You are here

Öğretmenlik Uygulaması-II Dersine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Teacher Candidates’ Views Regarding to Teaching Practice-II

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Teaching practice is very important course in terms of becoming a teacher for teacher candidates. In achieve the course objective that teacher candidates’ expectations and their problems in process of practising are crucial factor. In this study, it was aimed to try to express the views of teacher candidates who studying in Preschool Teaching Program in Faculty of Education, Kastamonu University, 4th grade in the school year of 2015-2016 concerning Teaching Practice II. In this study, using the semi-structured interview technique which is among the qualitative data collection techniques, gathered the data. The researchers prepared 4 semi-structured interview questions to be addressed to 4th grade teacher candidates. The findings were deciphered with using descriptive analysis. teacher candidates generally stated that Teaching Practice II contributed to them; giving to opportunity to application-practice, to gaining experience about teaching profession.Expectations of teacher candidates regarding to Teaching Practice II were that they want to more practicing and demonstrators should be role model to them and the course prepare them to teaching profession.Teacher candidates encountered some problems in Teaching Practice II. These are; demonstrators do not treated a teacher to them andchildren do not recognize them as an authority.Demonstrators give unnecessary errands and whole control of classroom to teacher candidates. Therefore they give some solution that demonstrators will be informed with meeting before practice and advisors in universities should explain that what teacher candidates to do in practising school to demonstrators. Advisors in universities should observation the teacher candidates.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlik Uygulaması, öğretmen adayları için öğretmenliğe doğru giden yolda deneyim kazanmada önemli bir derstir. Öğretmenlik Uygulaması dersinin amaçlarına ulaşabilmesinde, öğretmen adaylarının bu dersten beklentilerinin ve uygulama sürecinde yaşadıkları problemlerin neler olduğunun bilinmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmada, 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersine ilişkin görüşleri ortaya konulmuştur. Nitel modelde gerçekleştirilmiş olan araştırmada, veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu doğrultuda 4. sınıf öğretmen adaylarına 4 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmada Öğretmenlik Uygulaması-II dersinin katkılarını okul öncesi öğretmen adayları uygulama/pratik yapma fırsatı vermesi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili tecrübe kazandırması olarak belirtmişlerdir. Öğretmen adayları Öğretmenlik Uygulaması-II dersinden beklentilerini daha fazla uygulama yapabilme fırsatı sunması, uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına rehber olmaları ve öğretmenlik mesleğine hazırlaması olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları Öğretmenlik Uygulaması-II dersinde karşılaştıkları problemleri uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarını öğretmen gibi görmemesi ve çocukların öğretmen adaylarını bir otorite olarak görmemesi olarak belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersinde karşılaştıkları problemlere ilişkin çözüm önerilerini uygulama başlamadan önce öğretmenlere bilgilendirme toplantısı yapılmalı, danışmanların uygulama öğretmenlerine stajyerlerin yapması gerekenleri açıklaması ve danışmanların sınıflarda öğretmen adaylarını gözlemlemeleri şeklinde belirtmektedirler.
2519
2536

REFERENCES

References: 

