You are here

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ

A REVIEW TO TURKISH PROGRAM IN PRIMARY EDUCATION AS PART OF ORAL AND WRITTEN CULTURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study is a critical examining on the explanations, basic approach, general aims and teaching fields (basic language arts: listening, speaking, reading and writing) of Teaching Program of Turkish Course which came into effect in 2006 for secondary stage. The samples seen in the study has been broadly evaluated with its content, aim, usefulness and transformation. It has been not only commented on all of teaching fields but also given acquisitions prepared for speaking and writing skills. While the situation in the program and working style of the acquisitions on these skills have been determined, the interaction between oral and written culture has been considered and the acquisitions as part of these skills have been compared. The most significant result of the research is that basic language arts have seen as affirmation point of each other instead of that listening should be coordinated and worked up with reading and speaking with writing .
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma 2006 yılında yürürlüğe konan ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın açıklamaları, temel yaklaşımı, genel amaçları ve öğrenme alanları (temel dil becerileri: dinleme, konuşma, okuma ve yazma) üzerine yapılmış eleştirel bir incelemedir. Ele alınan bölümlerden seçilmiş örnekler; içerik, amaç, kullanışlılık ve dönüşüm yönleriyle ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Öğrenme alanlarının tümü hakkında yorum yapılması yanında asıl hedef noktası konuşma ve yazma becerilerine yönelik hazırlanmış kazanımlar olmuştur. Bu becerilere dair kazanımların programdaki konumu ve işleme mantığı belirlenirken, sözlü ve yazılı kültür etkileşimi de dikkate alınmış ve bu çerçevede oluşan çıkarımlar da karşılaştırılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan en önemli sonuç, amaç ve kazanımlar açısından dinlemenin okuma ile konuşmanın da yazma ile eş güdümlü tutulması ve işlenmesi yerine birbirlerinin teyit odağı olarak görülmeleridir.

REFERENCES

References: 

Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi
Araştırmaları. 27, 137-159.
Condon, J.C. (2003). Kelimelerin Büyülü Dünyası. İstanbul: İnsan Yayınları.
Edgü, Ferit. (1991) Niçin yazılır?. Editör: Jale Baysal vd. Yazma uğraşı İstanbul: Cem Yayınevi.
Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
Ong, W.J. (2004). Sözlü ve yazılı kültür. Çeviren: Sema Postacıoğlu Banon. İstanbul: Metis Yayınları.
Şirin, M.R. (2007). Çocuk edebiyatı kültürü. Ankara: Kök Yayıncılık.
Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. (2004). Ankara: MEB.
Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). (2009). Ankara: MEB.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com