You are here

ANİMASYON KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, ÖĞRENİLEN BİLGİLERİN KALICILIĞINA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF USE OF ANIMATIONS ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS, RETENTION OF THE KNOWLEDGE LEARNED, AND THE SCIENTIFIC PROCESS SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted to determine the effect of the use of the animation on the academic achievements of the students, retention of this achievement, and the development of scientific process skills in the unit of particle structure of matter of the science and technology course of the 6th grade basic education and to find out the student’s views. The sampling of the research was made up of by 40 students studying in a primary school in the city centre in Erzurum who were divided into Experiment Group (EG) (n=20) and Control Group (CG) (n=20 ). The study was carried out in 2010-2011 education year. While animation assisted student centred teaching approach was used with the students in the experiment group, student centred teaching approach was used with the students in the control group. As a result of the study, it was found that the use of animation in the basic education 6th grade science and technology course in the unit of particle structure of matter had positive effects on the academic achievements of the students, retention of this achievement, and the development of scientific process skills. Moreover, it was determined that the students in the experiment group expressed positive views about the use of animations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; ilköğretimin altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin tanecikli yapısı ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, bu başarılarının kalıcılığına, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisini belirlemek ve çalışma kapsamında kullanılan animasyonlar hakkındaki öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum merkezde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören Deney Grubu (DG) (n=20) ve Kontrol Grubu (KG) (n=20 ) olmak üzere 40 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma; 2010- 2011 öğretim yılında gerçekleşmiştir. Deney grubu öğrencilerine animasyon destekli öğrenci merkezli öğretim, kontrol grubundaki öğrencilere ise öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin tanecikli yapısı ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerinin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine olumlu yönde etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deney grubundaki öğrencilerin animasyonların kullanımına karşı olumlu görüşler oluşturduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1- Özmen, H., (2007). Üniversite öğrencilerin in kimyasal bağlanma konusunu
anlama ve yanılgılarını gidermelerine bilgisayar destekli öğretimin etkisi, Milli
Eğitim Dergisi, 175,185-194.
2- Zaman , S., (2006). Mitoz ve mayoz bölünme konusunda geliştirilen bilgisayar
destekli öğretim metaryalinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi , Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
3-Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. Kademe
öğretmen kitabı. Pegem A yayıncılık, Ankara.
4- Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A Development Approach.
Thomson Delmar Learning, USA.
5- Daşdemir, İ., (2012). Kuvvet ve hareket ünitesinde, animasyon kullanımının öğrencilerin
akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç
becerilerine etkisi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 77-87.
6- Taber, K. S. (2002). Alternative conceptions in chemistry-prevention, diagnosis
Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen ... 1299
October 2013 Vol:21 No:4 (Special Issue) Kastamonu Education Journal
and cure. The Royal Society of Chemistry, Theoretical background, London.
7- Yaman, M. ve Soran, H., (2000). Türkiye’de Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji
Öğretiminin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
18, 229-237.
8- Yiğit, N. ve Akdeniz, A. R., (2000). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Materyallerin
Geliştirilmesi: Öğrenci Çalışma Yaprakları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi
Kongresi, H.Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara, 711-716.
9- Wu, H. K., Krajcik, J. S., & Soloway, E. (2001). Promoting understanding of
chemical representations: students’ use of a visualization tool in the classroom.
Journal of Research in Science Teaching, 38 (7), 821-842
10- Merritt, J., Shwartz, Y., & Krajcik, J., (2007). Middle school students’ development
of the particle model of matter. Annual Meeting of the National Association
for Research in Science Teaching, New Orleans.
11- Ardac, D., & Akaygun, S. (2004). Effectiveness of multimedia based instruction
that emphasizes molecular representations on students’ understanding of chemical
change. Journal of Research in Science Teaching, 41(4), 317–337
12- Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki
konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
13- Jacobson, M. J., & Kozma, R. B. (2000). Innovations in science and mathematics
education. Advanced designs for technologies of learning, New Jersey,
London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
14- Burke, K. A., Greenbowe, T. J., & Windschitl, M. A. (1998). Developing and
using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical
Education, 75(12), 1658–1661.
