirildiği, yeni ve bir üst basamaktaki davranış ve tekniklerin öğrenildiği bir süreçtir. Piyano eğitiminin her aşamasında olduğu gibi, orta düzey piyano eğitiminde de istenilen davranış ve becerileri öğrenciye kazandırmada en önemli araçlardan biri, öğrencinin seviyesine uygun, dengeli, doğru “repertuvar seçimi”dir. Uygun repertuvar seçimi, becerinin, fiziksel yeterliliğin, müziksel ilginin, pedagojik değerin ve öğrencinin duygusal olgunluğunun dikkatli bir şekilde dengelenmesi ile ilgilidir. Bu makalede, ilgili kaynaklar incelenerek, piyano eğitiminin orta düzeyi tanımlanmış, bu düzeydeki bir öğrencinin kazanmış olması gereken davranış, beceri ve tekniklere ait bilgiler verilmiş, orta düzey piyano repertuvarı seçimine ilişkin ilkeler belirlenmiş, uygun repertuvar seçiminin piyano eğitimindeki yeri ve önemi vurgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

1- Winston B., K., ‘ The Development of a Multimedia Web Database for the Selection of 20th
Century Intermediate Piano Repertoire’ Doktora tezi, s. 18, Faculty of the Graduate School
of the University of Texas at Austin. 2003.
2- Aynı, s.19-21
3-Aynı, s.21-22
4- Garden S ., Mach E.., Uszler M., The Well-Tempered Keyboard Teacher, s.184, Shirmer
Books, New York, 1991.
5- Camp M. W., Teaching Piano, s.26, Alfred Publishing Co, Insc., California , USA. 1992.
6-Akyıldız O., Arseven A., Şentürk N., ‘ Müzikal Yapı Ön- bilgisinin Piyanoda Eser Seçimine
Etkisi’ 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme
Sempozyumu Bildirisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-10 Nisan 2004, Isparta.
7-Garden S ., Mach E.., Uszler M., Ön. Ver., s.186
8-Camp M. W., Ön. Ver., s.17.
9-Apfelstadt H., First Things First: Selecting Repertoire, Music Educators Journal, s.18,
Vol.87 No.1 s. 19-22, Jul, 2000.
10- Ostromencki N., Zeigler M., Some Guidelines and Sources For Choosing Repertoire,
23.1.2008 tarihinde www.pianoeducation.org adresinden alınmıştır. Son
güncelleme tarihi: 9.5.2007
11- Garden S ., Mach E.., Uszler M., Ön. Ver., s.188.
12- Gültek B., Piyano Pedagojisinin Temel Özellikleri, 23.1.2008 tarihinde
http://www.piyanoeğitimi.com/pedagoji.html adresinden alınmıştır.
13-Winston B., K., Ön. Ver., s.25.
14-Aynı, s. 24.
15- Enoch Y., Lyke J., Creative Piano Teaching, s.232, Stipe Publishing Company,
Illinois,USA. 1987.
16- Garden S ., Mach E.., Uszler M., Ön. Ver., s.216.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com