You are here

Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Analyzing The Relationship Between Life And Job Satisfaction Of University Academic Staff

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the relationship between life satisfaction and job satisfaction of academic staff in Kastamonu University Faculty of Education in 2012-2013 academic year. The research is a descriptive study in relational survey model. As data collection instruments, Life Satisfaction Scale and Job Satisfaction Scale were used. According to research findings, a significant and positive relationship was found between life and job satisfaction. The job satisfaction predicts life satisfaction in a meaningful way and job satisfaction explains 12% of the total variance about life satisfaction. In addition, life satisfaction of the university academic staff does not differ significantly according to gender, age, marital status, degree, years of service and years of service at university.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan akademik personelin mesleki doyumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada akademisyenlerin mesleki doyum düzeylerini belirlemek amacıyla “Mesleki Doyum Ölçeği ile “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yaşam doyumu ile mesleki doyum arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mesleki doyumun yaşam doyumunu anlamlı bir şekilde yordadığı ve yaşam doyumuna ilişkin toplam varyansın %12’sini açıklandığı söylenebilir. Ayrıca, akademik personelin yaşam doyum düzeyleri, cinsiyete, yaşa, medeni duruma, unvana, hizmet yılına ve bulundukları üniversitedeki hizmet yılına göre anlamlı şekilde farklılık göstermemektedir.
FULL TEXT (PDF): 
1851
1868

REFERENCES

References: 

