You are here

Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği)

Opinions Of Prospective Teachers About The Quality Of Pedagogical Formation Certificate Program (Çankırı Sample)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the ever-changing approaches to teacher training and to assess the quality of pedagogical training from the perspectives of prospective teachers who are taking their pedagogical training. In this study, prospective teachers’ opinions about, the infrastructure facilities of the institution that offering pedagogical training certificate program, the courses in the program, the qualifications the instructors should have and implementation of the program were revealed by using triangulation method. Research data were collected by a questionnaire and a semi-structured interview form. The quantitative data obtained from the questionnaire were analyzed by descriptive statistics, and the qualitative data obtained from the semi-structured interviews ware analyzed by descriptive analysis and content analysis. 100 prospective teachers from Pedagogical Formation Education at Cankiri Karatekin University participated in this study. The findings indicated that nearly half of the prospective teachers thought that the content of the courses are useful and interesting. On the other hand, the prospective teachers are mostly complaining about that some of the instructors have inadequate skills in adult training, the teaching practice lessons are ineffective, and the university does not provide well-organized education program, the buildings, equipment, and infrastructure of the institution are inadequate.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı sürekli değişen öğretmen yetiştirme yaklaşımlarını gözden geçirmek ve pedagojik formasyon eğitiminin niteliğini, bu eğitimi almakta olan öğretmen adaylarının bakış açısından değerlendirmektir. Çalışmada öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programını sunan kurumun altyapı olanakları, programda yer alan dersler, eğitimi veren öğretim üyesinde bulunması gereken nitelikler ve programının işleyişi konusundaki görüşleri yöntem çeşitlemesi ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri anket ve yarıyapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu ile elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen nicel veriler betimsel istatistikler kullanılarak, yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler ise betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmaya Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimine devam etmekte olan 100 öğretmen adayı katılmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının derslerin içeriğini yararlı ve ilginç bulduğunu göstermektedir. Öte yandan, öğretmen adaylarının en çok şikâyet ettikleri konular; bazı öğretim elemanlarının yetişkin eğitimi konusunda yetersiz becerilere sahip olmaları, öğretmenlik uygulaması derslerinin verimsiz olması ve üniversitenin iyi organize edilmiş bir eğitim programı sunma, bina, araç-gereç ve alt yapı sağlamada yetersiz olmasıdır.

REFERENCES

References: 

Aday, L. (1996). Designing and Conducting Health Surveys. San Francisco: Jossey-Bass.
Akyüz, Y. (2004). Türk eğitim tarihi: Başlangıçtan 2004’e. (9. Basım). Ankara, Anı Yayınları.
1010 Oya TANERİ...
Mayıs 2016 Cilt:24 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi
Arı, C. (2001). Alandan ve alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin öğretmende bulunması gereken
özellikler açısından karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir.
Arslan, D. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi ve sorunlarının çözümüne yönelik bir model.
(Kütahya Örneği). Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
Aydın, İ. (2006). Eğitim Öğretimde Etik. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Babbie, E. (1990). Survey Research Methods. 2nd Edition. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
Baxter, P. & Jack, S. (2008) (Kasım, 2013, 12). Qualitative case study methodology: Study design
and implementation for novice researchers, in The Qualitative Report, 13(4): 544-559. . http://
www.nova.edu/ssss/QR/QR-4/baxter.pdf
Brouwer, N. (2007) Alternative teacher education in the Netherlands 2000-2005. A standards-based
synthesis. European Journal of Teacher Education, 30: 1, 21-40.
Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative
and qualitative research. (3rd Ed.). Pearson Education, Inc.
Çiltaş, A. & Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 64-72.
Dicicco-Bloom, B. & Crabtree, B. (2006)T. he qualitative research interview. Medical Education, 40, 314-321.
Erçelebi, H. (1999). 2000’li Yıllarda Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Planı. Milli Eğitim. 141, 27-28.
Ersoy,Y.(1997). Nitelikli matematik öğretmeni yetiştirme. Çağdaş Eğitim, (22), 237, 3-7.
Eşme, İ. (2001). Yüksek Öğretmen Okulları. İstanbul: Bilgi-Başarı Yayın Evi.
Güleç, S. & Kara, S. (2000). Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin meslek profilleri. Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 169- 179.
Hanushek, E. A., Rivkin, S. G., (2004). How to improve the supply of high quality teachers, Brookings
Papers on Education Policy. (7), 7-44.
Karagözoğlu, G. (1996). Teacher training for the twenty first century. The World Conference on
teacher Education. İzmir, Türkiye.
Küçükahmet, L., Değirmencioğlu, C., Uğuzman, E. T., Öksüzoğlu, A.F., Özdemir, İ. E., & Korkmaz,
A. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Nobel Yayıncılık. Ankara.
Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K.M.,Guest, G. & Namey, E. (2005). Qualitative Research
Method: A Data Collector’s Field Guide. Family Health International, USA.
Özdayı, N. (2000). Eğitim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki Kaygılarının Toplam Kalite Yönetimi
Açısından Değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 12, 233-248.
Patton, M.Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evalution. Newbury Park, CA:Sage.
Rea, L. M. and Parker, R. A. (1997). Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive
Guide. San Francisco: Jossey-Bass.
Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of
teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 829–846.
Seferoğlu, G. (2004). A study of alternative English teacher certification practices in Turkey. Journal
of Education for Teaching, 30 (2), 151 – 159.
Sünbül, A. M. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik: Öğretmenlik mesleğine giriş. Pegem Yayıncılık.
Ankara.
Şahin, M. (2006). Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırması.
İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi. Doktora Tezi. Malatya.
Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika... 1011
May 2016 Vol:24 No:3 Kastamonu Education Journal
Tambağ, H. (2007). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden
öğrencilerin bu programa ilişkin görüşleri nelerdir? Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
Taneri, P. O. (2004). A study on novice classroom teachers’ problems with regular and alternative certificates.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
Tanrıöğen, G. (1996). Teacher Training Institutions In The Information Society. In Karagözoğlu
(Ed.) Teacher Training For Twenty-first Century.562-571.
Uçan, A. (1998). (Kasım, 2012,11). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden
düzenlenmesi. http://www.belgeler.com/blg/2hx/egitim-fakulteleri-ogretmen-yetistirme-p...
yeniden-duzenlenmesi
UNICEF (2000). (Aralık, 2012, 19). Defining Quality in Education. UNICEF (2000). Defining Quality
in Education. Working Paper Series, Education Section, Programme Division. New York,
NY, USA. http://www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF
Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (2006). Interpretation and method: Empirical research methods
and the interpretive turn. New York, NY: M. E. Sharpe.
Yıldırım, A. & Ok, A. (2002). Alternative teacher certification in Turkey: Problems and issues. In Sultana
R. G. (2002). (Eds.). Teacher Education in the Euro- Mediterranean Region. (s.259-276).
Yin, R.K. (2009). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının
Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: YÖK Yayınları.
YÖK. (2013). (Şubat 2013, 9).Üniversitelerimizde uygulanacak olan “pedagojik formasyon
eğitimi sertifika programı” başvuru formu. Ek-1-B, pedagojik formasyon sertifika programı
başvurusu için üniversitenin kadrosundaki eğitim bilimleri alanındaki öğretim üyesi/
elemanı bilgisi. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_
rsRqRmHtxKK6/10279/19209

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com