You are here

Özel Eğitim Dersinde Örnek Olay İnceleme Yönteminin Öğrenenlerin Üstbilişsel Farkındalıklarına, Derse Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması

The Effect Of The Case Study Method In Special Education Course On Learners’ Metacognitive Awareness, Attitudes Towards The Course and Views: A Mixed Method Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to determine the effect of the case study method in special education course on prospective teachers’ metacognitive awareness, attitudes towards the course and views. This is a mixed method study, and it was conducted using grounded (embedded) theory. The quantitative data of study were gathered using the one group pretest-posttest model, while the qualitative data were gathered using focus group interviews. The correlated groups T test and the Wilcoxon signed rank test were used to analyze the quantitative data, while content analysis was used for the qualitative data. The study found that the case study method positively improved prospective teachers’ metacognitive awareness and attitudes towards the course. This study also determined that prospective teachers have positive views about using the case study method in the special education course.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada özel eğitim dersinde örnek olay inceleme yönteminin öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıklarına, derse yönelik tutumlarına ve görüşlerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, bir karma yöntem araştırması olup gömülü (içeyerleşik) desen kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verileri tek grup öntest-sontest modeli ile nitel verileri ise odak grup görüşmesi yöntemiyle toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde ilişkili gruplar t testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; örnek olay inceleme yönteminin öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıklarını ve derse yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği belirlenmiş, adayların özel eğitim dersinde örnek olay inceleme yönteminin kullanılmasına yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Alacapınar, G. F. (2009). İstasyon tekniği ile ders işlemeye yönelik öğrenci görüşleri. Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 137-147.
Atıcı, R. (2014). Kaynaştırma öğrencilerinin okul hayatında yaşadığı zorluklar. Turkish Studies - International
Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9 (5), 279-291.
Aurah, M. C. (2013). The effects of self-efficacy beliefs and metacognition on academic performance:
A mixed method study. American Journal of Educational Research, 1 (8), 334-343.
Avramidis, E., Bayliss, P. & Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers’ attitudes towards
the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one
local education authority. Educational Psychology, 20 (2), 191-211.
Ayyıldız, Y. ve Tarhan, L. (2012). Effect of case studies on primary school teaching students’ attitudes
toward chemistry lesson. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 62-70.
Bakioğlu, B., Alkış-Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar-Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E.
ve Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri
ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 22-33.
Bigham, T. (2010). Do teachers have a negative attitude towards the ınclusion of students with
special needs?.(Unpublished Master Thesis), Ohio University.
Brown, A. L. (1987). Metacognition, motivation, and understanding In F. E. Weinert, R. H.
Kluwe (Eds.), Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious
mechanisms. (p.65, 116). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum A ssociates.
Cavkaytar, A. (2014). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. İçinde H. İ. Diken, (Ed.),
Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve özel eğitim. (s. 1-28) Ankara: Pegem Akademi.
Cameron, A. F., Trudel, M. C., Titah, R. & Léger, P. M. (2012). The live teaching case: A new is
method and its application. Journal of Information Technology Education: Research, 11, 27-41.
Cansız -Aktaş, M. ve Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme
değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (1), 203-222.
Fırat-Durdukoca, Ş. (2015). Özel eğitim dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies,
10(11), 651–666. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8451
Fırat-Durdukoca, Ş. (2013). Dizgeli eğitim ve düz anlatım yöntemleriyle işlenen öğretim uygulamalarının
öğretmen adaylarının epistemolojik inanç, öğrenme yaklaşımları, üstbilişsel farkındalık
ve akademik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Malatya.
Özel Eğitim Dersinde Örnek Olay İnceleme Yönteminin Öğenenlerin... 1281
July 2017 Vol:25 No:4 Kastamonu Education Journal
Gabel, C. (1999, March). Using case studies to teach science. National Association For Research in
Science Teaching National Conference. Boston, Massachusetts,
Gözütok, F. D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri, Ankara: Ekinoks Yayınları.
Greenfiled, T. A. (1996). Gender, ethnicity, science achievement, and attitudes. Journal of Research
in Science Teaching, 33 (8), 901–933.
Güler, A., Halıcığlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Güneş, F. (2012). Testlerden etkinliklere Türkçe öğretimi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 31-42.
Howard, B. C., McGee, S., Shia, R. & Namsoo, H. (2000). Metacognitive self-regulation and problem-
solving: expanding the theory base through factor analysis, http://www.cet.edu/pdf/instrdev.
pdfAmerican (2015, Aralık)
İbrahimoğlu, Z. ve Öztürk, C. (2013). Sosyal bilgiler dersinde örnek olay yöntemi kullanımının
öğrencilerin akademik başarı derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2), 523-547.
