You are here

Ortaokul Öğrencilerinin Grafik Becerilerinin İncelenmesi: Çizgi Grafikleri Oluşturma ve Yorumlama

The Examination Of Secondary School Students’ Graphic Skills: Construction And Interpretation Of Line Graphs

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was aimed to compare the skills to students’ creating a line graph by examining line graph construction and interpretation skills of secondary school students. Research sample consisted of 93 students, who studied 6th, 7th and 8th grade in an secondary school at Sivas in central. As a data collection tool, ‘Test of Graphing in Science (TOGS)’ test which developed by Makenzie and Padilla (1986) including 26 multiple- choice questions concerning line graphs, was adapted to Turkish. The test supported by open- ended questions and creating a line graph question, with pre-determined reliability, was applied to the sample. The obtained data were analyzed with SPSS 16.0. Both descriptive and inferential statistical analyses were conducted. In the light of the findings, it was determined that students’ line graph construction and interpretation skills did not differ significantly between 7th and 8th grades, but it was found to be quite low in favor of the upper classes in 6th grade. Although the higher the grade level of the students has improved creating a line graph, it was found to be low scores on creating a line graph in the 6th grade level. Also, it was determined that a positive correlation was found between students’ line graph construction and interpretation skills obtained from TOGS and their creating a line graph scores.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama becerilerinin sınıf düzeylerine göre incelenerek, bu beceriler ile öğrencilerin oluşturduğu çizgi grafiklerinin karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Sivas ili merkezinde bulunan bir ortaokulunun 6., 7. Ve 8. sınıfında öğrenim gören 93 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Mckenzie ve Padilla (1986) tarafından geliştirilen çizgi grafiklerle ilgili 26 sorudan oluşan ‘Test of Graphing in Science (TOGS)’ testi Türkçeye adapte edilmiştir. Açık uçlu sorular ve çizgi grafik çizim sorusu ile desteklenen test pilot çalışma ile geçerliliği ve güvenilirliği sağlanarak örneklem grubuna uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Analizde hem betimsel hem de çıkarımsal istatistiksel çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin çizgi grafik oluşturma ve yorumlama becerilerinin 7. ve 8. sınıflar arasında anlamlı farklılık göstermediği, fakat 6. sınıflarda bu becerilerin üst sınıflar lehine istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük olduğu saptanmıştır. Grafik çizimlerinin ise, sınıf seviyesi arttıkça iyileştiği görülse de 6. sınıf seviyesinde grafik çizim puanları ortalamalarının da düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin çizgi grafik çizim puanları ile TOGS’dan elde edilen çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama becerileri arasında pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Adams, D. D. & Shrum, W. J. (1990). The effects of microcomputer- based loboratory exercises
on the acquisition of line graph construction and interpretation skills by high school
biology students. Journal of Research in Science Teaching, 27(8), 777-787.
Akdeniz, A. R. (2010). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Çepni, S. (Ed.),
Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönetiminin fen eğitiminde kullanımı içinde (s.
133). Ankara: Pegem A Akademi.
Ateş, S. ve Stevens, J. T., (2003). Teaching line graphs to tenth grade students having different
congnitive developmental levels by using two different instructional modules. Research
in Science and Technological Education, 21(1), 55-66.
Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen adaylarının grafikler konusundaki bilgi düzeyleri. Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1325-1346.
Beler, Ş. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fotosentez konusu ile ilgili grafikleri okuma
ve yorumlamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi). KTÜ, Trabzon.
Berg, C.A. ve Philips, D.G. (1994). An investigation of the relationship between logical thinking
and the ability to contruct and interpret line graphs. Journal of Research in Science
Ortaokul Öğrencilerinin Grafik Becerilerinin İncelenmesi: Çizgi Grafikleri... 1397
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Teaching, 31(4), 323-344.
Berg, C.A. ve Philips, D.G. (1994). Assessing students’ abilities to construct and interpret
line graphs: disparites between multiple- choice and free-response instruments. Science
Education, 78 (6), 527-554.
Bozkurt, O. ve Olgun, Ö. S. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde bilimsel süreç becerileri. M.
Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Ed.), İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi içinde (s.58).
Ankara: Anı Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.
Çelik, D. ve Sağlam Arslan, A. (2012). Öğretmen adaylarının çoklu gösterimleri kullanma
becerilerinin analizi. Elementary Education Online, 11(1), 239-250.
Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6 Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el
kitabı (1. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.
Çil, E ve Kar, H. (2012). Üniversite eğitimi sınıf öğretmeni adaylarının grafik yorumlama
becerilerini nasıl etkiler? 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize.
Demirci, N. Ve Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları
ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen
ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 22-51.
Gültekin, C. (2009). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çözeltiler ve özellikleri ile ilgili grafik
çizme okuma ve yorumlama becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
Lowrie, T. Ve Diezmann, C. M. (2007). Middle school students’ interpretation of graphing
task: diffuculties within a graphical language. Proceeding of the 4th East Asia Regional
Conferance on Mathematics Education (ss. 430-436). University Sains Malaysia, Penang.
Mckenzie, D. L. ve Padilla, M. J. (1986). The construction and validation of the test of graphing
in science. Journal of Research in Science Teaching, 23(7), 571-579.
Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim fen ve teknoloji programı. Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı.
Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
Oruç, Ş. ve Akgün, İ. H. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler 7. sınıf öğrencilerinin grafik okuma
becerisini kazanma düzeyleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 51-58.
Oslund, K. L. (1992). Science process skills: assessing hands on student performence California:
Addison Wesley.
Özsevgeç, T.(2002). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi konularındaki zihinsel gelişim
düzeyleri ile sahip oldukları profiller arasındaki ilişkilerin tespiti (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). KTÜ, Trabzon.
Sülün, Y. ve Kozcu, N. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin lise giriş sınavlarındaki çevre
ve popülasyon konusuyla ilgili grafik sorularını algılama ve yorumlamalarındaki yanılgıları.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 25-33.
Taşdemir, A. , Demirbaş, M. ve Bozdoğan, A. E. (2005). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme
yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi.
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 81-91.
1398 Rabia Gamze YAYLA, Tuncay ÖZSEVGEÇ...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Temiz, B. K. ve Tan, M. (2009). Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi. S.Ü.
, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 71-83.
Temiz, B. K. ve Tan, M. (2009). Lise 1. sınıf öğrencilerinin grafik yorumlama becerileri. S.Ü.,
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 31-43.
Uyan, T. ve Önen, A. S. (2013). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının
grafiksel beceri, tutum ve başarılarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 44, 331-340.
Wavering, M. J. (1989). The logical reasoning necessary to make line graps. Journal of Research
in Science Teaching ,26, 373-379.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com