Akman, Y., Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2006). Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen
faktörlere ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,
11-20.
Annak, B. (2005). Sosyal destek, sosyal ağ, yaşam kalitesi ve yaşam doyumu: Duygu-durum
ve anksiyete bozukluğu tanısı alan kişiler ve düzenli hemodiyaliz tedavisi gören hastalar
açısından bir karşılaştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
Argyle, M. (1987). Psychology of happiness. London: Methuen.
Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu,
iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.
Ay, M., & Avşaroğlu, S. (2010). Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve
yaşam doyumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (7)1, 1170-1189.
Aysan, F., & Harmanlı, Z. (2003). Yaşam doyumunu yordamada, yaşam uyumu, özyeterlik
ve başaçıkma stratejileri. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi bildiri
özetleri. Malatya, İnönü Üniversitesi. Ankara: Pegem A, 93.
Baş, T., & Ardıç, K. A. (2002). Comparison of job satisfaction between public and private
university academicians in Turkey, METU Studies in Development, 29(1-2), 27-46.
Ben-Zur, H. (2003). Happy adolescents: The link between subjective well-being, internal resources
and parental factors. Journal of Youth and Adolescence, 32(2), 67-79.
Bilge, F., Akman, Y., & Kelecioğlu, H. (2007), Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 32-41.
Bilge, F. Sayan, A. ve Kabakçı, Ö. F. (2009). Aile mahkemesi uzmanlarının meslek doyumları,
yaşam doyumları ve ilişkilere yönelik inançlarının incelenmesi. Turkish Psychological
Counseling and Guidance Association, 4(32), 20-31.
Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam doyum
düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(16), 1-13.
Bulut, N. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başaçıkma stratejileri
ve olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiler. Turkish Psychological Counseling
and Guidence Association, 3(27), 1-13.
Bülbül, T. (2006). Üniversite öğretim elemanlarının ücretlerinin akademik yaşama yansımalarının
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Ya-şam Doyumları Arasındaki... 1863
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4)
Cramer, D. (1994). Life and job satisfaction: A two-wave panel study. The Journal of Psychology.
129(3), 261-267.
Christopher, J. C. (1999). Situating psychological well-being: Exploring the cultural roots of
its theory and research. Journal of Counseling & Development, 77(2), 141-153.
Çam, O. (2001). The burnout in nursing academicians in Turkey, International Journal of
Nursing Studies, 38, 201-207.
Çeçen, A. R. (2008). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük
(tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik saygısı. Eğitimde Kuram ve
Uygulama. 4(1),19-30.
Çelik, M., & Tümkaya, S. (2012). Öğretim elemanlarının evlilik uyumu ve yaşam doyumlarının
iş değişkenleri ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,
13(1), 223-238.
Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı yayıncılık.
Çetinkanat, C. (2002). İş doyumu ve tükenmişlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 186-193.
Çivitçi, A. (2009). Relationship between irrational beliefs and life satisfaction in early adolescents.
Eurasian Journal of Educational Research, 37, 91-109.
Çöl, G., & Gül, H. (2005). Kişisel özelliklerin örgütsel bağlılık üzerine etkileri ve kamu üniversitelerinde
bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1),
291-306.
Davis, K. (1982). İşletmelerde insan davranışı. (Çev. K. Tosun ve ark.). İstanbul Üniversitesi,
Yayın no: 3028.
Demir, İ. (2011). Determination of relationship between functions of identity and life satısfaction
among young people. Electronic Journal of Social Sciences, 10(38), 99-113.
Deniz, M. E. (2006). The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision
making styles and decision self-esteem: An investigation on Turkish university students.
Social Behavior and Personality, 34(9), 1161–1170.
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Buletin, 95(3), 542-575.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale.
Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national
index. American Psychologist, 55(1), 34-43.
Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological
Bulletin, 125(2), 276-303.
Dilek, C. (2010). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi,
Ankara.
Dogan, T., & Eryılmaz, A. (2012). Work-related basic need satisfaction and subjective wellbeing
among academicians. Ege Academic Review, (12)3, 383- 389.
Doğan, A., Deniz, M. E.. Odabaş, H., Özyeşil, Z.. & Özgirgin, N. (2012). Job and life satisfaction
of the medical staff in rehabilitation centers. Turkish Journal of Physical Medicine
and Rehabilitation, 58, 16-21.
Dolan, S. L., & Gosselin, E. (1998). Job satisfaction and life satisfaction: Analysis of recip1864
Ergün RECEPOĞLU, Gamze ÜLKER TÜMLÜ...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4)
rocal model with social demographic variables. (This paper was based on the doctoral
dissertation of Gosselin). http://econpapers.repec.org/paper/fthmontri/98-02.htm (Erişim
tarihi: 27.05.2014)
Dorahy, M. J., Lewis, C. A., Schumaker, J. F., Akuamoah-Boateng, R., Duze, M. C.. & Sibiya,
T. E. (2000). Depression and life satisfaction among Australian, Ghanaian, Nigerian,
Northern Irish, and Swazi University Students. Journal of Social Behavior and Personality,
15(4), 569–580.
Esen, N. (2001). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarında çalışan
öğretim elemanlarının iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi. Abat İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Filiz, Z. (2013). An analysis of the levels of job satisfaction and life satisfaction of the academic
staff, Social Indicators Research, 116(3), 793-808.
Galaz-Fontes, J. F., & Gil-Anton, M. (1998). Job stisfaction in mexican faculty: An analysis
ofi its predictor variables. Makale 7th Annual International Conference of the Association
for the Study of Higher Education konferansında bildiri olarak sunulmuştur, Miami, FL.
Gülnar, B. (2007). Araştırma görevlilerinin iş tatminini sağlama aracı olarak örgütsel iletişim
ve iletişim doyumu: Kamu ve özel üniversite karşılaştırması. Yayınlanmamış doktora tezi.
Selçuk Üniversitesi, Konya.
Gürsoy, Ü. (2009). Üniversite öğrencilerinin Gestalt temas biçimleri ile yaşam doyumları
arasındaki ilişkinin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
Heller, H.W., Clay, R., & Perkins, C. (1993). The relationship between teacher job satisfaction
and principal leadership style. Journal of School Leadership, 3(1), 74-86.
Judge, T. A., & Watanabe, S. (1994). Individual differences in the nature of the relationship
between job and life satisfaction. Journal of Occupational and Organizational Psychology,
