You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI “BİREYSEL ÇALGI” DERSİ HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN 3. ve 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE VIEWS OF THIRD AND FOURTH CLASS STUDENTS ABOUT THEIR LEVELS ON REALIZING THE GOALS OF ‘’INDIVIDUAL INSTRUMENT’’ LECTURE IN MUSIC EDUCATION DEPARTMENT OF EDUCATION FACULTY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
When examined historically, it has been continually required that the activities in all education areas should be formed more emprically in all society forms. This requirement also indicates that the activities aiming to discover and improve the the talents of the individuals should be done emprically in the areas based on arts education. Being one of the important branches of phonetic arts education, music education has musical instrument education that is one of the important dimensions of it. Playing musical instrument is the coordination of physico motor, cognitive and sensory behaviours. Planed and scheduled teaching process is required to play a musical instrument thoroughly. Our study aims to find out, to what extend “individual musical instrument course” reaches its overall aims in the program of the department of music education in education faculty, one of the institutions providing vacational music education. This is a descriptive study which describes the existing situation. The participants of the research consist of 124 students in 3th and 4th year who study at Education faculties, Music education departments of Pamukkale Unversity, Adnan Menderes University and Muğla University in 2011-2012. The data is collected by using a scale which is prepared by the reseracher. The Cronbah Alpha reliability co-efficient of the scale is 0.89. the results of the study reveals that ‘ individual musical instrument’ course has reached its aims at a high level.
Abstract (Original Language): 
Tarihsel olarak baktığımızda, eğitimin, tüm toplum biçimlerinde ve eğitimin bütün alanlarındaki faaliyetlerinin giderek daha bilimsel temellere oturtulması gereğiyle karşılaşmaktayız. Bu zorunluluk, sanat eğitimine dayalı alanlarda, bireylerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi açısından yürütülen faaliyetlerin bilimsel bir temelde ele alınıp yürütülmesi gereğini de ortaya koymaktadır. Fonetik sanatlar eğitiminin önemli dallarından olan müzik eğitiminin önemli boyutlarından biri çalgı eğitimidir. Çalgı çalma, psiko-motor, bilişsel ve duyuşsal davranışların bir koordinasyonudur. Çalgı çalmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, planlı ve programlı bir öğretim sürecini gerektirmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan olan Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programında yer alan “bireysel çalgı” dersi hedeflerinin hangi düzeylerde gerçekleştiği, araştırmamızın problemini oluşturmaktadır. Çalışma, mevcut durumun saptanmasına ilişkin betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 124 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçekle elde edilmiştir. Ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinden elde edilen bulgular, “bireysel çalgı” dersi hedeflerinin iyi bir düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymuştur

REFERENCES

References: 

Akbulut, E (1996). Keman Öğretim Programında Öngörülen Temel Hedeflerin Gerçekleşme
Durumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1996 s. 3, Erzurum
Karasar, N (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi. s.77, Ankara
Balcı, A (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. PegemA Yayıncılık s.125, Ankara
Yıldız, N (1986). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Anaçalgı Keman
Eğitiminin Programlar Yönünden İncelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mart 1986 s.3, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com