You are here

Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi

The Motivation For Individual Instrument Classes Scale: Analysis Of Validity and Reliability

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to develop a valid and reliable scale to be used for measuring prospective music teachers’ motivations for individual instrument classes. The exploratory factor analysis revealed that the scale contained 25 items loaded under three sub-scales. Cronbach’s Alpha coefficients for the sub-scales were as follows: 0. 90 for lack of motivation, 0. 88 for achievement motivation, and 0. 76 for motivation for studying. Cronbach’s Alpha coefficients for the whole scale was found .77. The confirmatory factor analysis, which followed the exploratory factor analysis, tested the three-factor structure and confirmed that the model had considerably decent goodness-of-fit indices. The findings suggest that the Motivation for Individual Instrument Classes Scale can be used for measuring prospective music teachers’ motivations for instrument classes in a valid and reliable manner.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik motivasyonlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 25 madde ve üç alt boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; motivasyonsuzluk . 90, başarı motivasyonu . 88 , çalışma motivasyonu . 76’ dır. Ölçeğin bütününü Cronbach Alfa değeri . 77’dir. Açımlayıcı faktör analizinin ardından doğrulayıcı faktör analiziyle 3 faktörlü yapı sınanmış ve modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği’ nin müzik öğretmeni adaylarının çalgı derlerine yönelik motivasyonlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Acat, M.B. & Özabacı, N. (2008). Learning Motivation of Teacher Candidates. World Applied
Sciences Journal 4 (2), 206-213.
Aktan, S. & Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
International Journal of Social Science, 6 (4), 57-77.
Brophy, J. (1998). Motivating Students to Learn. Madison. WI:McGraw Hill.
Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi.. 1733
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4)
Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (1st ed.). NY: Guilford
Publications, Inc.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
Colquitt, J. A., & Simmering, M. J. (1998). Conscientiousness, goal orientation, and motivation
to learn during the learning process: A longitudinal study. Journal of Applied Psychology, 83,
654–665.
Çoban, S. &Çalışkan, T. (2010). Relatıonshıp Between The Motıvatıon Levels Of The Musıc
Teacher Candıdates Related To Learnıng Musıcal Instruments And Theır Selectıons Of Career
Traınıng. The International Journal of Educational Researchers, 4 (1). 1-14.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik
SPSS ve LISREL Uygulamaları (2. bs. ). Ankara: Pegem Akademi.
Dereli, E. & Acat, M. B. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Motivasyon
Kaynakları ve Sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 24,
173-187.
Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme (3.bs). Ankara: Anı Yayıncılık
Eymur, G. & Geban, Ö. (2011). Kimya Öğretmeni Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarıları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 36 (161), 246-255.
Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structual Equation Modeling: Guidelines for Determining
Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods. 6 (1), 53-60.
Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis:
Conventaional Criteria Versus New Alternatives. Sructual Equation Modeling, 6, 1-55.
Jöreskog, K. G. & Sörborm, D. (1993). Lisrel 8: Structual Equation Modeling with the Simples
Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
Kayadibi, F. (2001). Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitimin Üretime Etkisi.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3 (1), 71-94.
Kara, A. (2008). İlköğretim Birinci Kademede Eğitimde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ ye
Uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi. 2 (9), 59-78.
Kline, R. B. (2005). Principles and Practise of Structual Equaion Modeling. (2nd ed.). NY: Guilford
Publications, Inc.
Mahadi, T.S. & Jafari, S. M. Motivation, Its Types, and Its Impacts in Language Learning. International
Journal of Business and Social Science. 3 (24), 230-235.
Modırı, I. G. (2012). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Dersi Motivasyonları İle Kişilik
Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 74-98.
Nolen, S. B. (2003). Learning Environment, Motivation, and Achievement in High School Science.
Journal of Research in Science Teaching. 40 (4), 347-368.
Özçelik, D. A., (2010). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem
Akademi.
Özevin Tokinan, B. (1998). Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik ve
Dans Performansı Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir.
Özevin, B. (2006). Oyun, Dans ve Müzik Dersine İlişkin Motivasyon Ölçeği. Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu. Denizli : Pamukkale Üniversitesi.
1734 Demet GİRGİN...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4)
Packer, J. (2004). Motivational Factors And The Experience Of Learning In Educatıonal Leisure
Settings. Unpublisehed doctoral dissertation. Queens-land University of Technology, Brisbane.
Renchler, R. (1992). Student motivation, School Culture, and Academic Achievement. What
School Leaders Can Do. ERIC/CEM Trends and Issues Series. 7, USA.
Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji, Bursa: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
Steinmayr, R. & Spinath, B. (2009). The Importance of Motivation as a Predictor of School Achievement.
Learning and Individual Diffirences. 19, 80-90
Sternberg, R. J. & Williams, W.M. (2002). Educational Psychology. USA: Allyn and Bacon.
Sungurtekin, M. (2010). Motivasyon ve Çalgı Eğitimindeki Yeri. E-journal of New World Sciences
Academy. 5(1), 28-34.
Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel.
Tabachnick, B. G. & Fiedel, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th ed.). MA: Allyn &
Bacon, Inc.
Yılmaz, H. & Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Reliability and Validity Study of the Students’ Motivation
toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. İlköğretim online, 6 (3), 430-440.
Yu, Y. ( 2011). Pre-Servıce Teachers‘ Motıvatıons For Choosıng A Teachıng Career And Intentıon
To Teach In Urban Settıngs: A Multılevel Analysıs.Unpublished doctoral dissertation. Indiana
University, Pennsylvania.
Zoabi, K. (2012). Self-Esteem and Motivation for Learning among Minority Students: A Comparison
between Students of Pre-Academic and Regular Programs. Creative Education. 3(8),
1397-1403.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com