Acheson, K. A., & Gall, M. D. (1980). Techniques in the clinical supervision of teachers.
2534 Emine KARASU AVCI, Bilgin Ünal İBRET
Aralık 2016 Cilt:24 No:5 Kastamonu Eğitim Dergisi
London: Longman.
Akpınar, M., Çolak, K. ve Yiğit, E.Ö. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri.
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 36, 41-67.
Baran, M., Yaşar, Ş. ve Maskan, A. (2015). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması
dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi Dergisi, 26, 230-248.
Barnes, R. (2010). Cooperating Teacher Effectiveness as Perceived by Student Teachers and
Cooperating Teachers in Ohio Agricultural Education. Yayınlanmamış doktora tezi. Ohio
State University.
Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre
incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 439-456.
Becit, G., Kurt, A. A. ve Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama
derslerinin yararlarına ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt: 9 Sayı: 1, 169-184.
Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 7. Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Çepni, O. ve Aydın, F. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, Yıl: 19, Sayı: 2, 285-304.
Çiçek, Ş. ve İnce, L. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin
görüşleri. Hacettepe J. of Sport Sciences, 16 (3), 146-155.
Değirmençay, Ş. A. ve Kasap, G. (2013). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine
ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-57.
Demircioğlu, İ. H. (2010). Etkili öğretmen, İ. H. Demircioğlu (Ed.) içinde. Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması (1-13). Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik Uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan
sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi:
Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 117-139.
Dursun, Ö.Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik
öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, 159-178.
Eker, C. (2015). Öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf öğretmeni adaylarının mesleki yeterlilikleri
kazanmaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı:
4, Makale No: 26, 246-256.
Fakülte-Okul İşbirliği. (1998). YÖK Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi. Hizmet
Öncesi Öğretmen Eğitim, Ankara.
Göktaş, Ö. ve Şad, S. N. (2014). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersi uygulama
öğretmenlerinin seçim süreci: Ölçütler, sorunlar ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128.
Görgen, İ., Çokçalışkan, H. ve Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen
adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği.
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 28, 56-72.
Öğretmenlik Uygulaması-II Dersine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen... 2535
December 2016 Vol:24 No:5 Kastamonu Education Journal
Işıkoğlu, N., İvrend, A. ve Şahin, A. (2007). Öğretmenlik Uygulaması sürecine öğretmen adaylarının
gözüyle derinlemesine bir bakış. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 131-142.
Kana, F. (2014). Türkçe eğitiminde öğretmenlik uygulaması dersi: bir durum çalışması. Tarih
Okulu Dergisi, Yıl 7, Sayı XVII, 745-764.
Karaca, N. H. ve Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında
karşılaştıkları sorunlar. 2nd International Conference on New Trends in Education
and Their Implications, 27-29 April, Antalya-Turkey.
Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C. ve İlbay, B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin
görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, 442-455.
Mete, Y. A. (2013). Okul Uygulaması dersine yönelik öğretmen adayı, öğretmen ve okul yöneticilerinin
sahip oldukları metaforlar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, Cilt 2,
Sayı 2, 249-274.
Oğuz, S. ve Avcı, E. (2014). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik
görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, Vol 3 (3), 40–53.
Orhan, K. (2010). Bilim ve araştırma yaklaşımları, E. Tutar ve C. Gariper (Ed.) içinde. Bilimsel
araştırma yöntemleri (53-73). İstanbul: Lord Matbaacılık.
Öksüz, Y. ve Coşkun, K. (2012). Öğretmenlik Uygulaması I-II derslerinin zihin engelliler
öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algılamaları üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 131-155.
Özay Köse, E. (2015). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine yönelik öğrenci
ve öğretmen- öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.
Özenç, M. (2014). Temel kavramlar, yasal çerçeve ve sorumluluklar. Vedat Aktepe, Elvan
Yalçınkaya (Ed.) içinde. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması (2-17). Ankara: Pegem
Akademi.
Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve
uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 23, 132-139.
Sarıçoban, A. (2008). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine ilişkin uygulama
öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Cilt 28, Sayı 3, 31-55.
Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
Cilt: VII, Sayı: I, 128-152.
Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar
ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin nitel bir
çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34, 63-73.
Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin
algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı:
1, Sayfa: 235-250.
2536 Emine KARASU AVCI, Bilgin Ünal İBRET
Aralık 2016 Cilt:24 No:5 Kastamonu Eğitim Dergisi
Ünver, G. (2003). Öğretmenlik Uygulamasında işbirliği: Bir durum çalışması. G.Ü. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 87-100.
Yalın Uçar, M. (2012). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri, 12(4), 2637-2660.
Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersine ilişkin görüşleri.
İlköğretim Online, 3(2), 54-59.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Wagler, R. R. (2007). Assessing The Impact Of Vicarious Experiences On Preservice Elementary
Science Teacher Efficacy And Preservıce Elementary Teacher Effıcacy. Yayımlanmamış
doktora tezi. Oklohama State University. Oklahoma.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com