You are here

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME VE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE OPINIONS OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS ON MATHEMATICAL THINKING AND DEVELOPING STUDENTS’ MATHEMATICAL THINKING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the opinions of pre-service mathematics teachers on mathematical thinking and developing students’ on mathematical thinking. The study is a part of a comprehensive research conducted by using case study, which is one of the qualitative research methods. The participants of the study are four pre-service mathematics teachers studying in the final grade in an education faculty. The data of the study was collected through semi-structured interview form. Following the individual interviews, a group meeting was conducted. Data was analyzed using the content analysis. From data analysis it was determined that pre-service teachers agreed on being attentive in the subjects like making associations with daily life, problem solving and effective questioning in order to develop students’ mathematical thinking. In line with the results obtained some suggestions are presented.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının matematiksel düşünme ve öğrencilerin matematiksel düşünmelerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılarak yürütülen kapsamlı bir çalışmanın bir parçasıdır. Araştırmanın katılımcıları bir eğitim fakültesinin son sınıfında öğrenim gören 4 matematik öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıca bireysel görüşmelerin ardından bir grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinden öğretmen adaylarının matematiksel düşünmenin geliştirilmesi için günlük hayatla ilişkilendirme, problem çözme, etkili soru sorma gibi konulara özen göstermeleri gerektiği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Bukova Güzel, E. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının matematik öğretmen adaylarının
matematiksel düşünme süreçlerine olan etkisi. eJournal of New World Sciences Academy,
3(4), 678-688.
Burton, L. (1984). Mathematical thinking: The struggle for meaning. Journal for Research in
Mathematics Education, 15(1), 35-49.
Cai, J. (2002). Assessing and understanding U.S. and Chinese students’ mathematical thinking.
ZDM, 34(6), 278-290.
Cooper, S. (2009). Preservice teachers’ analysis of children’s work to make instructional decisi1502
Berna TATAROĞLU TAŞDAN, Adem ÇELİK, Ayten ERDURAN ...
Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi
ons. School Science and Mathematics, 109(6), 355-362.
Crespo, S. (2000). Seeing more than right and wrong answers: Prospective teachers’ interpretations
of students’ mathematical work. Journal of Mathematics Teacher Education, 3,
155-181.
Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (4.Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Dreyfus, D. (1990). , (2003, Kasım 4)
Dunlap J. (2001). Mathematical thinking, (2003, Kasım 4)
Even, R. ve Tirosh, D. (2008)., In L. D. English (Eds.), Handbook of Teacher Knowledge And
Understanding Of Students’ Mathematical Learning and Thinking International Research in
Mathematics Education (2nd Edition, pp. 202-222). New York: Routledge.
Fraivillig, J. L., Murphy, L. A. & Fuson, K. C. (1999). Advancing children’s mathematical thinking
in Everyday Mathematics Classrooms. Journal for Research in Mathematics Education.
30(2), 148-170.
Henderson, R. (2002). ,
(2003, Kasım 4)
Lutfiyya, L.A. (1998). Mathematical thinking of high school in Nebraska. Int. J. Math. Edu. Scı.
Technol., Vol. 29, No. 1, 55-64.
Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (2010). Thinking Mathematically (Second Edition). Harlow
England: Pearson Education Limited.
McLeman, L. K., ve Cavell, H. A. (2009). Teaching fractions. Teaching Children Mathematics,
15(8), 494-501.
Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Ortaöğretim Matematik ( 9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Dersi Öğretim
Programı & Ortaöğretim Seçmeli Matematik ( 9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Dersi Öğretim Programı,
Ankara. (2011, Şubat 7)
Moss, E. R. (2009). Preservice teachers’ identity development and participation in a video club
focused on mathematical thinking. Doctor of Philosophy Dissertation, Purdue University,
West Lafayette, Indiana.
National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and Standarts for School Mathematics,
Reston, VA: NCTM.
Nunokawa, K. (2005). Mathematical problem solving and learning mathematics: what we expect
students to obtain, Journal of Mathematical Behavior, 24, 325–340.
Olkun, S., Toluk Uçar, Z. (2004). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (Genişletilmiş
3. baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
Polya, G. (1997). Nasıl Çözmeli. Çev: F. Halatçı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Philipp, R. A. (2008). Motivating prospective elementary school teachers to learn mathematics
by focusing upon children’s mathematical thinking. Issues in Teacher Education. 17(2),
7-26.
Solso, R.L., Maclin, M.K., & Maclin, O.H. (2007). Bilişsel Psikoloji (Çev. A. Ayçiçeği-Dinn).
İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara:
Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com