You are here

Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi: Astronomi Örneği

Effects of The Enriched 5E Model on Students’ Conceptual Change: Astronomy Sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the effect of 5E model enriched with conceptual change pedagogies on students’ conceptual change relate to astronomy subjects. A quasi-experimental research method was used in this study. The sample of this study is composed 72 grade 7 students at Trabzon Mimar Sinan Primary school. Two-tier open ended test question, semi structured interviews and students’ drawings were used in data collection process. Mann-Whitney U-test was used comparisons between groups. Semi structured interviews were conducted with 12 students also these students drawings investigated in depth for conceptual change in experiment group. At the end of the study; it was found out that 5E model enriched with conceptual change pedagogy had meaningful effect on students’ conceptual change (U = 212,5, p<.05) in experiment group compared with the control group relate to astronomy subjects.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modeline uygun hazırlanan rehber materyallerin öğrencilerin bazı astronomi konuları ile ilgili kavramsal değişimleri üzerine olan etkisini araştırmaktır. Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 72 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; iki aşamalı kavramsal anlama testi, mülakat soruları ve öğrenci çizimlerinden yararlanılmıştır. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin kavramsal anlama testinden elde ettikleri puanların karşılaştırılması Mann-Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakatlar 12 öğrenci ile birlikte gerçekleştirilmiş, mülakata katılan öğrencilerden ayrıca çizim yapmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda; deney grubunda 5E modeli kapsamında geliştirilen rehber materyallerin öğrenci kavramsal değişimini gerçekleştirmede mevcut öğretim yöntemleri ile kıyaslandığında anlamlı ölçüde (U = 212,5, p<.05) etkili olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Abraham, M. R., Grzybowskı, E. B., Renner, J. W. & Marek, E. A. (1992). Understandings and
misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of
Research in Science Teaching, 29, 105–120.
Acker, S. F. (1996). Identifying and correcting misconceptions about the solar system through a constructivist
learning approach, Unpublished Master Thesis. Texas Woman’s University, Texas.
1796 Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ...
Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Agan, L. (2004). Stellar ideas: Exploring students’ understanding of stars. Astronomy Education
Review, 3(1), 77–97.
Albanese, A., Danhoni Neves, M. C. & Vicentini, M. (1997). Models in science and in education:
A critical review of research on students’ ideas about the Earth and its place in the Universe.
Science and Education, 6, 573–590.
Arslan, O. & Keskin, N. (2002). Gazi üniversitesi, gazi eğitim fakültesi fen bilgisi eğitimi 4. sınıf öğrencilerinin
“gen klonlama” konusunu öğrenmelerine poster hazırlama etkinliğinin etkisi. V. Ulusal
Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi sempozyumu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Arslan, O., Keskin, N. & Doğan Bora, N. (2005). Alternatif bir öğrenme aracı: Poster sunumu ödevi,
Milli Eğitim Dergisi, 33 (168).
Ateş, S. & Polat, M. (2005). Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde
öğrenme evreleri metodunun etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 39-47.
Bailey, J. M. & Nagamine, K. (2009), Using learner-centered strategies to improve student understanding
about stars, [Çevrimiçi: http://adsabs.harvard.edu/abs/2009AAS...21343002B], Erişim
tarihi: 25 Haziran 2009.
Bakas, C. & Mikropoulos, T. (2003). Design of virtual environments for the comprehension of planetary
phenomena based on students’ ideas. International Journal of Science Education, 25(8), 949–967.
Balcı, S., Cakıroğlu, J. & Tekkaya, C. (2006). Engagement, exploration, explanation, extension, and
evaluation (5E) learning cycle and conceptual change text as learning tools, Bıochemıstry and
Molecular Biology Education, 34(3), 199–203.
Baloğlu Uğurlu, N. (2005). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin dünya ve evren konusu ile ilgili kavram
yanılgıları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 229-246.
Blake, A. (2004). Helping young children to see what is relevant and why: Supporting cognitive change
in earth science using analogy. International Journal of Science Education, 26(15), 1855–1873.
Bostan, A. (2008). Farklı yaş grubu öğrencilerinin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin
düşünceleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
Bracher, L. Centrell, J. & Wilkie, K. (1998). The process of poster presentation: a valuable learning
experience, Medical Teacher, 20, 552–557.
Bryce, T & MacMillan, K (2005). Encouraging conceptual change: the use of bridging analogies in
the teaching of action-reaction forces and the ‘at rest’ condition in physics: The use of bridging
analogies in the teaching of action-reaction forces and the ‘at rest’ condition in physics. International
Journal of Science Education, 27 (6), 737-763.
Ceylan, E & Geban, Ö. (2009). Facilitating conceptual change in understanding state of matter and solubility
concepts by using 5E learning cycle model. Hacettepe University Journal of Education, 36, 41-50.
Chambers, S.K. & Andre, J. (1997). Gender prior knowledge, interest and experience in electricity
and conceptual change text manipulations in learning about direct current, Journal of Research
in science Teaching, 34(2), 107- 123.