67(2), 101-109.
Jusoff, K., & Hussein, Z. H. (2009). The life satisfaction of academic and non-academic staff
in a Malaysian Higher Education Institution. International Education Studies, 2(1), 143-
150.
Kelly, J. D. (1989). Gender, pay and job satisfaction of faculty in journalism. Journalism
Quarterly, 66(2), 446- 552.
Kemaloğlu, E. (2001). A research on the job satisfaction of the instructors of english at Yildiz
Technical University basic english department. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara
Üniversitesi, İstanbul.
Keser, A. (2005). Çalışma yaşamı ile yaşam doyumu ilişkisine teorik bir bakış. İstanbul Üniversitesi
İktisat fakültesi Mecmuası, 55(1), 897-913.
Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama.
Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 7(7): 77-9.
Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Kuzgun, Y., Sevim, A. S., & Hamamcı, Z. (1999). Mesleki doyum ölçeği’nin geliştirilmesi.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(11), 14-18.
Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Ya-şam Doyumları Arasındaki... 1865
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4)
Lewis, V.G., & Borders, L. D. (1995). Life satisfaction of single middle-aged professional
women. Journal of Counseling and Development, 74(1), 94-101.
Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction: Handbook of industrial and
organizational psychology. Chicago: Rand McNally.
Mc Cormick, E. J., & Ilgen, D. (1980). Industrial psychology. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Murray, J. P., & Cunningham, S. (2004). New rural community college faculty members and
job satisfaction. Community College Review, 32(2), 19-38.
Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19.
Opp, R. D. (1992). Disciplinary differences in faculty career satisfactin. Makale Annual Meeting
of the Association for the Study of Higher Education konferansında bildiri olarak
sunulmuştur. Minneapolis, MN.
Öncel, T. A. (1998). Üniversite öğretim elemanlarının meslek doyum düzeylerine ilişkin bir
araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
Önder, E., & Taş, A. (2009). Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlük personelinin iş doyum
düzeyini belirlemeye yönelik bir alan çalışması. Milli Eğitim, 184, 71-81.
Özer, M., & Karabulut, Ö. Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri, 6(2): 72-74.
Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment,
5, 164-172.
Saygı, H., Tolon, T., & Tekogul, H. (2011). Job saticfaction among academic staff in Fisheries
Faculties at Turkish Universities. Social Behavior and Personality, 39(10), 1395-1402.
Schmitt, N., & Pulakos, E. D. (1985). Predicting job satisfaction from life satisfaction: Is there
a general satisfaction factor? International Journal of Psychology, 20, 155-167.
Schmitter, A. C. (2003). Life satisfaction in centenarians residing in long-term care. http://
www.mmhc.com/articles/NHM9912/cutillo.html. Erişim Tarihi: 15.09.2014.
Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (1990). Psychology and industry today. New York: Macmillan.
Serin, N. G., & Özbulak, B. (2006). Okul idarecilerinin duygusal zekâ beceri düzeyleri ile
yaşam doyumunu yöneticilik deneyimleri ve cinsiyet açısından incelenmesi. Uluslararası
Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyum Bildiri Kitabı, İzmir: Ege Üniversitesi, İletişim
Fakültesi, ss.23-30.
Selçukoğlu, Z. (2001). Araştırma görevlilerinde tükenmişlik düzeyi ile yalnızlık düzeyi ve
yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (1998). Supervision: human perspectives. New York: Mc
Graw-Hill.
Sung-Mook, H., & Giannakopoulos, E. (1994). The relationship of satisfaction with life to
personality characteristics. Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied 128(5),
547-555.
Sünter, A. T, Canbaz, S., Dabak, Ş., Öz, H., & Peşken, Y. (2006). Pratisyen hekimlerde tükenmişlik,
işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri. Genel Tıp Dergisi, 16(1), 9-14.
Şeker, B. D., & Zırhlıoğlu, G. (2009). Van emniyet müdürlüğü kadrosunda çalışan polislerden
tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Tur1866
Ergün RECEPOĞLU, Gamze ÜLKER TÜMLÜ...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4)
kish Journal of Police Studies, 11(4), 1-26.
Smith, P. C., Kendall, L. M., & Hulin, C. L. (1969). The Measurement of satisfaction ın work
and retirement: A strategy for the study of attitudes. Chicago: Rand McNally & Company.
Telef, B. B. (2011). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin
incelenmesi, İlköğretim Online, 10(1), 91-108.
Terpstra, D. E., & Honoree, A. L. (2004). Job satisfaction and pay satisfaction levels of university
faculty by discipline type and by geographic region. Education, 124(3), 528-539.
Tuzgöl-Dost, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre
incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 132-143.
Tuzgöl-Dost, M., & Cenkseven, F. (2008). Öğretim elemanlarının sosyodemografik değişkenlere
ve üniversitelerini değerlendirmelerine göre iş doyumları. Education and Science,
33(148), 28- 39.
Tümkaya, S., Hamarta, E., Deniz, M.E., Çelik, M., & Aybek, B. (2008). Duygusal zekâ, mizah
tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma. Turkish
Psychological Counseling and Guidance Association, 3(30), 1-18.
Ünal, S., Karlıdağ, R., & Yoloğlu, S. (2001). Hekimlerde tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin
yaşam doyumu düzeyleriyle ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 4, 113- 118.
Vara, Ş. (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki
ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
Varca, P. E., Shaffer, G. S., & McCauley, C. D. (1983). Sex differences in job satisfaction
revisted. Academy of Management Journal, 26(2), 348-353.
Veenhoven, R. (1996). The study of life satisfaction. In W. E. Saris, R. Veenhoven, A. C.
Scherpenzeel, & B. Bunting (Eds). A comparative study of satisfaction with life in Europe.
pp. 11-48. Eötvös University Press.
Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: John Wiley & Sons.
Yıldız, N., Yolsal, N., Ay, P., & Kıyan, A. (2003). İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışan hekimlerde
iş doyumu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(1), 34-41.
Yılmaz, E., & Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin
incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 451-469.
Yılmaz Boylu, A. (2012). Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan personelin yaşam
doyumu, iş doyumu v mesleki tükenmişlik düzeylerinden cinsiyet ve hizmet süresi değişkenlerinde
göre incelenmesi. Adalet Dergisi, 44, 123-141.
Yiğit, R., Dilmaç, B., & Deniz, M. E. (2011). İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü
alan araştırması. Turkish Journal of Police Studies, 13(3), 1- 18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com