You are here

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI İLE ÜÇ BOYUTLU CİSİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZME SÜREÇLERİ

ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ PROCESSES OF PROBLEM SOLVING ABOUT THREE DIMENSIONAL OBJECTS THROUGH DYNAMIC MATHEMATICS SOFTWARE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problem Situation: This study aims to study how elementary mathematics teacher candidates solve a problem about three dimensional objects using the GeoGebra software. Methodology: In this study, case study approach was used. Participants of the research were three teacher candidates of year three in elementary mathematics teaching program. While collecting data for the research, semi-structured interview and a problem were used. Findings: The process of finding the answer to the problem remained at the level of prediction. However, it was observed that in the process of using the GeoGebra software, the facilities that the software offers was used to solve the problem. Discussion: All of the teacher candidates have managed to find the desired angle value approximately.
Abstract (Original Language): 
Problem Durumu: Bu araştırmada; ilköğretim matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımını kullanarak üç boyutlu cisim problemlerini nasıl çözdüklerinin süreç olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını ilköğretim matematik öğretmenliği 3.sınıfa devam eden 3 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında problem ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Bulgular: Problemde sonucun bulunma sürecinin; yazılımı kullanmadan önce tahmin düzeyinde kaldığı, GeoGebra yazılımını kullanma sürecinde ise yazılımın sağladığı olanakların problemin çözümü için kullanılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sonuç: Öğretmen adayları bu süreçler sonrasında istenilen açı değerini yaklaşık olarak bulabilmişlerdir.

REFERENCES

References: 

1. Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. http://www.bie.org/
index.php/site/RE/pbl_research/29 adresinden 14 Eylül 2011 tarihinde alınmıştır.
2. Aktumen, M., Baltaci, S. ve Yildiz, A. (2011). Calculating the surface area of the water in
a rolling cylinder and visualization as two and three dimensional by means of GeoGebra .
International Journal of Computer Applications 25(1):42-46, Published by Foundation of
Computer Science, New York, USA.
3. Accascina,G. ve Rogora, E. (2006). Using Cabri 3D diyagrams for teaching geometry,
International Journal for Technology in Mathematics Education, 13(1).
4. Bako, M. (2003). Different projecting methods in teaching spatial geometry. Europen Research
in Mathematics Education III., 7. 1-9.
5. Baki, A., Kösa, T. ve Karakuş, F. (2008). Uzay geometri öğretiminde 3D dinamik geometri
yazılımı kullanımı: Öğretmen görüşleri, International Educational Technology Conference,
Anadolu University, Eskişehir.
6. Yolcu, B. ve Kurtuluş, A. (2008). 6. sınıf öğrencilerinin uzamsal görselleştirme yeteneklerini
geliştirme üzerine bir çalışma, İlkögretim Online, 9 (1), 256–274.
7. Kösa,T. ve Karakuş, F. (2010). Using dynamic geometry software Cabri 3D for teaching
analytic geometry, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1385-1389.
8. Aktümen, M., Horzum, T., Yıldız, A. ve Ceylan T. (2010). Bir dinamik matematik yazılımı:
GeoGebra ve ilköğretim 6-8. sınıf matematik dersleri için örnek etkinlikler, ISBN:
978-605-125-189-9. http://ankarageogebra.org/cms/aktumen/ekitap/ adresinden 25 Ekim
2011 tarihinde alınmıştır. 9. Hohenwarter, M. ve Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra: The case of
GeoGebra Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics,
27 (3).
10. Couco, A. A. ve Goldenberg, E. P. (1996). A role for technology in mathematics
education. Journal of Education, 178(2), 15-32.
11. Arcavi, A. ve Hadas, N. (2000). Computer mediated learning: An example of an approach.
International Journal of Computers for Mathematical Learning. 5, 25-45.
12. Aşkar, P. (1991). Bilgisayar destekli öğretim ortamı, Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde
Arayışlar I.Sempozyumu Bildiri Metinleri, İstanbul.
13. Laborde, C., Kynigos, C., Hollebrands, K. ve Strasser, R. (2006). Teaching and learning
geometry with technoloy., Handbook of Research on The Psychology of Mathematics
Education: Past, Present and Future. (pp. 275-304).Rotterdam: Sense Publishers.
14. Scher, D. (1999). Problem solving and proof in the age of dynamic geometry, Micromath,
15 (1), 24-30.
15. Harel, G. ve Sowder, L. (1998). Student proof schemes result from exploratory studies, in
A. Schoenfeld, J. Kaput and E. Dubinsky (eds.), Research in Collegiate Mathematics III
(pp. 234-282). American Mathematical Society.
16. Olive, J. (2002). Implications of using dynamic geometry technology for teaching and
learning. In: M. Saraiva, J. Matos, I. Coelho, (Eds.) Ensino e Aprendizagem de Geometria.
Lisbon: SPCE. http://www.spce.org.pt/sem/JO.pdf adresinden 27.09.2011 tarihinde
alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com