Chiu, M. & Lin, J. (2005). Promoting fourth graders’ conceptual change of their understanding of
electric current via multiple analogies. Journal of Research in Science Teaching, 42(4), 429-464.
Cin, M. (2007). Alternative views of the solar system among Turkish students. International Review
of Education, 53(1), 39–53.
Clement, J. (1993). Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students’ preconceptions
in physics. Journal of Research in Science Teaching, 30(10), 1241-1257.
Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi... 1797
September 2016 Vol:24 No:4 Kastamonu Education Journal
Coştu, B., Ayas, A. & Ünal, S. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: Kaynama kavramı.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 123-136.
Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi
ve uygulanması, Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Çepni, S. & Keleş, E.(2006). Turkish students’ conceptions about the simple electric circuits. International
Journal of Science and Mathematics Education, 4, 269-291.
Demirci Güler, M. P. (2007). Fen öğretiminde kullanılan analojiler, analoji kullanımının öğrenci
başarısı, tutumu ve bilginin kalıcılığına etkisinin araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi, Ankara.
Demirci Güler, P. & Yağbasan, R. (2008) The description of problems relating to anagolies used in
science and technology textbooks, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 105-122.
Diakidoy, I. N. & Kendeou, P. (2001). Facilitating conceptual change in astronomoy: a comparision
of effectiveness of two instructional approaches, Learning and Instruction, 11(1),1-20.
Dikmenli, M. & Çardak, O. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji ders kitaplarında biyoloji konuları
ile ilgili kavram yanılgıları. I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors ın learning science. Science Education, 75, 649–672.
Dupin, J. J. & Joshua, S. (1989). Analogies and “modeling analogies” in teaching: Some examples
in basic electricity. Science Education, 73(2), 207-224.
Ekiz, D. & Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin astronomi ile ilgili kavramları anlama
düzeyi ve kavram yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 165.
Er Nas, S., Çalık, M. & Çepni, S. (2012). Effect of different conceptual change pedagogies embedded
within 5E model on grade 6 students’ alternative conceptions of ‘heat transfer’. Energy
Education, Science and Technology Part B Social and Educational Studies, 4(1), 177-186.
Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla kavramsal değişimin
gözlenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2).
Finegold, M. & Pundak, D. (1991). A study of change in students’ conceptual frameworks in astronomy.
Studies in Educational Evaluation, 17, 151–166.
Gilbert, S. W. (1989). An evaluation of the use of analogy, simile, and metaphor in science texts.
Journal of Research in Science Teaching, 26, 315–327.
Glynn, S. M. & Takahashi, T. (1998). Learning from analogy-enhanced science text tomone. Journal
of Research in Science Teaching, 35(10), 1129-1149.
Gutwill, J. P. Frederiksen, J. R. & White, B. Y. (2000). Making their own connections: Students’ understanding
of multiple models in basic electricity, Cognition and Instruction, 17(3), 249-282.
Harrison, A. G. & Treagust, D.F. (2000). A typology of school science models. International Journal
of Science Education, 22 (9), 1011-1026.
Hay, I. & Thomas, S. M. (1999). Making sense with posters in biological science education, Journal
of Biological Education, 33(4), 209-214.
Heywood, D. (2002). The place of analogies in science education, Campridge Journal of Education,
32 (2), 64-75.
Huddle, P. A., White, M.W. & Rogers F. (2000). Simulations for teaching chemical equilibrium.
Journal of Chemical Education, 77, 920–926.
1798 Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ...
Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Hunter, K. A. (1997). Poster presentations an alternative to the traditional classroom lecture. American
Journal of Pharma Ceutical Education, 61, 78-80.
Iding, M.K. (1997). How analogies foster learning from sciencet exts. Instructional Science. 25, 233-253
İsen, İ. A. & Kavcar, N. (2006), Ortaöğretim fizik dersi yeryüzünde hareket ünitesindeki kavram
yanılgılarının belirlenmesi ve ünitenin öğretim programının geliştirilmesi üzerine bir çalışma.
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 84-90.
İyibil, Ü. & Sağlam Arslan, A. (2010). Fizik öğretmen adaylarının yıldız kavramına dair zihinsel
modelleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 25-46.
Kikas, E. (1998). The impact of teaching on students’ definations and explainations of astronomical
phenomena. Learning and Instruction, 8(5), 439-454.
Klein, C. (1982). Children’s concepts of the earth and the sun: a cross-cultural study. Science Education,
65-95.
Köksal, E.A. & Armağan, F.Ö. (2006). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim fen ders kitaplarının
değerlendirilmesi. Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Küçüközer, H., Bostan, A., Kenar, Z., Seçer, S. & Yavuz, S. (2008). Evaluation of six grade science
textbooks according to constructivist learning theory. Elementary Education Online, 7(1), 111-126.
Lee, Y. & Law, N. (2001). Explorations in promoting conceptual change in elektrical concepts via
ontological category shift, International Journal Science education, 23(2), 111-149.
Lock, R. (1997). Post-16 biology-some model approaches? School Science Review, 79(286), 33-38.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji
Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E.B., Ankara.
Mikkilä-Erdmann, M. (2001). Improving conceptual change concerning photosynthesis through
text design. Learning and Instruction, 11, 241-257.
