You are here

Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışı İle Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

The Relationship Between Prospective Teachers’ Academic Procrastination Behavior And Their Attitude Towards Teaching As A Profession

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate whether or not there would be a significant relationship between prospective teachers’ academic procrastination behavior and attitudes toward teaching as a profession and whether or not it varies in terms of some variables. The sample group in this research is comprised of 722 prospective teachers who are studying in Amasya University Faculty of Education. “Academic Procrastination Scale” and “Scale of Attitude toward Teaching Profession” was used as a means of data collection tool in this research. According to the results of this research, a significant negative relation was found between academic procrastination behavior and attitudes toward teaching as a profession. Whereas academic procrastination tendency of prospective teachers shows a significant difference according to the type of high school graduated from, attitudes toward teaching as a profession varies depending on the type of high school graduated from and number of people makes teaching as a profession in family. It is also found that academic procrastination and attitudes toward teaching as a profession is differed according to the gender variable. It is suggested that the organization of group studies such as effective time management, and planned study for the acquisition of social skills would be useful to decrease the tendency of academic procrastination in prospective teachers’ behaviors and accordingly, to increase their positive attitude toward teaching as a profession.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik erteleme düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek, akademik erteleme eğilimi ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 722 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aitken (1982) tarafından geliştirilen Balkıs (2006) tarafından uyarlanan “Akademik Erteleme Ölçeği” ile Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre akademik erteleme davranışı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimi; mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir farklılık gösterirken, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ise mezun olunan lise türüne ve ailesinde öğretmenlik mesleği yapan birinin bulunma durumuna göre farklılık göstermediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğilimi düzeyinin azaltılması ve bu doğrultuda öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını artırmak için etkili zaman yönetimi, planlı çalışma gibi sosyal beceri kazandırmaya yönelik grup çalışmalarının düzenlenmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aksoy, M. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Muğla
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 , 197- 212.
Aydoğan, D. (2008). Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı ve Özyeterlilik
İle Açıklanabilirliği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri
Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Ankara.
Balkıs, M. (2006). Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Düşünme ve
Karar verme tarzları ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Doktora Tezi.
Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., Duru, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme
Eğiliminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ege Eğitim Dergisi, 2 (7),
57-73.
Baysal, A.C. (1980). Tutum Kavramına Kuramsal ve Uygulamalı Bir Yaklaşım ve İşletmelerde
İşle İlgili Tutumlar Üzerine Bir Araştırma Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bulut, H., Doğar, Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının
İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-27.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2011). Bilimsel
araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Pegem Yayıncılık.
Camadan, F., Duysak, A. (2010). Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Rize
Üniversitesi Örneği. International Conference on New Trends in Education and Their
Implications. 11-13 November, Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 1049.
Can, Ş. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, 24, 13- 28.
Çapa, Y., Çil, N.(2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı
Değişkenler Açısında İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
Çapri, B., Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum
ve Mesleki Yeterlilik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), Bahar, 33-53.
Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışı İle Öğretmenlik... 1327
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Çetin, Ş. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışına İlişkin
Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi,
25, 1-7.
Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N. (2011); Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96- 111.
Doğan, T., Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumları İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34
(153), 157- 168.
Ekiz, D. (2006).Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Yönelen Adayların Profilleri ve Geleceğe Yönelik
Beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16 (1 ) .131- 147, Elazığ.
Ferrari, J. R.; Harriott, Jesse S.; Evans, L.; Lecik-Mıchna, Denıse M., ve Wenger, Jeremy
M. (1998) . Exploring theTime Preferences ofProcrastinators: Night or Day,Which is the
One?. European Journal of Personality, 11 (3) , 187-196.
Kaya, A., Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 13(2), 367–380.
Milgram, N., Mey-Tal, G., & Levison, Y. (1998). “Procrastination,generalized or specific, in
college students and their parents”. Personality & Individual Differences, 25(2), 297-316.
Pehlivan, K.B. ( 2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo Kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151- 168.
Rothblum, E. D., Solomon, L. J. & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences
between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33, 387-394.
Semerci, N. Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 14(1), 137- 146.
Solomon, L.J., ve Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-
behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503-509.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential
self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.
Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayınları.
Terzi, A. R. Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine
İlişkin Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593- 614.
Uğurlu, C. T., Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine
İlişkin Tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (1), 68- 74.
Üstüner, M. (2006); Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Kış, 45, 109-127.
Wadkins, T. A. (1999). The relation between self-reported procrastination and behavioral procrastination.
Unpublished doctoral dissertation. University of Nebraska, Nebraska. (UMI no. 9929240).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com