İzci, E., Göktaş, Ö. ve Şad, S. N. (2014). Öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirmeye
ilişkin görüşleri ve yeterlilik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
(KEFAD) 15(2), 37-57.
Kabapınar, Y. ve Özkan, Ö. (2012). Hayatın bilgisine ilişkin deneyimler sunma boyutunda hayat
bilgisi ders kitaplarındaki örnek olaylar ve işlevleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Dergisi, 35, 137-156.
Kumral, O. ve Saracaloğlu, S. (2011). Eğitsel eleştiri modeli ile sınıf öğretmenliği meslek bilgisi dersleri
programının değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 106- 118.
Lin, X. (2001). Designing metacognitive activities. Educational Technology Research and Development,
49(2), 23-40.
Malak, S. (2013). Inclusive education reform in Bangladesh: Pre-service teachers’ responses to include
students with special educational needs in regular classrooms. International Journal of
Instruction, 6(1), 195-214.
Mcfarlane, A. D. (2015). Guidelines for using case studies in the teaching learning process. College
Quarterly, 18(1). http://collegequarterly.ca/2015-vol18-num01-winter/mcfarlane.html (2016, Mart)
MEB (2015). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2014-2015. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/
meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf (2015, Aralık)
MEB (2007). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2006-2007 http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2012_12/06020711_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2006_2007.pdf (2015, Aralık)
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook.
California: Sage Publications.
Özbaş, N. ve Sağır, Ş. U. (2013). Sınıf öğretmenlerinin düşünme stilleri ve kullandıkları ölçmedeğerlendirme
yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 33(1), 305-321.
Özdemir, N. (2008). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan ilköğretim öğretmenlerinin
tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
1282 Şule FIRAT DURDUKOCA...
Temmuz 2017 Cilt:25 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Özdemir, H. ve Ahmetoğlu, E. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin yaşları ve mesleki deneyimleri
açısından kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Educational
and Instructional Studies in the World, 2(1), 68-74.
Özkan, M. ve Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf
öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim
Dergisi, 168. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/168/index3....
htm (2016, Ocak)
Pehlivan, E. ve Şahin, F. (2007). Fen bilgisi dersi “Canlının İç Yapısına Yolculuk” ünitesinde
örnek olay yönteminin başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerin gelişimine etkisi. Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 171- 184.
Sadioğlu, Ö., Batu, S., Bilgin, A. ve Oksal, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin
sorunları, beklentileri ve önerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1743-1765.
Sönmez, V. (2003). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara:Anı Yayıncılık
Snyder, R. F. (1999). Inclusion: A qualitative study of inservice general education teachers’ attitudes
and concern. Education, 120(1), 173-180.
Soodak, L C., Podell, D. M. & Lehman, L. R. (1998). Teacher, students and school attributes as
predictors of teachers’ responses to inclusion. The Journal of Special Education, 31, 480-497.
Şahin, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2010). Öğretmen eğitiminde örnek olay yöntemi. Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 253 -277.
Şimşek, S. ve Yaşar, Ş. (2006). Örnek olaya dayalı öğretimin ilköğretim hayat bilgisi dersinde akademik
başarıya ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 171-179.
Taşkaya, S. M. ve Meydan, A. (2012). Sınıf öğretmenliği anabilim dalında kullanılan ölçme araçları
üzerine bir inceleme. http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/
DERG_/32/1.cilt/23-34.pdf (2016, Ocak)
Tüysüz , C. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme becerisine yönelik üstbiliş düzeylerinin
belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (21), 157-166.
Vaughn, S., Schumm, S. J., Jallad, B. , Slusher, J. & Saumell, L. (1996). Teachers’ views of inclusion.
learning disabilities. Research and Practice, 11, 96-106.
Vuran, S. (Ed.). (2013). Özel eğitim. Ankara: Maya Akademi.
Yazıcı, F. ve Sözbilir, M. (2014). İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntemlerine
ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri: Erzurum örneklemi. Necatibey Eğitim
Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8(2), 164-196.
Yıldırım-Doğru, S. S. (2013). Erken çocuklukta özel eğitim. İçinde Yıldırım-Doğru, S. S. (Ed.),
Erken çocukluk döneminde özel eğitim. Ankara: Maya Akademi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf (2015, Aralık)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com