You are here

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN DAVRANIŞLARININ ETİK İLKELERE UYGUNLUĞU

ACCORDANCE OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS’ BEHAVIORS WITH THE CODE OF ETHICS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to determine to what extent public school principals behave in accordance with the code of ethics. Within this purpose, the perceptions of elementary school principals, teachers and supervisors are examined. As a total of 696 participants, including 559 teachers, 106 supervisors and 31 school principals participated in the study. The results of the study showed that school principals were found to behave in accordance with the code of ethics as perceived by teachers and principals. Supervisors perceived that school principals behave in accordance with only the code of ethics related to respect factor. They didn’t agree that principals behave in accordance with the code of ethics related to tolerance, justice, responsibility, honesty and democracy factors. Unlike their senior colleagues, novice teachers and supervisors were found to perceive that school administrators behave more strongly in accordance with the code of ethics.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, kamu ilköğretim okulu müdürlerinin etik ilkelere ne derecede uygun davrandıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla İstanbul ili Avrupa yakasındaki ilköğretim okulu müdürlerinin, öğretmenlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin algılarına başvurulmuştur. Araştırmaya 559 öğretmen, 106 müfettiş ve 31 okul müdürü olmak üzere toplamda 696 kişi katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler ve müdürlere göre okul müdürlerinin etik ilkelere uygun davrandıkları belirlenmiştir. Müfettişlerin algılarına göre ise müdürler sadece saygı boyutundaki etik ilkelere uygun davranmaktadır. Müfettişler, okul müdürlerinin hoşgörü, adalet, sorumluluk, dürüstlük ve demokrasi boyutlarındaki etik ilkelere az uygun davrandıklarını algılamışlardır. Meslekte yeni olan öğretmenlerle müfettişler, kıdemli olanlara göre müdürlerin etik ilkelere daha çok uygun davrandıklarını belirtmektedirler.
503-518

REFERENCES

References: 

1. Shapiro, J. P., ve Stefkovich, J. A. Ethical Leadership and Decision Making in Education:
Applying Theoretical Perspectives to Complex Dilemmas. New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2001.
2. Seyyar, A. Ahlak Terimleri (Ansiklopedik Sözlük). İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2003.
3. Owens, J. Ethical Theory and Business Decisions. Washington: Management Education Ltd., 1982.
4. Gensler, H. J. Ethics: A Contemporary Introduction. İkinci Basım. New York: Routledge
Imprint, 2000.
5. Daniel, R. E. Ethics in Educational Administration: That Which is Expected vs. That
Which is Required. Yayımlanmamış Doktora Tezi. University of North Carolina, Faculty
of the Graduate School. North Carolina, 2001.
6. Denig, S. J. ve Quinn, T. “Ethical dilemmas for school administrators”. High School Journal.
Vol: 84, No: 4, 2001.
7. Taymaz, H. Okul Yönetimi. Yedinci baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2003.
8. Jones, G. R. Organizational Theory, Design, and Change: Text and Cases. Dördüncü Yazılış.
New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004.
9. Gümüşeli, A. İ. “Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları”. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:28 (Güz-2001), ss.531-548.
10. Calabrese, R. L. “Ethics for Principals”, The Educational Digest. Vol:54, No:7. March 1989.
11. Hürriyet. 12 Eylül 2006.http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5812375
12. Milliyet. 7 Ekim 2006. www.milliyet.com/2006/10/07/guncel/agun.html
13. Milliyet. 5 Mart 2003. www.milliyet.com/2003/03/05/yasam/yas07.html
14. Zaman. 18 Şubat 2007. www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=501817 15. Aydın, İ. Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Doçentlik Tezi.
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1997.
16. Kınay, Sibel. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik İlkelere Bağımlılık Düzeylerinin
Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi.
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.
17. Küçükkaraduman, E. İlköğretim Okul Müdürlerinin Etik Davranışlarının İncelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
18. Güngör, Hasan Ferhat. “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Yeterlik Standartlarına
İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri”. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
19. Klinker, J. L. F. An analysis of responses to ethical narratives by state principals of the
year. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Iowa State University, 2000.
20. Clark, S. B. A Study To Determine The Ethical Values Of School Superintendents Within
The State Of Illionis. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The Graduate School of Southern
Illionis University, 2005.
21. Kıranlı, S. Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Etik İlkeleri Uygulama ve Etik İkilemleri Çözümleme
Yeterliliği.Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com