You are here

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAZIRLADIĞI SORULARIN YENİDEN YAPILANDIRILAN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE QUESTIONS PREPARED BY TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to evaluate the questions prepared by Turkish language teacher candidates related to the texts from different literary genres in terms of the revised Bloom’s taxonomy. In the study, document review method was used. The study sample included the fourth-grade students of Turkish Language teaching department under the Faculty of Education of Karadeniz Technical University. The sample group was given three texts from different genres and asked to prepare questions related to them. 34,6% of the questions were prepared at the remembering level, 45,9% at the understanding level, 3,2% at the applying level, 1,3% at the analysing level, 10,4% at the evaluating level and 4,5% at the creating level. It was determined that teacher candidates prepared more questions at the remembering and understanding levels. It was seen that in the dimension of knowledge the questions directed to factual and conceptual information predominated. It was determined that teacher candidates were not able to prepare questions that could develop the higher order thinking skills of the students.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının farklı edebi türlerdeki metinlerle ilgili hazırladıkları soruların yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem grubuna farklı türlere ait üç metin verilip bunlarla ilgili sorular hazırlamaları istenmiştir. Soruların % 34,6’sı hatırlama, % 45,9’u anlama, % 3,2’si uygulama, % 1,3’ü çözümleme, % 10,4’ü değerlendirme ve % 4,5’i yaratma kategorisine göre hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarının daha çok hatırlama ve anlama düzeyinde soru hazırladıkları belirlenmiştir. Bilgi boyutunda olgusal ve kavramsal bilgiye yönelik soruların ağırlıklı olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilecek sorular hazırlayamadıkları belirlenmiştir.
965-982

REFERENCES

References: 

1. Chomsky, N. (2009). Bilgi Sorunları ve Dil, (Çev. Veysel Kılıç). İstanbul: bgst Yayınları.
2. Süğümlü, Ü. (2009). Dil bilgisi öğretiminde senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının etkililiği:
kelime türleri örneği. Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi,
Sakarya.
3. Calp, M. (2005). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi.
4. Vardar, B. (1980). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.
5. Özbay, M. (2009). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.
6. Yıldız, C. (2008). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi.
Ankara: Pegem Akademi. 7. Güney, N., Aytan, T., Gün, M. (2010). Türkçe öğretmeni özel alan yeterlilikleri ile ilköğretim
ikinci kademe Türkçe öğretim programı ilişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 3 (10), 286-315.
8. Güneyli, A. (2008). Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması (Ankara
üniversitesi örneği), Millî Eğitim, 179, 82-92.
9. MEB, (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
10. Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
11. Coşkun, E., Taş, S. (2008). Ders kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının
değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
5 (10), 60-74.
12. Çeçen, M. A., Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin
tür ve tema açısından incelenmesi, Millî Eğitim,173, 39-49.
13. Özbay, M. (2010). Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap.
14. Büyükalan, S. (2007). Soru Sorma Sanatı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
15. Sönmez, V. (2009). Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
16. Ün Açıkgöz, K. (2009). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık.
17. Akyol, H. (2011). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
18. Özden, Y. (2009). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi.
19. İşman, A., Eskicumalı, A. (2001). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Adapazarı: Değişim
Yayınları.
20. Ayvacı, H.Ş., Şahin, Ç. (2009). Fen bilgisi öğretmenlerinin ders sürecinde ve yazılı sınavlarda
sordukları soruların bilişsel seviyelerinin karşılaştırılması, Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 441-455.
21. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
22. Hanna, W. (2007). The new Bloom’s taxonomy: ımplications for music education, Arts
Education Policy Review, 108 (4), 7-16.
23. Başbay, M. (2007). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde
projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi, Ege Eğitim Dergisi, 8 (1), 65-88.
24. Ayvacı, H.Ş., Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre
fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi, Türk Fen Eğitim Derisi, 7 (1), 13-25.
25. Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: an overview, Theory Into
Practice, 41 (4), 212-264.
26. Anderson, L. W., Krathwohl, D.R. (2010). Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme İle İlgili
Bir Sınıflama, (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Pegem Akademi.
27. Green, K. H. (2010). Matching functions and graphs at multiple levels of Bloom’s revised
taxonomy, PRIMUS, 20 (3), 204-216. 28. Fergusan, C. (2010). Using the revised taxonomy to plan and deliver team-taught, ıntergrated,
thematic units, Theory Into Practic, 41 (4).
29. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com