You are here

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gelecek Kaygılarının İncelenmesi

Investigation of The Future Anxieties of Pre-School Teacher Candidates

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine pre-school teacher candidates’ levels of anxiety regarding their future careers in teaching. The sample consists of 172 pre-school teacher candidates studying the Pre-School Education programme at Kastamonu University Faculty of Education. For data collection to find out the anxiety levels of students “Teacher Candidate’s Anxiety Scale” and “Personal Information Form” were used. Teacher Candidate’s Anxiety Scale is composed of 45 items. Results show that pre-school teacher candidates’ anxiety levels regarding their teaching career can be described as “very low”. There are also statistically significant differences in anxiety levels when examined according to different variables such as teacher candidates’ school year, perceived readiness for the occupation teaching, perceived success and the rank of the Pre-school Education programme in their university preference list.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik gelecek kaygılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğine devam eden 172 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Okul öncesi öğretmen adaylarının gelecek kaygılarını belirleyebilmek için “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği 45 maddeden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeylerinin “çok az” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, okul öncesi öğretmen adaylarının bulundukları sınıf, kendilerini öğretmenlik mesleği için hazır hissetme, başarı algısı ve branş tercih sırası değişkenlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeyleri açısından anlamlı farklar bulunmuştur.
2353
2372

REFERENCES

References: 

Akgün, F., & Özgür, H. (2014). Examination of the anxiety levels and attitudes of the information
technology pre-service teachers towards the teaching profession/Bilişim teknolojileri
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki kaygılarının incelenmesi.
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(5), 1206-1223.
Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, A.S., & Ünal, E. (2010, Mayıs). Okul öncesi öğretmen adaylarının
mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları
ve Sorunları II Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri.
Aydın, A., &Tekneci, E. (2013). Zihin Engelliler Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,
3(2), 1 – 12.
Bakırcıoğlu, R. (2005). İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde rehberlik ve psikolojik
danışma. Ankara: Anı.
Burkovik, H. Y. (2013). Kaygılanacak ne var!. İstanbul: Timaş.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. PegemA Yayıncılık, Ankara.
Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü
öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115 – 127.
Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
Genç, H. (2008). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin kaygı düzeyleri üzerine bir durum çalışması.
Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ghaith, G., & Shaaban, K. (1999). The relationship between perceptions of teaching concerns,
teacher efficacy, and selected teacher characteristics. Teaching and Teacher Education,
15(5), 487 – 496.
2372 Bahar Gümrükçü BİLGİCİ, Ümit DENİZ
Aralık 2016 Cilt:24 No:5 Kastamonu Eğitim Dergisi
Gümrükçü Bilgici, B., & Deniz, Ü. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygılarının
İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Izgar, A. (2009). Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Sosyal Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk
Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (28. Baskı). Nobel.
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik.
Pegem A Yayıncılık.
Köknel, Ö. (2014). Kaygıdan korkuya. İstanbul: Remzi.
Köroğlu, E. (2013). Kaygılarımız, korkularımız nedir? Nasıl baş edilir?. Ankara: HYB.
Kurtuldu, M.K., & Ayaydın, A. (2010). Güzel sanatlar bölümü öğrencilerinin mesleki kaygı
düzeylerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28,
111 – 118.
MEB Mevzuat Bankası. (04.03.2006). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer
değiştirme yönetmeliği. Resmi Gazete. 3-5.
Morton, L.L., Vesco, R., Williams, N.H., & Awender, M.A. (1997). Student teacher anxieties
related to class management, pedagogy, evaluation, and staff relations. British Journal of
Educational Psychology. 67, 69 – 89.
Öngen, D. E. (2012). The Relationship between Hopelessness and Sensation Seeking in Secondary
School Teacher Candidates. Procedia – Social and Behavioral Sciences 46, 3021-3025.
Rector, N.A., Bourdeau, D., Kitchen, K., & Joseph-Massiah, L. (2011). Anxiety disorders, an
information guide. Canada: Centre of Addiction and Mental Healths.
Saban, A., Korkmaz, İ., & Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eğitim
Araştırmaları Dergisi, 17, 198-209.
Senemoğlu, N. (2000). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
Seven, S.(2013). Çocuk ruh sağlığı. Ankara: Pegem.
Sürücü, F. (2012). Matematik öğretmen adaylarının gelecek kaygıları. Yüksek Lisans Tezi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Ünal, S., &Ada, S. (2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2.Basım). İstanbul: Marmara Üniversitesi
Yayınları.
Ünaldı, Ü.E., & Alaz, A. (2008). Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının
mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 1 – 13.
Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitimde rehberlik hizmetleri: gelişimsel yaklaşım. İstanbul: Nobel.
Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekî öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com