You are here

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ

EVALUATION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER CANDITATES’ DESIRE TO IMPROVE THEMSELVES IN TERMS OF OCCUPATIONAL EFFICACY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at determining the desire of pre-service foreign language teachers to improve themselves in terms of professional development. The study was conducted on a total number of 178 fourth year students attending English, German and French teacher education departments at Dokuz Eylül University. A questionnaire was used to understand whether gender and department have an effect on their desire to improve themselves. According to the t-test scores applied to the findings, gender was not effective on their desire for self improvement. The study also revealed that pre-service German language teaching applicants had lower motivation to improve themselves in terms of professional development in comparison with preThis study aims at determining the desire of pre-service foreign language teachers to improve themselves in terms of professional development. The study was conducted on a total number of 178 fourth year students attending English, German and French teacher education departments at Dokuz Eylül University. A questionnaire was used to understand whether gender and department have an effect on their desire to improve themselves. According to the t-test scores applied to the findings, gender was not effective on their desire for self improvement. The study also revealed that pre-service German language teaching applicants had lower motivation to improve themselves in terms of professional development in comparison with preThis study aims at determining the desire of pre-service foreign language teachers to improve themselves in terms of professional development. The study was conducted on a total number of 178 fourth year students attending English, German and French teacher education departments at Dokuz Eylül University. A questionnaire was used to understand whether gender and department have an effect on their desire to improve themselves. According to the t-test scores applied to the findings, gender was not effective on their desire for self improvement. The study also revealed that pre-service German language teaching applicants had lower motivation to improve themselves in terms of professional development in comparison with preservice French and English language teaching applicants. The findings and results of the study help foreign language teachers and teacher candidates to develop their visions throughout their careers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretmen adaylarının kendilerini geliştirme isteklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda yabancı dil öğretmen adaylarının mesleki gelişim istekleri cinsiyet ve bölüm farkları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu araştırmada Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği’nde son sınıfta okuyan 178 öğrenciye uygulanan ölçek sonuçları yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan yabancı dil öğretmen adaylarının kendilerini geliştirme isteklerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile incelenmiş ve gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Yapılan scheffe testi sonucunda, Almanca Öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının kendilerini geliştirme isteklerinin, Fransızca ve İngilizce öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarından düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı Dil öğretmen adaylarının kendilerini geliştirme isteklerini değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmanın bulgu ve sonuçları, yabancı dil öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına katkıda bulunması açısından önem taşımaktadır.

REFERENCES

References: 

1. Akyeampong, K., ve Lewin, K. M. (2002). From student teachers to newly qualified teachers
in Ghana: insights into becoming a teacher. International Journal of Educational
Development 22, 339-352.
2. Ataünal, A. (2003). Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen? Milli Eğitim Vakfı Yayınları No: 4,
Ankara.
3. Aydoğan, İ., ve Çilsal, Z. (2007). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci (Türkiye
ve diğer ülkeler). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22(1), 179-197.
4. Bondi, M. (1999). Language Awareness and EFL Teacher Education. P. Faber, W. Gewehr,
M. J. Rayal ve A. J. Peck (Ed.), English Teacher Education in Europe: New Trends and
Developments (pp. 91-107). Frankfurt: Peter Lang.
5. Brookhart, S. M., ve Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates.
Review of Educational Research, 62, 37-60.
6. Cooper, T. C. (2004). How Foreign Language Teachers in Georgia Evaluate their Professional
Preparation: A Call for Action. Foreign Language Annals, 37(1).
7. Covino, E. A., ve Iwanicki, E. (1996). Experienced teachers: Their constructs on effective
teaching. Journal of Personel Evaluation in Education, 11, 325-363. 8. Çakmak, M. (2009). Prospective Teachers’ Thoughts on Characteristics of an “Effective
Teacher”. Education and Science, 34 (153), 74-82.
9. Çapa, Y., ve Çil, N. (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının
Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi 18, 69-73.
10. Darling-Hammond, L. (1998). Teacher Learning That Supports Student Learning. Educational
Leadership, 55(5)
11. Darling-Hammond, L., Berry, B., ve Thoreson, A. (2001). Does teacher certification matter?
Evaluating the evidence. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23(1), 57-77.
12. Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st Century Teacher Education. Journal of
Teacher Education, 57(3), 300-314.
13. Ertürk, M. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Geliştirme
İsteklerinin Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneği) Kuramsal Eğitimbilim 2(2),
44-59.
14. Ferguson, P., ve Womack, S. T. (1993). The impact of subject matter and education coursework
on teaching performance. Journal of Teacher Education, 44(1), 55-63.
15. Gürşimşek, I. (1998). Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14, 25-28.
16. Hanushek, E. (1971). Teacher characteristics and gains in studeny achievement: Estimation
using micro data. American Economic Review, 61(2), 280-288.
17. Malderez, A., Hobson, A. J., Tracey, L., ve Kerr, K. (2007). Becoming a student teacher:
core features of the experience. European Journal of Teacher Education, 30(3), 225-248.
18. Mori, T. (1965). Structure of motivations for becoming a teacher. Journal of Educational
Psychology, 56(4), 175-183.
19. Nunan, D. , ve Richards, J. C. (Ed) (1990). Second Language Teacher Education, Cambridge
University Pres, UK.
20. Peyton, J. K. (1997). Professional development of foreign language teachers. Center for
Applied Linguistics: ERIC Digest.
21. Southeast Center for Teaching Quality (SECTQ). (2003). How do teachers learn to teach
effectively? Quality indicators from quality schools. Teaching Quality in the Southeast:
Best Practices and Policies, 7(2), 1-2.
22. Stronge, J. H. (2007). Qualities of Effective Teachers, Association for Supervision and
Curriculum Development, Virginia, USA.
23. Şişman, M. (2002). Öğretmenliğe Giriş. Pegema Yayıncılık. Ankara
24. Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen Yeterlikleri. Adım Okan Matbaacılık, Ankara.
25. Weinstein, C. S. (1990). Prospective elementary teachers’ beliefs about teaching: Implications
for teacher education. Teaching and Teacher Education, 6, 279-290.
26. Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Eğitim Dergisi 27(1), 155-167.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com