15- Ben-Zvi, R., Eylon, B., & Silberstein, J. (1987). Students’ visualization of a
chemical reaction. Education in Chemistry, 24(3), 117-120.
16- Gabel, D. L., Samuel, K. V., & Hunn, D. (1987). Understanding the particulate
nature of matter. Journal of Chemical Education, 64 (8), 695–697.
17- Ayas, A. ve Özmen, H (2002). Lise öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı
kavramın anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 19(2), 45-60.
18- Ayas, A., Özmen, H. ve Çoştu, B. (2002). Lise öğrencilerinin buharlaşma kavramı
ile ilgili anlamalarının belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14, 74-84.
19- Akdeniz, A.R. (2008). Problem çözme, bilişsel işlem ve proje yönteminin fen öğretiminde
kullanımı. Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretim. Pagem
Akademi, 7. Baskı, 127-155, Trabzon
1300 İkramettin DAŞDEMİR...
Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi
20-Aksoy, G. ve Doymuş, K. (2011) Fen ve teknoloji dersinin laboratuvar öğretiminde
işbirlikli öğretimin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
13(1), 107-122.
21- Aksoy, G. (2011). Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Deneyleri Anlamalarına
Okuma-Yazma-Uygulama ve Birlikte Öğrenme Yöntemlerinin Etkileri.
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Erzurum.
22- Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin
akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
23- Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım,15.
Baskı, Ankara.
24- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-
Based Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, Boston, MA.
25- Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi
öğretim programlarının bilimsel süreç becerileri yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
26- Şenyüz, G. (2008). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2005 yılı fen ve teknoloji dersi
Öğretim programlarında yer alan bilimsel süreç becerileri kazanımlarını tespiti
ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
27- Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin
fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi
Dergisi, 1(2),103-115.
28- Ayas, A. ve Çepni, S. (1997). Kimya öğretimi. YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet
Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara
29- Russell, J. W., Kozma, R. B., Jones, T., Wykoff, J., Marx, N., & Davis, J.,
(1997). Use of simultaneous-synchronized macroscopic, microscopic, and symbolic
representations to enhance the teaching and learning of chemical concepts.
Journal of Chemical Education, 74(3), 330-334.
30- Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students
conceptions animation of the solution process of table salt. Journal of Science
Education and Technology, 10 (1), 73-92.
31- Yang, E., Andre, T., & Greenbowe, T. J. (2003). Spatial ability and the impact
of visualization animation on learning electrochemistry. International Journal of
Science Education, 25(3), 329 – 349.
32- Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime
katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421-430.
Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen ... 1301
October 2013 Vol:21 No:4 (Special Issue) Kastamonu Education Journal
33- Bunce, D. M., & Gabel, D. (2002). Differential effects on the achievement of
males and females of teaching the particulate nature of chemistry. Journal of
Research in Science Teaching, 39 (10), 911–927.
34-Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8.sınıf harfli ifadelerle işlemlerin
öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine
öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2) ,
339-358.
35-Mayer, R., & Anderson R.B. (1991). Animation need narration: An experimental
test of dual coding hypothesis. Journal of Education Psychology,83,4, 484-490.
36- Doymus, K., Simsek, U., & Karacop, A. (2009a). The effects of computer animations
and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level
learning of states of matter. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal of Educational
Research, 36, 109-128.
37- Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen teknoloji toplum çevre ilişkisini
algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
38- Tasker, R., & Dalton, R. (2006). Research into practice: Visualization of the
molecular world using animations. Chemistry Education Research and Practice,
7(2), 141–159
39- Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama
becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
40- Reid, N., & Serumola, L. (2007). Scientific enquiry: The nature and place of experimentation,
Some recent evidence. Journal of Science Education, 7(2), 88-94

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com