You are here

Bireylerin Geleceğinin Şekillenmesine Sınıf Öğretmenlerinin Etkisi

Primary School Teachers’ Effects on Forming The Future of Individuals

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to present what the primary school teachers mean for students, and to determine primary school teachers’ effects on the student’s success and student’s professional developments. The qualitative research approach was used in the study. The study group of the research consisted of 150 teacher candidates from pedagogical formation certificate program in the summer term of 2013–2014 educational year at Duzce University. The interview form consisting of 5 open–ended questions was used as the data collection tool. The interview forms were analyzed with the content analysis. At the end of the research, it was found out that the students generally had positive perceptions about their primary school teachers; that the students whose numeric skills were supported in the primary school period tended towards the numeric fields in choosing a job in the future and those whose verbal skills were supported tended towards the verbal fields; that the primary school teachers had negative effects on the success of the students in the talent field. Some suggestions were made according to the results of the study.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğrenciler için ne anlam ifade ettiğini ortaya koymak, öğrencilerin gelecekteki başarıları ve mesleki gelişimleri üzerine etkilerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören farklı branşlardan 150 pedagojik formasyon sertifika programı öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formları içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; öğrencilerin sınıf öğretmenleri hakkında genel olarak olumlu algılara sahip oldukları; ilkokul döneminde sayısal yetenekleri desteklenen öğrencilerin ileride meslek seçiminde sayısal alanlara, sözel yetenekleri desteklenen öğrencilerin de sözel alanlara yöneldikleri; sınıf öğretmenlerinin sayısal ve sözel alan mezunu öğrencilerin yetenek alanındaki başarılarına genel olarak olumsuz etki yaptıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlara göre bazı öneriler geliştirilmiştir.
701
718

REFERENCES

References: 

Akay, H. ve Boz, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, matematiğe
karşı öz-yeterlik algıları ve öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.
Anılan, H. ve Kılıç, Z. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi dersine ve Türkçe öğretimi
konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 6(13), 2-48.
ACT (2013). College and career readiness: The importance of early learning policy report. ACT
Research and Policy, 1-12.
Ball, C. (1994). Start right: The importance of early learning. Royal Society for The Encouragement
of Arts, Manufactures, and Commerce, 1-140.
Berris, R. and Miller, E. (2011). How design of the physical environment impacts on early learning:
Educators’ and parents’ perspectives. Australasian Journal of Early Childhood, 36(4), 102-110.
Darn, S. and White, I. (2005). Metaphorically speaking. http://www.eric.ed.gov/# ED493024.
Dougherty, C. (2014). Starting off strong: The importance of early learning. Education Digest,
80(6), 12-18.
Gregoriadisa, A. and Grammatikopoulosb, V. (2013). Teacher–child relationship quality in early
childhood education: The importance of relationship patterns. Early Child Development and
Care, 184(3), 386-402.
Hamre, B. K. and Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade
classroom make a difference for children at risk of school failure? Child Development, 76(5),
949-967.
Jaiyeoba, A. (2011). Primary school teachers’ knowledge of primary education objectives and pupils
development. The African Symposium,11(1), 4-11.
716 Zeynep BOYACI, Abdurrahman KILIÇ, Şeyma ŞAHİN...
Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Kalyoncu, R. (2013). İlk ve ortaokul öğrencilerinin sanat ve sanat eğitimine ilişkin görüşleri. Ekev
Academic Review, 17(54), 75-88.
Karadağ, R. ve Gültekin, M. (2012). The Metaphors that elementary school students use to describe
the term “Teacher”. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 8(1), 69-83.
Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik
tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-362.
Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyleri.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 136-145.
Kılıç, A. (2010). Learner-centered micro teaching in teacher education. International Journal of
Instruction, 3(1), 77-100.
Knoell, C. M. and Crow, S. R. (2013). Exploring teacher influence on the lives of students from
diverse elementary schools in a rural midwestern community. International Journal of Psychology:
A Biopsychosocial Approach, 13, 31-48.
Kocabaş, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerine ilişkin görüşleri.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 7-11.
Lemon, N. and Garvis, S. (2013). What is the role of the arts in a primary school?: An investigation
of perceptions of pre-service teachers in Australia. Australian Journal of Teacher Education,
38(9), 1-9.
Lummis, G. W., Morris, J. and Paolino, A. (2014). An investigation of western Australian preservice
primary teachers’ experiences and self-efficacy in the arts. Australian Journal of Teacher
Education, 39(5), 49-64.
McGrath, K. F. and Bergen, P. V. (2015). Who, when, why and to what end? Students at risk of negative
student–teacher relationships and their outcomes. Educational Research Review, 14, 1-17.
Özkan, F., Namoğlu, N., Işık, M. A., Çakır, O. ve Mutlu, T. (2008). İlköğretim Fen-Teknoloji Bilgisi
ve Matematik öğretiminde Fen-Teknoloji Bilgisi, Matematik ve sınıf öğretmenlerinin özyeterlik
duygusu ve sonuç beklentilerinin belirlenmesi. Milli Eğitim, 180, 133-152.
Parsad, B. and Spiegelman, M. (2011). A snapshot of arts education in public elementary and secondary
schools: 2009-10. National Center for Education Statistics, 1-75.
Pietra, C. J., Cruz, S. and Bidner, S. (2010). Preservice elementary classroom teachers’ attitudes
toward music in the school curriculum and teaching music. Research & Issues In Music Education,
8(1), 1-15.
Power, B. and Klopper, C. (2011). The classroom practice of creative arts education in NSW primary
schools: A descriptive account. International Journal of Education & the Arts, 12(11), 1-26.
Rodney, C. (1997). Five metaphors for educators. The Annual Meeting of the American Educational
Research Association. March 24-28, Chicago, IL, 1-11.
Rudasill, K. M., Niehaus, K., Buhs, E. and White, J. M. (2013). Temperament in early childhood
and peer interactions in third grade: The role of teacher-child relationships in early elementary
grades. Journal of School Psychology, 51, 701-716.
Senemoğlu, S. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunlar, öneriler. Süleyman
Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(5), 154-193.
Bireylerin Geleceğinin Şekillenmesine Sınıf Öğretmenlerinin Etkisi.. 717
March 2017 Vol:25 No:2 Kastamonu Education Journal
Soysal, D. ve Afacan, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “Fen ve Teknoloji dersi” ve “Fen ve Teknoloji
öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal University Journal
of Social Sciences Institute, 9(19), 287-306.
Spilt, J. L., Hughes, J. N., Wu, J. Y. and Kwok, O. M. (2012). Dynamics of teacher-student relationships:
Stability and change across elementary school and the influence on children’s academic
success. Child Development, 83(4), 1180-1195.
Taşkaya, S. M. ve Muşta, M. C. (2008). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretim yöntemlerine ilişkin
görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 7(25), 240-251.
Waterman, C. (2010). The importance of teaching. The schools white paper. Education Journal,
125, 10.
Yıldırım, A. ve Şi ̇mşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara:
Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com