You are here

BİR DERSE YÖNELİK DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ : BİR ÖLÇME MODELİ ÖNERİSİ

DETERMINATION OF AFFECTIVE ENTRY CHARACTERISTICS FOR A PARTICULAR COURSE : A MEASUREMENT MODEL SUGGESTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to propose and test a model that includes attitude, interest and academic self-concept in order to determine affective entry characteristics for a particular course. The study was carried out with 186 freshmen studying at the Faculty of Education. At the beginning of the research process, the observed variables were written to measure interest, attitude and academic self-concept towards the introduction to educational sciences course. Secondly, the dimensions of observed variables were determined. Thirdly, the observed variables (items) which formed the unobserved variables (interest, attitude, self-concept) were selected. Lastly, a model was proposed and tested by confirmatory factor analysis. The findings indicated that such a model is also applicable in determining affective entry characteristics for a different course.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, duyuşsal giriş özelliklerinin ölçülmesinde bir derse yönelik ilgi, tutum ve akademik özgüvenin yer aldığı bir ölçme modeli önermek ve modeli sınamaktır. Araştırma eğitim fakültesine devam eden 186 birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilk olarak, eğitim bilimine giriş dersine yönelik ilgi, tutum ve akademik özgüveni (gizil değişkenler) ölçmek için gözlenen değişkenler (maddeler) yazılmıştır. İkinci aşamada gözlenen değişkenlerin (maddelerin) boyutları belirlenmiştir. Üçüncü aşamada gizil değişkenleri (ilgi – tutum - akademik özgüven) oluşturacak gözlenen değişkenler (maddeler) seçilmiştir. Son aşamada ise model önerilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. Bulgular, bir derse yönelik duyuşsal giriş özelliklerini ölçmek için bu çalışmada önerilen modelin, başka derslerde de duyuşsal giriş özelliklerini belirlemek için kullanılabileceğini göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Abu-Hilal, M. M. (2000). A structural model of attitudes towards school subjects, academic
aspiration and achievement. Educational Psychology, 20 (1), 75-84.
Ahmed, W., & Bruinsma, M. (2006). A structural model of self-concept, autonomous motivation
and academic performance in cross-cultural perspective. Electronic Journal of
Research in Educational Psychology, 4 (3), 551-576.
Bir Derse Yönelik Duyuşsal Giriş Özelliklerinin Belirlenmesi : Bir Ölçme... 65
January 2014 Vol:22 No:1 Kastamonu Education Journal
Akın, A. (2007). Öz-güven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 165-175.
Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş amos uygulamaları. Bursa : Ezgi Kitabevi.
Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik) (3. Baskı).
İstanbul : MEB Yayınları.
Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied resesarch. NY: Guilford Publications.
Fayeke, D. O. (2010). Students’ personal variables as correlates of academic achievement in
English as a second language in Nigeria. Journal of Social Science, 22 (3), 205-211.
Freedman, M. P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science and
achievement in science knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 34 (4), 343-357.
Graham, S., Berninger, V., & Fan, W. (2007). The structural relationship between writing attitude
and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational
Psychology, 32, 516-536.
Huang, C. (2011). Self-concept and academic achievement: A meta-analysis of longitudinal
relations. Journal of Scholl Psychology, 49, 505-528.
İnal, S., Evin, İ., & Saracaloğlu, A. S. (2005). The relation between students’ attitudes toward
foreign language and foreign language achievement. Language Journal, 130, 37-52.
Lim, S. Y., & Chapman, E. (2013). Development of a short form of the attitudes toward mathematics
inventory. Educational Studies in Mathematics. 82 (1), 145-164.
Ma, X., & Xu, C. (2004). Determining the causal ordering between attitude toward mathematics
and achievement in mathematics. American Journal of Education, 110 (3), 256-280.
Meydan, H. C. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları, Ankara:
Detay Yayıncılık.
Muijs, R. D. (1997). Predictors of academic achievement and academic self-concept : a longitudinal
perspective. British Psychological Society, 67, 263-277.
Nasr, A. R., & Soltani, A. (2011). Attitude towards biology and its effects on student’s achievement.
İnternational Journal of Biology, 3 (4), 100-104.
Othman, N., & Leng, K. B. (2011). The relationship between self-concept, intrinsic motivation,
delf-determination and academic achievement among Chinese primary school students.
İnternational Journal of Psychological Studies, 3 (1), 90-98.
Önen, A. S. ve Koçak, C. (2011). Öğretmenlik mesleğine ilk adım eğitim bilimine giriş
dersine yönelik öğrenci tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 29 (1), 59-72.
Özçelik, D. A. (1998). Eğitim Programları ve Öğretim. (4. Baskı). Ankara : ÖSYM Yayınları.
Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self efficacy, selfconcept,
and school achievement. In R. Riiding, & S. Rayner, (Eds.), Perception (pp.239-
266). London: Ablex Publishing.
Papanastasiou, E. C., & Zembylas, M. (2004). Differential effects of science attitudes and
science achievement in Australia, Cyprus and USA. International Journal of Science
Education, 26 (3), 259-280.
66 Muhittin ÇALIŞKAN...
Ocak 2014 Cilt:22 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Rennie, L. J., & Punch, K. F. (1991). The relationship between affect and achievement in
science. Journal of Research in Science Teaching, 28 (2), 193-209.
Robinson, M. L. (1975). Attitudes and achievement : A copmlex relationship. (ERIC Document:
ED111678).
Saracaloğlu, A. S. ve Varol, S. R. (2007). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının yabancı dile
yönelik tutumları ve akademik benlik tasarımları ile yabancı dil başarıları arasındaki ilişki.
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 39-59.
Senemoğlu, N. (1990). Öğrenci giriş nitelikleri ile öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin
matematik dersindeki öğrenme düzeyini yordama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 5, 259-270.
Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (23. Baskı). Ankara
: Yargı Yayınevi
Sümer, J. (2000). Yapısal eşitlik modelleri : Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk
Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
Sütütemiz, N. (2005). Müşteri sadakati belirleyicileri ve modellerinin karşılaştırılması: Bankacılık
ve sağlık sektöründe bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Weinburgh, M. (1995). Gender differences in student attitudes toward science : a meta-analysis
of the literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, 32 (4),
387-398.
Yahaya, A., Ramli, J., Boon, Y., Ghaffar, M. N. A., & Zakariya, Z. (2009). Relationship between
self concepts and personality and students’ academic performance in selected secondary
schools. Europen Journal of Social Science, 11 (2), 302-316.
Yahaya, A., & Ramli, J. (2009). The ralationship between self-concept and communication
skills towards academic achievement among secondary school students in Johor Bahru.
İnternational Journal of Psychological Studies, 1 (2), 25-34.
Yıldız, G. (2010). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarıları, bilişüstü
stratejileri , düşünme stilleri ve matematik özkavramları arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış
doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yunt, P. O. (1978). Dönüt ve düzeltme etkenlerinin okulda öğrenmeye etkisi. Yayımlanmamış
doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi, Ankara.
Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının
başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10 (1),
133-143.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com