Mulnix, A. & Penhale, S. J. (1997). Modelling the activities of scientists: a literature review and
poster presentation assignments, The American Biology Teacher, 59, 482-487.
Osborne, R. J. & Wittrock, M. C. (1983). Learning science: A generative process. Science Education,
67 (4), 489–508.
Ölmez, O. & Geban, Ö. (2001). Dördüncü sınıf öğrencilerinin dünya ve gökyüzü konularındaki
kavramları anlamalarında kavramsal değişim yaklaşımının etkisi. Bilimde Çağdaş, Düşüncede
Özgür Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu içinde (s. 172-
175). İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
Özmen, H. & Demircioğlu, G. (2003). Asitler ve bazlar konusundaki öğrenci yanlış anlamalarının
giderilmesinde kavram değişim metinlerinin etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 159, 111–119.
Özmen, H., Demircioğlu, H. & Demircioğlu, G. (2009). The effects of conceptual change texts
accompanied with animations on overcoming 11th grade students’ alternative conceptions of
chemical bonding. Computers and Education, 52, 681-695.
Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci
rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.
Paatz, R. (2004). A case study analysing the process of analogy-based learning in a teaching unit
about simple electric circuits. International Journal of Science Education, 29(9), 1065-1081.
Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi... 1799
September 2016 Vol:24 No:4 Kastamonu Education Journal
Percy, J. R. (1998). Astronomy education: an international perspective. Gougenheim, L., McNally,
D., & Percy, J.R. (Eds.), In New Trends in Astronomy Education. Cambridge, UK. Cambridge
University Press.
Sarı Ay, Ö. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ‘Maddenin halleri ve ısı’ ünitesinde belirlenen
kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değisim metinleri kullanımının etkisi
ve öğrenci görüsleri. Yayınlanmamış Yükasek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Sezen, F. (2002). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin astronomi kavramlarını anlama düzeyleri ve
kavram yanılgıları Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Sharp, J. G. & Kuerbis, P. (2005). Children’s ideas about the solar system and the chaos in learning
science. Science Education, 90(1), 124–147.
Sharp, J. G. (1995). Children’s astronomy: Implications for curriculum developments at Key stage
1 and the future of infant science in England and Wales. International Journal of Early Years
Education, 3(3), 17–49.
Sharp, J. G. (1996). Children’s astronomical beliefs: A preliminary study of Year 6 children in southwest
England. International Journal of Science Education, 18(6), 685–712.
Sharp, J. G., Bowker, R. & Merrick, J. (1997). Primary astronomy: Conceptual change and learning
in three 10–11 year olds. Research in Education, 57, 67–83.
Şahin, Ç. (2009). İlköğretim 8. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde zenginleştirilmiş 5E öğretim
modeline göre rehber materyal tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Şahin, Ç. İpek Akbulut, H. ve Çepni, S. (2012). Teaching of Solid Pressure with Animation, Analogy
and Worksheet to Primary 8th Students, The Journal of Instructional Technologies &
Teacher Education, 1(1), 22-51.
Şahin, F. (2001). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin uzay hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi,
SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2),156-169.
Şenel Çoruhlu, T., Çalık, M. & Çepni, S. Effect of conceptual change pedagogies on students’ alternative
conceptions of electricity resistance and electricity current, Energy Education Science
and Technology Part B Social and Educational Studies, 4(1), 141-152.
Treagust, D. F., Harrison, A. G. & Venville, G. J. (1998). Teaching Science Effectively with Analogies: An
Approach For Preservice and Inservice Teacher Education, Journal of Science Teacher Education,
9(2), 85-101.
Türk, F. & Çalik M. (2008). Using different conceptual change methods embedded within 5E model:
A sample teaching of endothermic – exothermic reactions. Asia-Pacific Science Learning
Teaching, 9: Article 5.
Ural Keleş, P. (2009). Kavramsal değişim metinleri, oyun ve drama ile zenginleştirilmiş 5E modelinin
etkililiğinin belirlenmesi: “Canlıları Sınıflandıralım” örneği. Yayınlanmamış doktora tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Ünal, S. (2007). Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetler konularının öğretiminde yeni bir
yaklaşım: BDÖ ve KDM’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
1800 Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ...
Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Vosniadou, S. (1988). Knowledge Restructuring and Science Instruction. Paper presented at the Annual
Meeting of the American Educational Research Association (New Orleans, LA,April5-9,1988).
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=76&hid=8&sid=f15508e1-47fc- 4dc6-996c-
3bf81e59ee7d%40sessionmgr107> adresinden 18 Aralık 2006 tarihinde alınmıstır.
Wang, T. & Andre, T. (1991) Conceptual change text versus traditional text application questions versus
no questions in learning about electricity, Contemporary Educational Psychology, 16, 103-116.
Wichaidit, S. Dechsri, P. & Chaivisuthangkura, P. (2011). Using analogy and model to enhance conceptual
change in Thai Middle School Students, US-China Education Review, 8(3), 333-338.
Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model: Towards real reform in science education.
The Science Teacher, 58 (6), 52–57.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com