You are here

FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI İLE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING APPROACH IN SCIENCE EDUCATION ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT, AND ATTITUDES TOWARD SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the effectiveness of problem-based learning approaches in science education. Towards this aim, the effect of problem-based learning approach on 6th grade students’ academic achievement about “Matter and Heat” unit in science and technology course, and attitudes toward science and technology course were investigated. In this research pretest-posttest control group experimental design was used. The experimental group was taught by problem based learning approach while the control group was taught by traditional instruction, according to the science and technology curriculum. In the study according to the pretest-posttest control group experimental design model; Matter and Heat Unit Academic Achievement Test, and Attitudes Towards Science and Technology Course Scale were administered before and after the instructional interventions. According to the results of this study, the instruction of “matter and heat” unit with problem based learning approach was positively affected students’ academic achievement, and attitudes towards science and technology course. Regarding the results of the study, suggestions were made for future scientific researches and implementations of the problem based learning approach.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkililiğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde “Madde ve Isı” ünitesinin öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ile Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumuna etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, kontrol grubunda ise geleneksel öğrenme yöntemi kullanılarak Fen ve Teknoloji Öğretim Programı çerçevesinde uygulamalar yapılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen modeline göre Madde ve Isı Ünitesi Akademik Başarı Testi ile Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği uygulamanın başlangıcında ve bitiminde olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre “Madde ve Isı” ünitesinin probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğretimi, öğrencilerin akademik başarıları ile Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu bulgulara dayanarak probleme dayalı öğrenme yaklaşımının uygulamalarına yönelik ve ileride yapılabilecek bilimsel araştırmalara dair öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

1. Şenocak, E., ve Taşkesenligil, Y. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme ve Fen Eğitiminde
Uygulanabilirliği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13 (2) 359-366
2. Olkun, S ve Toluk, Z. (2003) İlköğretim Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık
3. Kılınç, A. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15 (2), 561-578
4. Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı.
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 185-192
5. Demirel, M. ve Turan B. A. (2010). Probleme Dayalı Öğrenmenin Başarıya, Tutuma, Bilişötesi
Farkındalık ve Güdü Düzeyine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 38, 55-66.
6. Sağır, Ş. U., Çelik, A. Y., Armağan, F. Ö. (2009). Metalik Aktiflik Konusunun Öğretimine
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 36,
283-293.
7. Açıkyıldız, M. (2004). Probleme Dayalı Öğrenmenin Fizikokimya laboratuarı Deneylerinde
Etkililiğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum
8. Harland, T. (2002). Zoology Students’ Experiences of Collaborative Enquiry in Problem
Based Learning, Teaching in Higher Education, 7(1), 3-15
9. Mayer, R.E. (2002). Invited Reaction: Cultivating Problem-Solving Skills Through Problem-
Based Approaches to Professional Development, Human Resource Development Quarterly,
13(3), 263-269 10. Yaman, S. ve Yalçın, N. (2003) Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının
Yaratıcı düşünme Becerisine Etkisi. İlköğretim-Online, 4 (1), 42-52, http://ilkögretim-
online.org.tr adresinden 21 Eylül 2008 tarihinde alınmıştır.
11. Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının
Problem Çözme ve Öz-Yeterlilik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. 29, 229-236
12. Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2002). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Hizmet Öncesi
Fen Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerine
Etkisi. http://www.fedu.metu.edu.tr adresinden 28 Temmuz 2008 tarihinde alınmıştır.
13. Saban, A. (2004). Öğrenme-Öğretme Süreci. Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Üçüncü Baskı.
Ankara: Gazi Kitabevi
14. Çiftçi, S., Meydan, A., Ektem, I. S. (2005), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Probleme Dayalı
Öğrenmeyi Kullanmanın Öğrencilerin Başarısına ve Tutumlarına Etkisi. http://www.sosyalbil.
selcuk.edu.tr adresinden 28 Temmuz 2008 tarihinde alınmıştır.
15. Çakır, Ö. ve Tekkaya, C. (1999). Problem-Based Learning and Its Application into Science
Education, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 137-144.
16. Tavukcu, K. (2006). Fen Bilgisi Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine
Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
17. Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. (2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri: I-II,
Ankara: Anı Yayıncılık.
18. İnce, E. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Olumlu
Tutum Geliştirmelerinde Ve Sınav Kaygısının Giderilmesinde Portfolyo Tekniğinin Etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
19. Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem
Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
20. Uslu, G. (2006). Ortaöğretim matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin
derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
21. Sungur, S. ve Tekkaya, C. (2006). Effects of problem based learning and traditional instruction
on self-regulated learning.The Journal of Educational Research, 99 (5), 307-317
22. Deveci, H. (2002). Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse
ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Yayımlanmış
doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
23. Sifoğlu, N. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Yapısalcı Öğrenme Ve Probleme
Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
24. Tavukcu, K. (2006). Fen Bilgisi Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine
Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
25. Özkardeş Tandoğan, R. (2006). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Aktif Öğrenmenin Öğrencilerin
Başarılarına ve Kavram Öğrenmelerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 26. Korucu, E. N. (2007). Probleme Dayalı Öğretim ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin İlköğretim
Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
27. Deveci, H. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin
Derse ilişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış
Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
28. Cantürk Günhan, B. (2006). İlköğretim II. Kademede Matematik Dersine Probleme Dayalı
Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
29. Bayrak, R. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı İle Katılar Konusunun Öğretimi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
30. Tatar, E. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Termodinamiğin Birinci Kanununu
Anlamaya Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Erzurum.
31. Pallant, J. (2001). Spss Survival Manual. Philadelphia: Open University Press.
32. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale,
NJ:Erlbaum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com