You are here

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının KPSS Alan Sınavına İlişkin Görüşleri

Opinions Of Prospective Preschool Teachers Regarding The Public Personnel Selection Examination (PPSE) Field Test

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research aims to evaluate opinions of prospective preschool teachers regarding the public personnel selection examination (PPSE) Field test. Research was carried out with 85 prospective teachers enrolled at Kastamonu University Faculty of Education, Department of Preschool Teaching Program. The study was carried out pursuant to the design of case study method that is one of the qualitative research methods. Semi-structured interview form was used as a data collection tool. The interview data was analyzed by using descriptive analysis and content analysis. As a result of analysis of the interview data, ıt was detected that most of the prospective teachers (75 %) prefer field test rather than KPSS exam and when selecting teachers, other factors must be taken into consideration.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılan KPSS alan sınavına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 85 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun (%75) KPSS yerine alan sınavını tercih ettiği ve öğretmen seçiminde başka faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündükleri tespit edilmiştir.
2537
2548

REFERENCES

References: 

Açıl, Ü. (2010). Öğretmen adaylarının akademik başarıları ile KPSS puanları arasındaki
ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
Atasoy, B. (2004). Eğitim fakültelerinin ÖSS ve KPSS puanları yönünden karşılaştırılması.
Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu,
Ankara.
Atasoy, T.ve Demir, S. B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik başarıları
ile KPSS puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (3).
Atav E ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na
ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)
Özel Sayı (1), 01-13.
2546 Ergün RECEPOĞLU, Kübra AKGÜN, Sevim AKSU
Aralık 2016 Cilt:24 No:5 Kastamonu Eğitim Dergisi
Bahar, H. H. (2006). KPSS puanlarının akademik başarı ve cinsiyet açısından değerlendirilmesi.
Eğitim ve Bilim, 31(140), 68-74.
Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü.
Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.
Baki, A. (1997). Çağdaş gelişmeler ışığında matematik öğretmenliği eğitimi programları. Eğitim
ve Bilim, 21(103): 46-54.
Ball, D.L. (1988). Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy: Examining what
prospective teachers bring to teacher education. Doctoral dissertation, Michigan StateUniversity,
East Lansing.
Ball, D.L. (1990). The mathematical understanding sthat prospective teachers bring to teacher
education. Elementary School Journal, 90, 449–466.
Barber, M.,& Mourshed, M. (2007). How theworld’sbest-performing school systems comeout
on top. London: Mc Kinseyand Company.
Baştürk, R. (2007). Türkiye’deki kamu eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenlerin atanmalarına
ilişkin bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal
of Education) 33, 33-40.
Cankoy, O. (2010). Mathematics teachers’ topic-specific pedagogical content knowledge in
thecon text of teaching a0 , 0! and a ÷ 0. Educational Sciences: Theory&Practice, 10(2):
749-769.
Davis, B., Simmt, E. (2006). Mathematics-for-teaching: An ongoingin vestigation of the mathematics
that teachers (needto) know. Educational Studies in Mathematics, 61,293–319.
Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çelikten, M., Şanal, M., Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2): 207-237.
Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri,
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4, 159- 172.
Demir, S. B. ve Bütüner, K. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına
Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2),
113- 128.
Dilaver, H. (1996). Türkiye’de öğretmen istihdamının dünü, bugünü ve yarını: Eğitimimize
bakışlar. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
Döş, İ., Sağır, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine atanma durumuna
ilişkin algıları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.
Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin
değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1),1-31.
Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının ÖSS, akademik ve KPSS
başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2),
479-486.
Erdem E ve Soylu, Y. (2013). Öğretmen adaylarının KPSS ve Alan sınavına ilişkin görüşleri
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 223-236.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının KPSS Alan Sınavına İlişkin Görüşleri... 2547
December 2016 Vol:24 No:5 Kastamonu Education Journal
Ergün, M (2005). İlköğretim okulları öğretmen adaylarının KPSS’deki başarı düzeylerinin
bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi,
13(2), 311-326.
Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme
Sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,
9, (2), 35-43.
Hollins, E.R. (2011). Teacher preparation for quality teaching. Journal of Teacher Education,
62(4): 395-407.
Kablan, Z. (2010). Akademik mezuniyet ortalama puanı ile KPSS başarı puanı arasındaki
ilişki. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 451-470.
Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik
tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
Karataş, S., ve Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS)
öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,
6(1), 102-119.
MEB (2011). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yeterlikleri “Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri” ve “Özel Alan Yeterlikleri”. http://otmg.meb.gov.tr/
MEB Millî Eğitim Temel Kanunu. 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı.
MEB Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik.
03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı.
Nartgün, Ş. S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim
kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 8(2),47-58.
Nartgün, Ş. S. (2011). Employment of faculty of education students: Public Personnel Selection
Examination (PPSE). International Journal of Business and Social Science, 2(21),
101-111.
Özkan, R., & Pektaş, A. G. S. (2011). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet başarı
notları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine yapılan bir araştırma (eğitim fakültesi
örneği). Türklük Bilimi Araştırmaları, 30(30), 269–281.
Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları. Seta Analiz,
Sayı:17.
ÖSYM (2016). adresinden 23 Haziran 2016 tarihinde
erişilmiştir.
Paliç, G., Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 17(2): 199-220.
Sezgin, F., ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı‟nın (KPSS) öğretmen adaylarının
akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. TSA, 15(3), 9-22
Shulman, L.S. (1987). Knowledge andteaching: Foundation of thenew reform. Harvard Educational
Review, 57(1): 1-22.
Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Toker Gökçe, A. (2012). Atanamayan öğretmenlerin algılarına göre atanamama nedenleri ve işsizlikle
başa çıkma yöntemleri. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.
2548 Ergün RECEPOĞLU, Kübra AKGÜN, Sevim AKSU
Aralık 2016 Cilt:24 No:5 Kastamonu Eğitim Dergisi
Tösten, R., Elçiçek, Z., ve Kılıç, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme
Sınavı‟na (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi (Kars ili örneği). Dicle Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 109-123.
Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. (2009). Eğitim fakültesindeki Akademik Başarının Kamu
Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 19(2), 149-160.
Yılmaz, K., ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına
ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimler Dergisi, 8(1), 942-973.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com