You are here

6. SINIF ORAN ORANTI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

THE MISCONCEPTIONS IN RATIO AND PROPORTION CONCEPT AMONG 6TH GRADE STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the mistake and 6th grade students’ misconception about the proportion ratio subject. The sample of the research is composed of 42 students from 6th grade who are enrolled in a public school in the Bingöl city center in the 2009-2010 academic years. Therefore, in line with the expert opinion, a diagnostic test consisting of 10 questions has been prepared to determine students’ misconceptions. According to the results of data analysis, students’ mistakes and interviews, students have misconceptions in constructing ratio –proportion concepts and the concepts that necessitate using proportional reasoning. Some recommendations for resolving these misconceptions were discussed at the end.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin oran ve orantı ile ilgili hata ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılında Bingöl ilinde bir ilköğretim okulunda 6. sınıfta okuyan 42 öğrenci ile yapılmıştır. Bu amaçla uzmanların görüşü doğrultusunda 10 sorudan oluşan bir kavram yanılgısı teşhis testi oluşturulmuştur. Verilerin analizinde, tespit edilen hatalar ve görüşmeler sonucunda, öğrencilerin oran – orantı ve bu kavramların beraber kullanılmasını gerektiren orantısal akıl yürütme kavramlarını oluşturmada, kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgılarına yönelik çözüm önerileri verilmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Pesen, C., (2002), Matematiğin estetiği üzerine.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 22, 130-134
2. Cramer, K., Post, T., & Currier, S., (1993), Learning and Teaching Ratio and Proportion:
Research Implications. In D. Owens (Ed.), Research Ideas For the Classroom (pp. 159-
178). NY: Macmillan Publishing Company.
3. Baykul, Y., (2009), İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8. Sınıflar, Ankara: Pegemakademi
4. Lamon, S.J., (1995). Ratio and Proportion Elementary Didactical Phenomenology, New
York, (168)
5. Çağlarca, S. (1996), Perspektif Resim ve Gölge Çizimi, İstanbul:İnkılâp
6. http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/Ana.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4
376734BED947CDE , 15 Haziran 2010
7. Lesh, R., Post, T.R., Behr, M., (1988), Proportional Reasoning. In H. James ve B. Merlyn (Eds.), Number Concepts and Operations in the Middle Grades, (93-119)
8. Umay, A., (2005), Kaf, Y., Matematikte Kusurlu Akıl Yürütme Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe
Üniversitesi Egitim Fakültesi, 28, (188-195)
9. İsmail, Z. (1993). Misconception in Learning Differentiation. The Proceedings of the
Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science
and Mathematics. (August 1-4, 1993). Trust: Ithaca, NY
10. İşleyen, T. Tatar, E. Akgün, L. Soylu, Y. & Işık, C. (2010). Kavram Yanılgılarının Kavrama
(Comprehension) Testi ile Tespiti. A.Baki (Ed.), 9. Matematik Sempozyumu
Sergi ve Şenlikleri Matematik ve Bilişim Çağı Özetler Kitabı.
11. Erbaş, A.K., Çetinkaya, B., Ersoy, Y., (2009), Öğrencilerin Basit Doğrusal Denklemlerin
Çözümünde Karşılaştıkları Güçlükler ve Kavram Yanılgıları, Eğitim ve Bilim,
34(152)
12. Bingölbali, E., Özmantar, M.F., (2009). İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar
ve Çözüm Önerileri, Ankara
13. Kaplan, A., Konyalıoğlu, S., (2002), Kesirde Toplama İşlemindeki Yanılgıların Tespiti,
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,No:13, 233-242
14. Akkus-Çıkla, O., Duatepe, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının orantısal akıl
yürütme becerileri üzerine niteliksel bir çalışma, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 32-40
15. Büyüköztürk, Ş. Kılıç - Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. & Demirel. F. (2010). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi yayınları.
16. Çepni, S. Bayraktar, Ş. Yeşilyurt, M. & Coştu, B. (2001). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerince
hal değişimi kavramının anlaşılma seviyelerinin tespiti, Yeni Bin Yılın Başında
Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
17. Baki, A., Kartal, T., (1998), Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerine
Cebir Bilgilerinin Karakterizasyonu, G.Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi - kış2004.
18. Kayış, A. (2009). Güvenilirlik Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli
İstatistik Teknikleri (4.Baskı) içinde (404-406). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
19. Memnun, D.S.,(2008), Olasılık Kavramlarının Öğrenilmesinde Karşılaşılan Zorluklar, Bu
Kavramların Öğrenilmeme Nedenleri ve Çözüm Önerileri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 9 (15), (89–101)
20. Alkan, R., (2009), İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Rasyonel Sayılar
Konusu ile ilgili Hata ve Kavram Yanılgılarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com