You are here

Öğretmen Adayları İçin Mesleki Dayanıklılık İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Development of Occupational Resilience Beliefs Scale for Teacher Candidates

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to develop a valid and reliable measurement scale to measure the occupational resiliencies beliefs of teacher candidates. Occupational Resilience Scale (ORS) consists of 26 items and single factor. Participants of the study were a total of 272 university students, 168 (%61.8) female and 104 (%32.8) male. Exploratory and confirmatory factor analyses were used for testing construct validity for the scale. It was found in construct validity studies that the scale consists of single factor. It also showed that the model had high fit indices. Internal consistency coefficient was assessed by Cronbach’s alpha coefficients. The resulting coefficient was .93. In test re-test reliability study, Occupational Resilience Scale for Teacher Candidates was applied to 78 students of faculty of education three weeks apart. The Pearson correlation co-efficient between the scores obtained from the two applications was counted as .76. These values obtained as a result of the analysis applied on the data show that the occupational resilience beliefs scale developed for pre-service teachers is a valid and reliable scale.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Öğretmenler için Mesleki Dayanıklılık İnancı Ölçeği (ÖMDÖ) geliştirilerek geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. ÖMDÖ 26 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 168’i (%61.8) kız, 104’ü (%38.2) erkek olmak üzere 272 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde tek faktörlü yapı sınanmış ve sınanan modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında ise Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .93 bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik çalışmasında ise 78 öğrenci ile üç hafta arayla gerçekleştirilen iki uygulama arasında elde edilen puanlar arasındaki Pearson korelasyon katsayısı “r =.76” olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler dikkate alındığında Öğretmenler için geliştirilen Mesleki Dayanıklılık İnancı Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Heoksema, S. (2008). Psikolojiye
giriş (12. Baskı). (Y. Alogan, Çev.). İstanbul: Arkadaş Yayınları.
Basım, H. N. & Çetin, F. (2010). Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeğinin güvenilirlik ve
geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 22.
Beardslee WR, Podorefsky MA (1998) Resilient adolescents whose parents have serious affective and other
psychiatric disorders: ımportance of self-understanding and realtionships. Am J Psychiatry, 145:63-69.
Begun, A. L. (1993). Human behavior and the socal environment: The vulnerability, risk and resilience
model. Journal of Social Work Education, 29, 26-36.
Beltman, S., Mansfield, C. & Price, C. (2011) Thriving not just surviving: A review of research on
teacher resilience. Educational Research Review, 6, 185–207.
Bem, D.J. & Nolen-Heoksema, S. (2008). Psikolojiye giriş (12. Baskı). (Y. Alogan, Çev.). İstanbul:
Arkadaş Yayınları.
Bobek, B. L. (2002) Teacher resiliency: A key to career longevity. Clearing House, 75(4), 202–205.
Brunetti, G. J. (2006). Resilience under fire: Perspectives on the work of experienced, inner city
high school teachers in the United States. Teaching and Teacher Education, 22(7), 812–825.
Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Christiansen, J. (1997). Helping teachers meet the needs of students at risk for school failure. Elementary
School Guidance & Counseling, 31, 3
Connor K.M., Davidson J. R., (2003) Development of a new resilience scale: the Connor Davidson
resilience scale (CD-RISC). Depress Anxiety, 18: 76–82.
Coutu, D. L., (2003). How recillience works: Horward business review on building personel and organizational
resillience. United States of America: Harvard Business School Publishing Corporation.
Dağ, İ. (1991) Rosenbaum’un öğrenilmiş güçlülük ölçeğinin üniversite öğrencileri için Güvenirliği
ve geçerliği, Türk Psikiyatri Dergisi, 2 (4): 269-274.
Dönmez, B. ve Genç, G. (2006) Genel liselerdeki okul yöneticisi ve öğretmenlerin öğrenilmiş
güçlülük düzeylerine ilişkin algıları, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12): 41-60.
Öğretmen Adayları İçin Mesleki Dayanıklılık İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi... 1617
September 2016 Vol:24 No:4 Kastamonu Education Journal
Durak, M. (2002). Deprem yaşamış üniversite öğrencilerinin psikolojik belirtilerini yordamada psikolojik
dayanıklılığın rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Friborg O, Hjemdal O, Rosenvinge JH ve ark. (2003) A new rating scale for adult resilience: what are
the central protective resources behind healthy adjustment? Int J Methods Psychiatr Res, 12:65-76.
Garmezy, N. (1993). Children in poverty: Resilience despite the risk. Psychiatry, 56, 127-136.
Gazioğlu, E. İ. ve Demir, İ. (2008) Learned resourcefulness, attachment styles and childhood traumatic experiences:
A study on Turkish college sample , European Journal of Social Sciences, 6 (2), 175-187.
Gizir, C. A. (2004). Akademik saglamlık: Yoksulluk içindeki sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik
başarılarına katkıda bulunan koruyucu faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Gizir, C. A. ve Aydın, G. (2006). Psikolojik sağlamlık ve ergen gelişim ölçeğinin uyarlanması. Türk
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 26 (3), 87-96.
Gorsuch, R .L. (1997). Exploratory factor analysis: Its role in item analysis. Journal of Personality
Assessment, 68(3), 532–560.
