You are here

DOĞRU AKIM DEVRELERİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF COMPUTER ASSISTED TEACHING ON THE SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHER CANDIDATES’ ACHIEVEMENT IN THE DIRECT CURRENT CIRCUITS TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it has been researched the effect of computer assisted teaching on the science and technology teacher candidates’academic achievement in the direct current circuits teaching by compared with traditional teaching methods that are simple expression and question and answer teaching methods. An equal control and experimental group from totally 60 students have been constituted among the students who currently studying at Department of Science Education, Faculty of Education in Kastamonu University, during 2010–2011 academic year of the spring term. An achievement test, about direct current circuit, including 15 questions has been used for the purpose of gathering data. While the control group has been taught direct current circuit subject with traditional teaching methods, the experimantal group has been taught the same subject with computer assisted teaching method for 4 weeks. The achievement test, practised as pre-test to both groups, has been practised as post-test for the purpose of measuring success after the lessons and the datum gathered have been analyzed with “comparative t-test” in SPSS 11 packaged software. In consequence of the analysis, an apparent difference has been determined between the success of experimental group who has been taught with computer assisted teaching method and the control group taught with traditional teaching methods. It has been concluded in the study that computer assisted teaching is more effective in the success of the students than traditional teaching.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, “doğru akım devreleri” konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının başarısı üzerindeki etkisi, düz anlatım ve soru cevap yöntemleri dediğimiz geleneksel öğretim yöntemi ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma için; Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2010–2011 eğitimöğretim yılı, bahar yarıyılı 1. sınıfa devam eden toplam 60 öğrenciden eşit sayıda seçilen 1 kontrol ve 1 deney grubu oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak doğru akım devreleri konusunda seçilen 15 soruluk başarı testi kullanılmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilere doğru akım devreleri konusu geleneksel öğretim yöntemleriyle işlenirken, deney grubu öğrencilerine ise aynı konu bilgisayar destekli öğretim modeliyle 4 hafta süreyle işlenmiştir. Her iki gruba da ön test olarak uygulanan başarı testi, uygulama bittikten sonra başarıyı ölçmek amacıyla son test olarak uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 11 istatistik paket programında “karşılaştırmalı t-testi” ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda bilgisayar destekli öğretim modeli kullanılarak ders işlenen deney grubunun başarısı ile geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kontrol grubunun başarısı arasında, deney grubunun lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Araştırmada, bilgisayar destekli öğretimin, geleneksel öğretime kıyasla öğrencilerin başarılarında daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aydost, Y. (2011). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavram Bilgilerine ve
Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Aziz, A. (1994). Araştırma Yöntemleri, Teknikleri ve İletişim. Ankara: Turhan
Yayınevi.
Beşoluk, S. & Önder, İ. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları,
Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. İlköğretim
Online, 9(2), 679–693, http://ilkogretim-online.org.tr
236 Uğur İLYASOĞLU, Abdullah AYDIN...
Ocak 2014 Cilt:22 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Büyükkara, S. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Ünitesinin
Bilgisayar Simülasyonları ve Animasyonları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısı ve
Tutumu Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Çavaş, B. (2002). İlköğretim 6. ve 7. Sınıflarda Okutulan Matematiğe Dayalı Fen
Konularında Yaşanan Sorunlar, Matematiğin Bu Sorunlar İçerisindeki Yeri ve Bu
Sorunların Giderilmesinde Teknolojinin Rolü ve Çözüm Önerileri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İzmir.
Çepni, S. (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem
A Yayıncılık.
Çepni, S., Taş, E. & Köse, S. (2006). The Effects of Computer-Assisted Material on
Students’ Cognitive Levels , Misconceptions, and Attitudes Towards Science.
Computers and Education, 46(2), 192–205.
Çetin, Ü. (2007). Arcs Motivasyon Modeli Uyarınca Tasarlanmış Eğitim Yazılımı ile
Yapılan Öğretimle Geleneksel Öğretimin Öğrencilerin Başarısı ve Öğrenmenin
Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çevik, E. (2006). Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci
Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ergörün, O. (2010). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve
Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Geban, Ö. & Demircioğlu, H. (1996). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Destekli
Öğretim ve Geleneksel Problem Çözme Etkinliklerinin Ders Başarısı Bakımından
Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183–185.
Gömleksiz, M. N. & Düşmez, O. S. (2005). İngilizce’de Relative Clause Konusunun
Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim ile Geleneksel Yöntemin Öğrenci
Başarısı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),
163–179.
Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Haugland, S. (1992). Effect of Computer Software on Preschool Children
Developmentally Gains. Journal of Computing in Childhood Education, 3(1), 15-
30.
Doğru Akım Devreleri Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli.. 237
January 2014 Vol:22 No:1 Kastamonu Education Journal
Horzum, M. B. & Alper, A. (2006). Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme
Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 151–175.
Karademir, E. (2009). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji
Dersi Elektrik Ünitesindeki Akademik Başarı Düzeylerine, Bilimsel Süreç
Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Karataş, F. Ö., Köse, S. & Coştu, B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını ve Anlama
Düzeylerini Belirlemede Kullanılan İki Aşamalı Testler, Pamukkale Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 54–69.
Kaptan, F. & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi Öğretmen El
Kitabı, Modül 7. Ankara: M.E.B. Yayınları.
Karamustafaoğlu, O., Aydın, M., & Özmen, H. (2005). Bilgisayar Destekli Fizik
Etkinliklerinin Kazanımlarına Etkisi: Basit Harmonik Hareket Örneği. The
Turkish Online Journal of Education Technology – TOJET, 4(4), 67–81
Kömürkaraoğlu, S. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses
Ünitesinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve
Bilgilerin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
Kulik, J. A. (1994). Meta-Analytic Studies of Findings on Computer-Based Instruction.
In E. L. Baker & H. I. O’Neil (Eds). Technology Assessment in Education and
Training. Hillsdale. NJ: LEA Publishers.
Mohapatra A. K. & Mohapatra R. (2011). Effect of Animations in Constructing and
Reconstructing Students’ Knowledge of Cell Division (Mitosis). Proceedings of
Episteme 4. http://episteme4.hbcse.tifr.res.in/proceedings/strand-iii-curriculumand
pedagogical-studies-in-stme
Namlu, A. G. (1999). Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları.
Okur, N. (2009). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının
Elektromanyetik Dalganın Tanecik Modeli Konusunu Öğrenmelerine Etkisi.
Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
Squire, K., Barnett, J., Grant, J. M. & Hıggın B. T. (2003). Electromagnetism
Supercharged Learning Physics with Digital Simulation Games. Science
Education, 87(2), 1–22.
Şenol, H. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Duyu Organları
Konusunun İşlenmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı ve
Tutum Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
238 Uğur İLYASOĞLU, Abdullah AYDIN...
Ocak 2014 Cilt:22 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Enstitüsü, Ankara.
Taşpınar, M. (2004). Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. Elazığ: Üniversite
Kitapevi.
Topsakal, S. (2006). Fen Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Yalın, H. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Vernadakis, N., Avgerinos, A., Tsitskari, E. & Zachopoulou, E. (2005). The Use of
Computer Assisted Instruction in Preschool Education. Making Teaching
Meaningful. Early Childhood Education Journal. 33(2), 99-104.
htpp://www.phet.colorado.edu

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com