You are here

SINIF VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARININ İNCELENMESİ

EXAMINING MATHEMATICS ANXIETY OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL AND PROSPECTIVE PRIMARY MATHEMATICS TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine mathematics anxiety levels of prospective primary school teachers and prospective primary mathematics teachers and whether their mathematics anxiety differs according to some variables by assessing the mathematics anxiety from different aspects. The data of this study have been gathered by Mathematics Anxiety Scale (MAS). The study has been conducted with 328 prospective teachers who are studying at the department of primary school education and the department of primary mathematics education in a university. When the data have been analyzed, it has been found that their mathematics anxiety is generally at a low level. When the mathematics anxiety has been assessed from different aspects, however, it has been found that prospective teachers’ anxiety levels of arithmetical computation, mathematical self-adequacy and mathematical interpretation anxiety are at a medium level while the other anxiety levels are at a low level. Furthermore, it has been determined that there is no significant difference of their anxiety according to department of them, second-year prospective teachers have higher mathematics anxiety compared to fourthyears and female prospective teachers have more mathematics anxiety than males.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı sınıf ve ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kaygılarını farklı boyutlardan ele alarak öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerini ve bazı değişkenlere göre matematik kaygılarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın verileri Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ) yardımıyla elde edilmiştir. Araştırma, bir üniversitenin sınıf ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 328 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veriler analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının genel olarak matematik kaygılarının düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının matematik kaygıları farklı boyutlardan ele alındığında, öğretmen adaylarının aritmetik işlem, matematik özyeterlilik ve matematik yorumlama kaygılarının orta seviyede olmasına karşın diğer boyutlardaki kaygıların düşük seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğretmen adaylarının matematik kaygılarının öğrenim gördükleri bölümlere göre farklılaşmadığı, ikinci sınıftaki öğretmen adaylarının matematik kaygılarının dördüncü sınıftakilere göre daha fazla olduğu ve kadın öğretmen adaylarının erkeklere göre daha fazla matematik kaygısı taşıdıkları belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Altun, M. (1997). Matematik öğretimi (4. baskı). Bursa: Erkam Matbaacılık.
2. Bulut, S. (1994). Matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler. TED XII. Öğretim
Toplantısı Bildirileri
Sınıf ve İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik ... 1519
October 2013 Vol:21 No:4 (Special Issue) Kastamonu Education Journal
3. Baykul, Y. (1987). Matematik Öğretimi Yönünden Okullarımızdaki Durum, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 154-168.
4. Tıraş, Ş. (1999). Öğrenme-Öğretme Açısından Matematik Öğretmenlerinin Yeterliliği ve
Etkili Olma Düzeyleri. D.E.Ü. Buca eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11, İzmir.
5. Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleşmesindeki engellerden biri: kaygı
ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 89-107.
6. Zavlovsky, C. (1994). Fear of math:how to get over it and get on with your life. New Broncwick:
Rutgers University Press.
7. Tobias, S. (1993). Overcoming math anxiety. New York: W. W. Norton & Company.
8. Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. F. Ü. Fen ve Mühendislik
Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448.
9. Betz, N. E. (1977). Math anxiety: what is it? Meeting of the American Psychological
Association’da sunulmuş bildiri. San Francisco.
10. Richardson, F. C. ve Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric
Data. Journal of Counseling Psychology, 19, 551–554.
11. Keçeci, T. (2011). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. II. International Conference
on New Trends in Educational on Their Imlications sunulan bildiri. Antalya.
12. White, P. J. (1997). The Effects Of Teaching Techniques And Teacher Attitudes On Math
Anxiety In Secondary Level Students. Eric Document Dissertation, ED 411 151.
13. Benson, J. (1989). Structural components of statistical test anxiety in adults: an explatory
model. Journal of Experimental Education, 57, 247-261.
14. Cooper, S., & Robinson, D. (1991). The relationship of mathematics self efficacy beliefs to
mathematics anxiety and performance. Measuraments and Evalution in Conselling, 24, 5-11.
15. Betz, N. E. (1978). Prevalence, distribution and correlates of mathematic anxiety. Journal of
Research in Mathematic Education, 25, 33-46.
16. Erden, M., & Akgul, S. (2010). Predictive Power of mathematics Anxiety and Perceived
Social Support from Teacher for Primary Students’ Mathematics Achievement. Journal of
Theory and Practice in Education, 6(1), 3-16
17. Hembree, R. (1990). The nature, effects and relief of mathematics anxiety. Journal of Consulling
Psychology, 25, 151-15.
18. Zeidner, M. (1991). Statistic and mathematics anxiety in social science students: some interesting
parallels. British Journal of Educational Psychology, 61, 319-328
19. Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeğinin
geliştirilmesi ve matematik kaygısına ilişkin bir değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
20. Faust, N. M. (1992). Analysis of psychological reactivity in mathematics anxiety. Unpublished
Phd Thesis, Bowling Green University.
21. Neale, D. (1969). The role of attitudes in learning math. Arithmetic Teacher, 631-640.
22. Kulm, G. (1980). Research on Mathematics Attitudes. Research in Mathematics Education,
356-387.
23. Lazarus, M. (1974). Mathophobia: some personel speculations. National Elementary principal,
53, 16-22.
24. Baydar, S., & Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili
inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
3(5).
1520 Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN ...
Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi
25. Norwood, K. S. (1994). The effect of instructional approach on mathematics anxiety and
achievement. School science and mathematics, 94(5), 248-254.
26. Vitasari, P., Herawan, T., Wahab, M. N. A., Othman, A., & Sinnadurai, S. K. (2010). Exploring
mathematics anxiety among engineering students. Procedia Social and Behavioral
Science, 8, 482-489.
27. Mcmillan, J.H., & Schumacher, S. (2001). Research in education. A conceptual introduction
(5th ed.). New York: Addison Wesley Longman Inc.
28. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel
araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
29. Dew, K. M. H., Galassi, J. P., & Galassi, M. D. (1984). Math Anxiety: Relation With Situational
Test Anxiety, Performance, Physiological Arousal, and Math Avoidance Behavior.
Journal of Counseling Psychology, 31, 580–583.
30. Brush, L. R. (1978). A validation study of the mathematical anxiety rating scale (MARS).
Educational and Psychological Measurement, 38, 485–490.
31. Sırmacı, N. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Matematiğe Karşı Kaygı ve Tutumlarının İncelenmesi:
Erzurum Örneği. Eğitim ve Bilim, 32, 53-70.
32. Olson, J. F. (1985). Causes and Correlates of Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement:
A Path Analytic Approach. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Nebraska.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com