Green, R. R. (2002). Resiliency: An integrated approach to practice, poicy, and research. NASW
Press, Washginton DC.
Gu, Q. & Day, C. (2007) Teachers resilience: a necessary condition for effectiveness. Teaching and
Teacher Education, 23, 1302–1316.
Gürgan, U. (2006). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeyine etkisi.
Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Gypsy, M. D. ve Gerard, J. K. (2002). Confirmatory factor analysis of the assessment for living and
learning scale: A cross-validation investigation. Measurement and Evoluation in Counseling
and Development, 35(1) 14-26.
Harland, L., Harrison, W., Jones, J.R., & Palmon, R.R. (2005). Leadership behaviors and subordinate
resilience, Journal of Leadership and Organizational Studies
Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D.P. (2005). Psychological testing: Principles, applications and issues,
Thomson Wadsworth.Lincoln: University of Nebraska Press.
Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler. Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 129-139.
Karaırmak, Ö. (2010). Establishing the psychometric qualities of the Connor- Davidson resilience
scale (CD-RISC) usng exploratory and confirmatory factor analysis in a trauma survivor
sample. Psychiatry Research, 179 (3), 350- 356.
Knight, C. (2007). A resilience framework: perspectives for educators. Health Education, 107 (6), 543-555
Kobasa, S. (1979). StressfulLife events, personality and health: An inquiry into -hardiness. Journal
of Personality and Social Psychology. 37. 1-11.
Maddi, S.R. (2002). The story of hardiness: Twenty years of theoring, research, and practice. Consulting
Psychology Journal. 54.173-185.
Maddi, S.R., Harvey, R.H., Khoshaba, D.M., Fazel, M. & Resurreccion, N. (2009). The personality
construct of hardiness, IV expressed in positive cognitions and emotions concerning oneself
and developmentally relevant activities. Journal of Humanistic Psychology 49, (3), 292-305.
Nakaya, M., Oshio, A. & Kaneko, H. (2006). Correlations for adolescent resilience scale with big
five personality traits. Psychological Reports (98) 927-930.
1618 Özlem TAGAY, Kamile DEMİR...
Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Öğülmüş, S.. (2001). Bir kişilik özelliği olarak yılmazlık. I. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu:
Nedenler ve Önleme Çalışmaları. Ankara (29–30 Mart).
Öz, F. ve Yılmaz, E.B. (2009). Ruh sağlığının korunmasında önemli bir kavram: Psikolojik
sağlamlık, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Dergisi: 82-89.
Patterson, J. H., Collins, L., & Abbott, G. (2004) A study of teacher resilience in urban schools.
Journal of Instructional Psychology, 31(1), 3–11.
Rosenbaum, M. ve Cohen, E. (1999) Equalitarian marriages, spousal support, resourcefulness, and
psychological distress among Israeli working women, Journal of Vocational Behavior, 54, 102-113.
Rutter M (1993) Resilience: some conceptual considerations. J Adolesc Health, 14:626-631.
Savi-Çakar, F., Karataş, Z. & Çakır, M.A. (2015). An adaptation the resilience in midlife scale to
Turkish adults. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 32, 22-39.
Sinclair V. G., Wallston K. A. (2004). The development and psychometric evaluation of the brief
resilient coping scale. Assessment, 11, 94-101.
Stanford, B. H. (2001) Reflections of resilient, persevering urban teachers. Teacher Education Quarterly,
28(3), 75–87.
Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji
Yazıları, 3(6), 49- 74.
Sümer, N., Aktürk- Gündoğdu, E., Helvacı, E. (2010). Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik
etkileri: Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 42-61.
Tait, M. (2008) Resilience as a contributor to novice teacher success, commitment, and retention.
Teacher Education Quarterly, 35(4), 57–75.
Tagay, Ö., Karakelle, S. (2014) Self-esteem and communication skills as predictors of psychological resilience
for Turkish vocational school students, Cypriot Journal of Educational Sciences. 9(4), 307-315.
Terzi, Ş. (2006). Kendini toparlama gücü ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 77-84.
Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerin kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 297-306.
Thompson, R.W., Arnkoff, D.B., & Glass, C.R. (2011). Conceptualizing mindfulness and acceptance
as components of psychological resilience to trauma. Trauma, Violence,& Abuse, 12 (4), 220-235.
Toland, J. & Carrigan, D. (2011) Educational psychology and resilience: New concept, new opportunities.
School Psychology International 32(1) 95–106.
Tümkaya, S. (2011). Humor styles and socio-demographic variables as predictors of subjective
well-being of turkish university students. Education and Science 36 (160):158-170.
Wagnild, G. M. & Young, H. M. (1993) Development and psychometric evaluation of the resillience
scale. Journal of Nursing Measurement 1 (2), 165-178.
WestEd. (2001). Youth development and resilience module: Secondary school level (grades 7, 9, 11,
and alternative). Unpublished manuscript. California: Wested
Yıldırım, A. ve Ekinci, M. (2005) Eğitimi hemşirelik olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin stresle başa
çıkma düzeylerinin karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(3), 19-29.
Yıldırım, A., Hacıhasanoğlu, R. ve Karakurt, P. (2007) Hemşirelerin stresle başa çıkmada bilişsel
stratejileri kullanma düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, 4, 21-29.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com